Về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Ngày 12/7/1897, tại Kẻ Sở, Đức Giám mục Phêrô Maria Đông đã ra thông báo về sự làm lại nhà tràng Lý đoán và nhà nguyện với ước mong các con chiên trong Tổng Giáo phận giúp đỡ công việc chung của Địa phận.

———————————

VỀ SỰ LÀM TRÀNG LÝ ĐOÁN VÀ NHÀ NGUYỆN LẠI

Giám-mục Phêrô Maria Đông . . . .

Vậy ơn Đức Chúa Lời thương các thày học Lý đoán rầy được đông hơn khi trước, thì cần phải mở thêm nhà tràng cho rộng hơn mới vừa. Vả lại các nhà cũ đã nát phải chữa lại hết, khu đất ấy vừa hẹp vừa thấp phải đắp lên cho cao: sau nữa chỉnh nhà nguyện là nhà lá khó khăn hẹp hòi; năm nào khi đến tuần các cụ cấm phòng phải ngồi chặt chội thể nào, thì các ông đã rõ.

Thày xét các điều ấy, thì đã định gắng cho được xây một nhà chầu xứng đáng và cho được làm lại cả tràng Lý đoán nữa. Việc ấy thật to lớn mà phải tổn phí nhiều; nhà chung không có sức gánh lấy một mình, vì còn có nhiều việc khác cũng là việc cần không bỏ được.

Nhưng mà thày nghĩ rằng:  Bởi sự làm nhà chầu mới; thì các ông sẽ được nhờ lâu dài. Bởi sự mở nhà tràng Lý đoán cho rộng, thì dần dần sẽ thêm số các đấng chăn chiên, mà các con chiên cũng sẽ được ăn mày nhiều ơn trọng về phần linh hồn. Nhân vì lẽ ấy việc này đáng gọi là việc chung cả địa phận có thông công giúp đỡ thì là sự phải, sự nên.

Xưa nay không mấy khi nhà chung xin các ông và bổn đạo giúp thể ấy; song le lúc cha mẹ đang túng, nếu con cái có đỡ đần được ít nhiều thì cũng sẵn lòng.

Thày đã biết lòng mọi người, chẳng cần phải nói dài làm chi, vì ai ai cũng hiểu việc giúp đỡ làm vậy là việc lành phúc đức sẽ sinh nhiều ơn ích cho mình chẳng sai. Vả lại chẳng có buộc ai đâu, một khuyên kẻ có dâng tiền của tùy sức vừa lòng mình.

Ấy vậy về phần các thày cả là con cái riêng nhà chung, ông nào giúp được ngần nào thì sẽ trình lại.

Về phần con chiên bổn đạo, ai công đức tiền của gì cho được làm nhà chầu và tràng Lý đoán, thì nhà chung sẽ ra sức cầu nguyện cho được lả ơn trước mặt Đức Chúa Lời như sau này:

1. Mỗi một tuần một lần, cho đủ 10 năm, sẽ làm một lễ chung cho những kẻ giúp vào việc ấy. Sẽ làm lễ ấy ngày thứ tư, vì là ngày vốn đã nhận cho được kính ông thánh Juse là quan thày tràng Lý đoán.

2. Các ngày thứ tư quanh năm, cũng đủ mười năm, các thày già đang ở nhà tràng Lý đoán cũng sẽ lần hạt tối cho các kẻ ấy nữa.

Còn sự được thông công các lễ làm và các lời cầu nguyện ấy, thì đã định chia từng bậc như sau này.

Bậc nhất: Ai dâng 100 nguyên kể là được công trọng lắm, thì sẽ được thông công các lễ làm bấy nhiêu năm, tính cộng mười năm là 520 lễ.

Bậc nhì: Ai dâng 60 nguyên, cũng kể là có công trọng, thì sẽ được thông công các lễ chung một tháng ba lần: trong mười năm cộng là 300 lễ.

Bậc thứ ba: Ai dâng 40 nguyên sẽ được thông công lễ chung mỗi tháng hai lần: trong mười năm cộng là 240 lễ.

Bậc thứ bốn: Ai dâng 20 nguyên sẽ được thông công lễ chung một tháng một lần: trong mười năm cộng là 120 lễ.

Bậc thứ năm: Ai dâng 10 nguyên sẽ được thông công lễ chung một năm sáu lần: trong mười năm cộng là 60 lễ.

Bậc thứ sáu: Ai dâng 5 nguyên sẽ được thông công lễ chung một năm ba lần: trong mười năm cộng là 30 lễ.

Bậc thứ bảy: Ai dâng 2 nguyên sẽ được thông công lễ chung một năm một lần: trong mười năm cộng là 10 lễ.

Bậc thứ tám: Ai dâng 1 nguyên hay là mấy hào thì sẽ được thông công tràng hạt năm chục các thày già sẽ lần hạt ngày thứ tư cho đủ mười năm.

Ai công đức của vào bậc nào, thì phải trình cho minh bạch, muốn chỉ sự làm lễ, sự cầu nguyện cho mình hay là cho kẻ qua đời là thể nào.

Thư này các ông phải rao trong bản xứ cùng phải chịu khó cắt nghĩa cho mọi người được hiểu.

Kẻ Sở, 12 Juliô 1897

Phêrô Maria Vítvồ Ký

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top