ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE VŨ VĂN THIÊN

Sinh ngày 26/10/1960, tại Giáo xứ Kẻ Sặt

Lễ quan thầy ngày 19/3

Gia nhập Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội ngày 23/09/1982

Thụ phong linh mục tại Hải Phòng ngày 24/01/1988

Du học Paris (Pháp) từ năm 1996 đến 2000

Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Hải Phòng ngày 26/11/2002

Tấn phong Giám mục tại Hải Phòng ngày 02/01/2003

Khẩu hiệu Giám mục: “Phục vụ trong niềm vui và hy vọng”

Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 17/11/2018

Chính thức nhận Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 18/12/2018

Cha Tổng Đại Diện Antôn Nguyễn Văn Thắng

Tổng Đại Diện từ ngày 06/03/2019
Chính xứ Giáo xứ Chính Tòa Hà Nội
Sinh năm: 1970
Lễ quan thầy: 13/06
Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Scroll to Top