Giáo Hạt Mỹ Đức - Hòa Bình

  • Gồm có 23 giáo xứ
  • Địa bàn hành chính trong các huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, Lương Sơn, Kim Bôi, Lạc Sơn và Lạc Thủy
  • Linh mục quản hạt: Giu-se Vũ Đình Du

1. Giáo xứ Bến Cuối

Bến Cuối, Trung Sơn, Lương Sơn, Thanh Oai, Hòa Bình

2. Giáo xứ Đoan Nữ

Đoan Nữ, An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội

3. Giáo xứ Đồn Vận

Liên Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình

4. Giáo xứ Đồng Cháy

Đồng Phú, Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình

5. Giáo xứ Đồng Chiêm

Đồng Chiêm, An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội

6. Giáo xứ Đồng Gianh

Đồng Gianh, Phú Thành, Lạc Thuỷ, Hòa Bình

7. Giáo xứ Đồng Gội

Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình

8. Giáo xứ Giang Soi

Đồng Tiến, Ứng Hòa, Hà Nội

9. Giáo xứ Gò Mu

Gò Mu, Thanh Lương, Kim Bôi, Hoà Bình

10. Giáo xứ Mường Cắt

Hướng Nghĩa, Lạc Sơn, Hoà Bình

11. Giáo xứ Mường Đổn

Văn Lãng, Lạc Sơn, Hoà Bình

12. Giáo xứ Mường Riệc

Riệc 1, Mỹ Thành, Lạc Sơn, Hoà Bình

13. Giáo xứ Mường Tre

Hạ Bì, Lương Sơn, Hoà Bình

14. Giáo xứ Nghĩa Ải

Thôn Ải, Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội

15. Giáo xứ Phúc Lâm

Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội

16. Giáo xứ Sơn Lãng (Sơn Miêng)

Thôn Miêng, Hoa Soi, Ứng Hòa, Hà Nội

17. Giáo xứ Thượng Lâm

Đồng Mít, Đồng Tâm, Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội

18. Giáo xứ Tuỵ Hiền (Kẻ Sải)

Hiền Giáo, An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội

19. Giáo xứ Vân Đình

Thị Trấn Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội

20. Giáo xứ Vụ Bản

Vụ Bản, Lạc Sơn, Hoà Bình

21. Giáo xứ Xuy Xá (Kẻ Ngườm)

Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội

22. Giáo xứ Bắc Sơn

An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội

23. Giáo xứ Vạn Thắng (Thánh Giuse)

An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội

Lên đầu trang