CÁC ĐẤNG TỬ VÌ ĐẠO

Danh Sách Các Thánh Tử Đạo Đã Mục Vụ Tại TGP Hà Nội

Ghi chú: Danh sách các Thánh Tử đạo Tổng Giáo phận Hà Nội nêu trên được lấy ra từ danh sách 117 Thánh Tử đạo Việt Nam ghi trong Sắc phong thánh, ký ngày 11/02/1991 tại Vatican. Vì vậy, ở nơi này nơi khác, nếu có việc nhầm lẫn tên các ngài thì cần phải điều chỉnh lại cho đúng với Sắc phong thánh do Tòa Thánh công bố.

THEO VĂN KIỆN HẬU CÔNG NGHỊ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI
PHẦN PHỤ LỤC

Danh Sách 117 Thánh Tử Ðạo Việt Nam

GIÁM MỤC VÀ LINH MỤC

1. Thánh Giu-se An – Giám mục Tây Ban Nha

2. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp

3. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục TBN

4. Thánh Ða-minh  Minh – Giám mục TBN

5. Thánh Tê-pha-nô Thể – Giám mục Pháp

6. Thánh Va-len-ti-nô Vinh – Giám mục TBN

7. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục TBN

8. Thánh Clê-men-tê Y – Giám mục TBN

9. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp

10. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục TBN

11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục

12. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục

13. Thánh Vicentê Nguyễn Thế Ðiểm – LM

14. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp

15. Thánh Giu-se Du – Linh mục Pháp

16. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục

17. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục

18. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục

19. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – LM

20. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục

21. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục

22. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục

23. Thánh Gio-an Hương – Linh mục Pháp

24. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục

25. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục

26. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục

27. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – LM

28. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục

29. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp

30. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục

31. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục

32. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục

33. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục

34. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục

35. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục

36. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – LM

37. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục

38. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục

39. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục

40. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp

41. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục

42. Thánh Gio-an Tân – Linh mục Pháp

43. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN

44. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục

45. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục

46. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục

47. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục

48. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – LM

49. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục

50. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục

51. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục

52. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục

53. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục

54. Thánh Gio-an Ven – Linh mục Pháp

55. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục

56. Thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh – LM

57. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục

58. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục

GIÁO DÂN

74. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ

75. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ

76. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng

77. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân

78. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ

79. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân

80. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ

81. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân

82. Thánh Phê-rô Đồng – Trùm họ

83. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân

84. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia

85. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân

86. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ

87. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ

88. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân

89. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc

90. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án

91. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ

92. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân

93. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân

94. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng

95. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân

96. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân

97. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân

98. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân

99. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ

100. Thánh Mát-thêu Nguyễn V Phượng – Trùm họ

101. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ

102. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng

103. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân

104. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ

105. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ

106. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội

107. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng

108. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ

109. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Giáo dân

110. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân

111. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân

112. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ

113. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội

114. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân  

115. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân

116. Thánh An-rê Tường – Giáo dân

117. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh 

Lên đầu trang