Giáo Hạt Lý Nhân

  • Gồm có 32 giáo xứ
  • Địa bàn hành chính trong các huyện Lý Nhân, Bình Lục, Thị xã Duy Tiên và một phần Tp. Hưng Yên
  • Linh mục quản hạt: Lm. An-tôn Phạm Văn Dũng

1. Giáo xứ Bàng Ba

Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam

2. Giáo xứ Bút Đông (Trác Bút)

Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam

3. Giáo xứ Cao Ðường

Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam

4. Giáo xứ Cát Lại

Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam

5. Giáo xứ Chợ Nội

Ðồng Du, Bình Lục, Hà Nam

6. Giáo xứ Công Xá

Ðồng Lý, Lý Nhân, Hà Nam

7. Giáo xứ Đinh Xá

Đinh Xá, Bình Lục, Hà Nam

8. Giáo xứ Ðồng Phú

Nguyên Lý, Lý Nhân, Hà Nam

9. Giáo xứ Ðồng Yên

Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam

10. Giáo xứ Dưỡng Thọ

Tiên Sơn, Duy Tiên, Hà Nam

11. Giáo xứ Hoàng Hạ

Đông Hạ, Kim Động, Hưng Yên

12. Giáo Xứ Hoàng Xá

Tân Hưng, xã Hùng Cường, Tp. Hưng Yên

13. Giáo xứ Khoan Vĩ (Thượng Vỹ)

Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam

14. Giáo xứ Lảnh Trì

Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam

15. Giáo xứ Lý Nhân

Lý Nhân, Lý Nhân, Hà Nam

16. Giáo xứ Mạc Thượng

Chỉnh Lý, Lý Nhân, Hà Nam

17. Giáo xứ Mang Sơn

Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam

18. Giáo xứ Nam Xá 

Nhân Nghĩa, Lý Nhân, Hà Nam

19. Giáo xứ Ngô Khê

 Tràn An, Bình Lục, Hà Nam

20. Giáo xứ Ngọc Lũ

Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam

21. Giáo xứ Nhà Tòa

Cát Lại, Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam

22. Giáo xứ Nhân Khang

Nhân khang, Lý Nhân, Hà Nam

23. Giáo xứ Phú Ða

Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam

24. Giáo xứ Phúc Châu

Văn Lý, Lý Nhân, Hà Nam

25. Giáo xứ Quan Hạ

Văn Lý, Lý Nhân, Hà Nam

26. Giáo xứ Tràng Duệ

Tràng An, Bình Lục, Hà Nam

27. Giáo xứ Trung Kỳ

Lý Nhân – Hà Nam

28. Giáo xứ Tử Thanh

An Nội, Bình Lục, Hà Nam

29. Giáo xứ Vạn Lương

Thủy Cơ, Duy Tiên, Hà Nam

30. Giáo xứ Vạn Xá

Trác Văn, Duy Tiên, Hà Nam

31. Giáo xứ Vĩnh Ðà (Cao Ðà)

Nhân Mỹ, Lý Nhân, Hà Nam

32. Giáo xứ Vĩnh Trụ

Tt. Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam

33. Giáo xứ Vũ Ðiện

Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam

34. Giáo xứ Yên Mỹ

Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam

Lên đầu trang