Giáo hạt Phủ Lý

GIÁO HẠT PHỦ LÝ

32 giáo xứ

Linh mục quản hạt: Giuse Bùi Quang Tào

1. Giáo xứ An Khoái

Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam

2. Giáo xứ An Phú (Kẻ Tâng)

Thanh Hương, Thanh Liêm, Hà Nam

3. Giáo xứ An Tập

Bình Lục, Hà Nam

4. Giáo xứ Bích Trì (Kẻ Ðầm)

Thanh Nam, Thanh Liêm, Hà Nam

Tel: (03513) 860-679

5. Giáo xứ Bối Kênh

An Lão, Bình Lục, Hà Nam

6. Giáo xứ Bút Sơn

Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

7. Giáo xứ Cẩm Sơn (Kẻ Non)

Thanh Lưu, Thanh Liêm, Hà Nam

Tel: (03513) 887-539

8. Giáo xứ Ðại Phú

Lê Hồ, Kim Bảng, Hà Nam

9. Giáo xứ Ðồng Bào

Tiên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam

10. Giáo xứ Ðồng Sơn

Liên Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

11. Giáo xứ Hà Ngoại (Kẻ Sông)

An Ðỗ, Bình Lục, Hà Nam

12. Giáo xứ Hạ Trang

Liêm Bảo, Thanh Liêm, Hà Nam

13. Giáo xứ Kim Bảng

Kim Bình, Kim Bảng, Hà Nam

14. Giáo xứ Lại Xá

Thanh Tuyền, Thanh Liêm, Hà Nam

15. Giáo xứ Lan Mát

Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam

16. Giáo xứ Ngọc Thị

Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam

17. Giáo xứ Phú Lương

Ðịnh Xã, Bình Lục, Hà Nam

18. Giáo xứ Tân Lang

Tân Son, Kim Bảng, Hà Nam

19. Giáo xứ Tiêu Thượng (Đồng Chuối Thượng)

Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam

20. Giáo xứ Tiêu Hạ (Ðồng Chuối Hạ) 

Tiêu Ðộng, Bình Lục, Hà Nam

21. Giáo xứ Tràng Châu

Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

22. Giáo xứ Trung Hiếu

Thanh Hải, Thanh Liêm, Hà Nam

23. Giáo xứ Trung Lương

Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam

24. Giáo xứ Ðạo Truyền

Ðồn Xá, Bình Lục, Hà Nam

Tel: (03513) 861-605

25. Giáo xứ Sở Kiện (Kẻ Sở)

Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam

Tel: (03513) 880-540

26. Giáo xứ Ðộng Linh

Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam

Tel: (03513) 835-400

27. Giáo xứ Phủ Lý

Tp.Phủ Lý, Hà Nam

Tel: (03513) 853-116

28. Giáo xứ Văn Quán

Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam

29. Giáo xứ Phù Tải

An Đổ, Bình Lục, Hà Nam

30. Giáo xứ Khắc Cần

Thanh Tân, Thanh Liêm, Hà Nam

31. Giáo xứ Hoà Trung

Tiên Nội, Duy Tiên, Hà Nam

32. Giáo xứ Đinh Đồng

Thanh Phong, Thanh Liêm, Hà Nam

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top