Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên
“Phục vụ trong niềm vui và hy vọng”

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên sinh tại Kẻ Sặt ngày 26/10/1960

Gia nhập Đại chủng viện Hà Nội ngày 23/09/1982

Thụ phong Linh mục tại Hải Phòng ngày 24/01/1988

Du học Paris (Pháp) từ năm 1996 đến 2000

Toà Thánh Bổ nhiệm làm Giám mục Hải Phòng ngày 26/11/2002

Tấn phong Giám mục tại Hải Phòng ngày 02/01/2003

Khẩu hiệu Giám mục: “Phục vụ trong niềm vui và hy vọng”

Toà Thánh bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội ngày 17/11/2018

Chính thức nhận Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 18/12/2018

Cha Tổng Đại Diện Antôn Nguyễn Văn Thắng
Tổng Đại Diện từ ngày 06/03/2019
Chính xứ giáo xứ Chính tòa Hà Nội
Sinh năm: 1970
Lễ quan thầy: 13/06
Thụ phong linh mục: 08/09/2001
Scroll to Top