ủY bAN GIÁO DÂN

TIN MỚI NHẬN

VIDEO THƯỜNG HUẤN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

TÀI LIỆU VĂN BẢN MẪU

Phiếu đề cử: Bản WORD || Bản PDF

Biên bản kiểm phiếu: Bản WORD || Bản PDF

Văn thư bổ nhiệm Ban Thường vụ: Bản WORD || Bản PDF

Văn thư bổ nhiệm các ủy viên: Bản WORD || Bản PDF

Nghi thức tuyên hứa: Bản WORD – Mẫu 1 + Mẫu 2 || Bản PDF – Mẫu 1 + Mẫu 2

Lên đầu trang