Giáo Hạt PHú Xuyên

  • Gồm có 25 giáo xứ, trong đó có Trung Tâm Hành hương Thánh Phê-rô Lê Tùy ở Bằng Sở
  • Địa bàn hành chính trong các huyện Duy Tiên, Phú Xuyên và Thường Tín
  • Linh mục quản hạt: Phê-rô Nguyễn Phú Hùng

A. Huyện Phú Xuyên có 18 giáo xứ 

1. Giáo xứ Bái Đô

Bái Đô, Tri Thủy, Phú Xuyên, Hà Nội

2. Giáo xứ Bái Xuyên

Bái Xuyên, Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội

3. Giáo xứ Chuôn Trung

Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội

4. Giáo xứ Chuyên Mỹ

Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội

5. Giáo xứ Cổ Liêu

Cổ Liêu, Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội

6. Giáo xứ Đồng Lạc

Đồng Lạc, Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội

7. Giáo xứ Hà Thao

Hà Thao, Sơn Hà, Phú Xuyên, Hà Nội

8. Giáo xứ Hòa Khê

Hòa Khê, Bạch Hạ, Phú Xuyên, Hà Nội

9. Giáo xứ Hoàng Nguyên

Hoàng Nguyên, Tri Thủy, Phú Xuyên, Hà Nội

10. Giáo xứ Long Đầm

Thôn Đầm, Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam, Hà Nội

11. Giáo xứ Lường Xá

Lường Xá, Đại Thắng, Phú Xuyên, Hà Nội

12. Giáo xứ Phú Mỹ

Phú Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

13. Giáo xứ Tầm Khê (Chằm Hạ)

Chằm Hạ, Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội

14. Giáo xứ Tân Độ

Tân Độ, Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội

15. Giáo xứ Thái Lai

Thái Lai, Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội

16. Giáo xứ Thành Lập

Minh Tâm, Phú Xuyên, Hà Nội

17. Giáo xứ Thủy Trú

Thủy Trú, Bạch Hạ, Phú Xuyên, Hà Nội

18. Giáo xứ Văn Phái

Bạch Thượng, Duy Tiên, Hà Nam

B. Huyện Thường Tín có 07 giáo xứ, trong đó có 01 Trung Tâm Hành Hương

1. Giáo xứ Bằng Sở – Trung Tâm Hành Hương Thánh Lê Tùy Bằng Sở 

Bằng Sở, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội

2. Giáo xứ Cẩm Cơ

Cơ Giáo, Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội

3. Giáo xứ Kẻ Nghệ

Khôn Thôn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội

4. Giáo xứ La Phù

La Phù, Tân Minh,  Thường Tín, Hà Nội

5. Giáo xứ Hà Hồi (Kẻ Vồi)

Thôn Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội

6. Giáo xứ Sở Hạ

Thôn Sở Hạ, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội

7. Giáo xứ Xâm Dương

Xâm Dương, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội

CÁC DÒNG VÀ TU HỘI ĐANG HIỆN DIỆN TẠI CÁC GIÁO XỨ TRONG GIÁO HẠT

Dòng Mến Thánh Giá

Bái Xuyên

Bằng Sở

Hà Hồi

Hà Thao

Kẻ Nghệ

Dòng Thánh Phao-lô

Chuyên Mỹ

Phú Mỹ

Dòng Đa-minh Thánh Tâm

Lường Xá

Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh-sơn

Hoàng Nguyên

Tân Độ

Tu Hội

Tu Hội Hiệp Nhất Hoàng Nguyên

Tu Hội Thánh Tâm Chuyên Mỹ

Trung tâm Hành hương

Thánh Phê-rô Lê Tuỳ - Bằng Sở

Lên đầu trang