Về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Ngày 12/7/1897, tại Kẻ Sở, Đức Giám mục Phêrô Maria Đông đã ra thông báo về sự làm lại nhà tràng Lý đoán và nhà nguyện với ước mong các con chiên trong Tổng Giáo phận giúp đỡ công việc chung của Địa phận.

———————————

VỀ SỰ LÀM TRÀNG LÝ ĐOÁN VÀ NHÀ NGUYỆN LẠI

Giám-mục Phêrô Maria Đông . . . .

Vậy ơn Đức Chúa Lời thương các thày học Lý đoán rầy được đông hơn khi trước, thì cần phải mở thêm nhà tràng cho rộng hơn mới vừa. Vả lại các nhà cũ đã nát phải chữa lại hết, khu đất ấy vừa hẹp vừa thấp phải đắp lên cho cao: sau nữa chỉnh nhà nguyện là nhà lá khó khăn hẹp hòi; năm nào khi đến tuần các cụ cấm phòng phải ngồi chặt chội thể nào, thì các ông đã rõ.

Thày xét các điều ấy, thì đã định gắng cho được xây một nhà chầu xứng đáng và cho được làm lại cả tràng Lý đoán nữa. Việc ấy thật to lớn mà phải tổn phí nhiều; nhà chung không có sức gánh lấy một mình, vì còn có nhiều việc khác cũng là việc cần không bỏ được.

Nhưng mà thày nghĩ rằng:  Bởi sự làm nhà chầu mới; thì các ông sẽ được nhờ lâu dài. Bởi sự mở nhà tràng Lý đoán cho rộng, thì dần dần sẽ thêm số các đấng chăn chiên, mà các con chiên cũng sẽ được ăn mày nhiều ơn trọng về phần linh hồn. Nhân vì lẽ ấy việc này đáng gọi là việc chung cả địa phận có thông công giúp đỡ thì là sự phải, sự nên.

Xưa nay không mấy khi nhà chung xin các ông và bổn đạo giúp thể ấy; song le lúc cha mẹ đang túng, nếu con cái có đỡ đần được ít nhiều thì cũng sẵn lòng.

Thày đã biết lòng mọi người, chẳng cần phải nói dài làm chi, vì ai ai cũng hiểu việc giúp đỡ làm vậy là việc lành phúc đức sẽ sinh nhiều ơn ích cho mình chẳng sai. Vả lại chẳng có buộc ai đâu, một khuyên kẻ có dâng tiền của tùy sức vừa lòng mình.

Ấy vậy về phần các thày cả là con cái riêng nhà chung, ông nào giúp được ngần nào thì sẽ trình lại.

Về phần con chiên bổn đạo, ai công đức tiền của gì cho được làm nhà chầu và tràng Lý đoán, thì nhà chung sẽ ra sức cầu nguyện cho được lả ơn trước mặt Đức Chúa Lời như sau này:

1. Mỗi một tuần một lần, cho đủ 10 năm, sẽ làm một lễ chung cho những kẻ giúp vào việc ấy. Sẽ làm lễ ấy ngày thứ tư, vì là ngày vốn đã nhận cho được kính ông thánh Juse là quan thày tràng Lý đoán.

2. Các ngày thứ tư quanh năm, cũng đủ mười năm, các thày già đang ở nhà tràng Lý đoán cũng sẽ lần hạt tối cho các kẻ ấy nữa.

Còn sự được thông công các lễ làm và các lời cầu nguyện ấy, thì đã định chia từng bậc như sau này.

Bậc nhất: Ai dâng 100 nguyên kể là được công trọng lắm, thì sẽ được thông công các lễ làm bấy nhiêu năm, tính cộng mười năm là 520 lễ.

Bậc nhì: Ai dâng 60 nguyên, cũng kể là có công trọng, thì sẽ được thông công các lễ chung một tháng ba lần: trong mười năm cộng là 300 lễ.

Bậc thứ ba: Ai dâng 40 nguyên sẽ được thông công lễ chung mỗi tháng hai lần: trong mười năm cộng là 240 lễ.

Bậc thứ bốn: Ai dâng 20 nguyên sẽ được thông công lễ chung một tháng một lần: trong mười năm cộng là 120 lễ.

Bậc thứ năm: Ai dâng 10 nguyên sẽ được thông công lễ chung một năm sáu lần: trong mười năm cộng là 60 lễ.

Bậc thứ sáu: Ai dâng 5 nguyên sẽ được thông công lễ chung một năm ba lần: trong mười năm cộng là 30 lễ.

Bậc thứ bảy: Ai dâng 2 nguyên sẽ được thông công lễ chung một năm một lần: trong mười năm cộng là 10 lễ.

Bậc thứ tám: Ai dâng 1 nguyên hay là mấy hào thì sẽ được thông công tràng hạt năm chục các thày già sẽ lần hạt ngày thứ tư cho đủ mười năm.

Ai công đức của vào bậc nào, thì phải trình cho minh bạch, muốn chỉ sự làm lễ, sự cầu nguyện cho mình hay là cho kẻ qua đời là thể nào.

Thư này các ông phải rao trong bản xứ cùng phải chịu khó cắt nghĩa cho mọi người được hiểu.

Kẻ Sở, 12 Juliô 1897

Phêrô Maria Vítvồ Ký

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Scroll to Top