Giáo hạt Lý Nhân

GIÁO HẠT LÝ NHÂN

29 giáo xứ

Linh mục quản hạt: Phan-xi-cô Lê Thanh Nghị

1. Giáo xứ Bàng Ba

Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam

2. Giáo xứ Cao Ðường

Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam

3. Giáo xứ Cát Lại

Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam

4. Giáo xứ Chợ Nội

Ðồng Du, Bình Lục, Hà Nam

5. Giáo xứ Công Xá

Ðồng Lý, Lý Nhân, Hà Nam

6. Giáo xứ Ðồng Phú

Nguyên Lý, Lý Nhân, Hà Nam

7. Giáo xứ Ðồng Yên

Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam

8. Giáo xứ Dưỡng Thọ

Tiên Phong, Duy Tiên, Hà Nam

9. Giáo xứ Lảnh Trì

Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam

10. Giáo xứ Lý Nhân

Lý Nhân, Lý Nhân, Hà Nam

11. Giáo xứ Mạc Thượng

Chỉnh Lý, Lý Nhân, Hà Nam

12. Giáo xứ Mang Sơn

Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam

13. Giáo xứ Nam Xá 

Nhân Nghĩa, Lý Nhân, Hà Nam

14. Giáo xứ Ngọc Lũ

Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam

15. Giáo Xứ Hoàng Xá

Tân Hưng, xã Hùng Cường, Tp. Hưng Yên

16. Giáo xứ Ngô Khê

 Tràn An, Bình Lục, Hà Nam

17. Giáo xứ Quan Hạ

Văn Lý, Lý Nhân, Hà Nam

18. Giáo xứ Thượng Vĩ (Khoan Vỹ)

Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam

19. Giáo xứ Trác Bút (Bút Ðông)

Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam

Tel: (03513) 830-387

20. Giáo xứ Tràng Duệ

Tràng An, Bình Lục, Hà Nam

21. Giáo xứ Tử Thanh

An Nội, Bình Lục, Hà Nam

22. Giáo xứ Vĩnh Trụ

Tt. Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam

23. Giáo xứ Vũ Ðiện

Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam

24. Giáo xứ Yên Mỹ

Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam

25. Giáo xứ Vĩnh Ðà (Cao Ðà)

Nhân Mỹ, Lý Nhân, Hà Nam

Tel: (03513) 876-897

26. Giáo xứ Phú Ða

Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Tel: (03513) 870-095

27. Giáo xứ Trung Kỳ

Lý Nhân – Hà Nam

28. Giáo xứ Vạn Lương

Thủy Cơ, Duy Tiên, Hà Nam

29. Giáo xứ Hoàng Hạ

Đông Hạ, Kim Động, Hưng Yên

TTGMHN

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top