• Gồm có 32 giáo xứ
  • Địa bàn hành chính trong các huyện Lý Nhân, Bình Lục, Thị xã Duy Tiên và một phần Tp. Hưng Yên
  • Linh mục quản hạt: Phan-xi-cô Lê Thanh Nghị

1. Giáo xứ Bàng Ba

Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam

2. Giáo xứ Cao Ðường

Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam

3. Giáo xứ Cát Lại

Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam

4. Giáo xứ Chợ Nội

Ðồng Du, Bình Lục, Hà Nam

5. Giáo xứ Công Xá

Ðồng Lý, Lý Nhân, Hà Nam

6. Giáo xứ Ðồng Phú

Nguyên Lý, Lý Nhân, Hà Nam

7. Giáo xứ Ðồng Yên

Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam

8. Giáo xứ Dưỡng Thọ

Tiên Phong, Duy Tiên, Hà Nam

9. Giáo xứ Hoàng Hạ

Đông Hạ, Kim Động, Hưng Yên

10. Giáo Xứ Hoàng Xá

Tân Hưng, xã Hùng Cường, Tp. Hưng Yên

11. Giáo xứ Lảnh Trì

Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam

12. Giáo xứ Lý Nhân

Lý Nhân, Lý Nhân, Hà Nam

13. Giáo xứ Mạc Thượng

Chỉnh Lý, Lý Nhân, Hà Nam

14. Giáo xứ Mang Sơn

Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam

15. Giáo xứ Nam Xá 

Nhân Nghĩa, Lý Nhân, Hà Nam

16. Giáo xứ Ngọc Lũ

Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam

17. Giáo xứ Ngô Khê

 Tràn An, Bình Lục, Hà Nam

18. Giáo xứ Nhân Khang

Nhân khang, Lý Nhân, Hà Nam

19. Giáo xứ Phú Ða

Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam

20. Giáo xứ Phúc Châu

Văn Lý, Lý Nhân, Hà Nam

21. Giáo xứ Quan Hạ

Văn Lý, Lý Nhân, Hà Nam

22. Giáo xứ Thượng Vĩ (Khoan Vỹ)

Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam

23. Giáo xứ Trác Bút (Bút Ðông)

Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam

24. Giáo xứ Tràng Duệ

Tràng An, Bình Lục, Hà Nam

25. Giáo xứ Trung Kỳ

Lý Nhân – Hà Nam

26. Giáo xứ Tử Thanh

An Nội, Bình Lục, Hà Nam

27. Giáo xứ Vĩnh Trụ

Tt. Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam

28. Giáo xứ Vũ Ðiện

Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam

29. Giáo xứ Vĩnh Ðà (Cao Ðà)

Nhân Mỹ, Lý Nhân, Hà Nam

30. Giáo xứ Vạn Lương

Thủy Cơ, Duy Tiên, Hà Nam

31. Giáo xứ Vạn Xá

Trác Văn, Duy Tiên, Hà Nam

32. Giáo xứ Yên Mỹ

Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam

Scroll to Top