ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIU-SE VŨ VĂN THIÊN

– Sinh ngày 26/10/1960, tại Giáo xứ Kẻ Sặt

– Lễ quan thầy ngày 19/3

– Gia nhập Đại Chủng viện Thánh Giu-se Hà Nội ngày 23/09/1982

– Thụ phong linh mục tại Hải Phòng ngày 24/01/1988

– Du học Paris (Pháp) từ năm 1996 đến 2000

– Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Hải Phòng ngày 26/11/2002

– Tấn phong Giám mục tại Hải Phòng ngày 02/01/2003

– Khẩu hiệu Giám mục: “Phục vụ trong niềm vui và hy vọng”

– Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 17/11/2018

– Chính thức nhận Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 18/12/2018

Linh mục An-tôn Nguyễn Văn Thắng

– Tổng Đại Diện từ ngày 06/03/2019
– Chính xứ Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội
– Sinh năm: 1970
– Lễ quan thầy: 13/06
– Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Scroll to Top