Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên sinh tại Kẻ Sặt ngày 26/10/1960

Gia nhập Đại chủng viện Hà Nội ngày 23/09/1982

Thụ phong Linh mục tại Hải Phòng ngày 24/01/1988

Du học Paris (Pháp) từ năm 1996 đến 2000

Toà Thánh Bổ nhiệm làm Giám mục Hải Phòng ngày 26/11/2002

Tấn phong Giám mục tại Hải Phòng ngày 02/01/2003

Khẩu hiệu Giám mục: “Phục vụ trong niềm vui và hy vọng”

Toà Thánh bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội ngày 17/11/2018

Chính thức nhận Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 18/12/2018

Cha Tổng Đại Diện Antôn Nguyễn Văn Thắng
Tổng Đại Diện từ ngày 06/03/2019
Chính xứ giáo xứ Chính tòa Hà Nội
Sinh năm: 1970
Lễ quan thầy: 13/06
Thụ phong linh mục: 08/09/2001
Scroll to Top