• Gồm có 21 giáo xứ, trong đó có Trung Tâm Hành hương Thánh Phê-rô Lê Tùy ở Bằng Sở
  • Địa bàn hành chính trong các huyện Duy Tiên, Phú Xuyên và Thường Tín
  • Linh mục quản hạt: Giu-se Vũ Ngọc Ruẫn

A. Huyện Phú Xuyên có 15 giáo xứ 

1. Giáo xứ Bái Đô

Thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

2. Giáo xứ Bái Xuyên

Thôn Bái Xuyên, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

3. Giáo xứ Cổ Liêu

Cổ Liêu, Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội

4. Giáo xứ Chuôn Trung

Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội

5. Giáo xứ Chuyên Mỹ

Thôn Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

6. Giáo xứ Hà Thao

Thôn Hà Thao, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

7. Giáo xứ Hòa Khê

Thôn Hòa Khê, xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

8. Giáo xứ Hoàng Nguyên

Thôn Hoàng Nguyên, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

9. Giáo xứ Lường Xá

Thôn Lường Xá, xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

10. Giáo xứ Phú Mỹ

Phú Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

11. Giáo xứ Tầm Khê (Chằm Hạ)

Thôn Chằm Hạ, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

12. Giáo xứ Long Đầm

Thôn Đầm, Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam, Hà Nội

13. Giáo xứ Tân Độ

Thôn Tân Độ, xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

14. Giáo xứ Thành Lập

Minh Tâm, Phú Xuyên, Hà Nội

15. Giáo xứ Thủy Trú

Thủy Trú, Bạch Hạ, Phú Xuyên, Hà Nội

B. Huyện Thường Tín có 06 giáo xứ, trong đó có 01 Trung Tâm Hành Hương

1. Giáo xứ Bằng Sở – Trung Tâm Hành Hương Thánh Lê Tùy Bằng Sở 

Thôn Bằng Sở, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội

2. Giáo xứ Cẩm Cơ

Thôn Cơ Giáo, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội

3. Giáo xứ Kẻ Nghệ

Thôn Khôn Thôn, Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội

4. Giáo xứ La Phù

Thôn La Phù, xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội

5. Giáo xứ Hà Hồi (Kẻ Vồi)

Thôn Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội

6. Giáo xứ Sở Hạ

Thôn Sở Hạ, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội

CÁC DÒNG VÀ TU HỘI ĐANG HIỆN DIỆN TẠI CÁC GIÁO XỨ TRONG GIÁO HẠT

Dòng Mến Thánh Giá

Bái Xuyên

Bằng Sở

Hà Hồi

Hà Thao

Kẻ Nghệ

Dòng Thánh Phao-lô

Chuyên Mỹ

Phú Mỹ

Dòng Đa-minh Thánh Tâm

Lường Xá

Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh-sơn

Hoàng Nguyên

Tân Độ

Tu Hội

Tu Hội Hiệp Nhất Hoàng Nguyên

Tu Hội Thánh Tâm Chuyên Mỹ

Trung tâm Hành hương

Thánh Phê-rô Lê Tuỳ - Bằng Sở

Scroll to Top