Giáo Hạt Thanh Oai

  • Gồm có 21 giáo xứ
  • Linh mục quản hạt: Phê-rô Trần Văn Việt

1. Giáo xứ An Hòa

An Hòa, Xóm Mới, Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội

2. Giáo xứ Canh Hoạch

Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội

3. Giáo xứ Cao Bộ

Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội

4. Giáo xứ Chúc Lý

Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội

5. Giáo xứ Đại Ơn

Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội

6. Giáo xứ Đàn Giản

Rùa Hạ, Thanh Thùy, Thanh Oai, Hà Nội

7. Giáo xứ Gò Cáo

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

8. Giáo xứ Lam Điền

Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội

9. Giáo xứ Lưu Xá

Lưu Xá, Mỹ Lương, Chương Mỹ, Hà Nội

10. Giáo xứ Mỗ Xá

Phú Nam An, Chương Mỹ, Hà Nội

11. Giáo xứ Mỹ Hạ

Hữu Văn, Chương Mỹ, Hà Nội

12. Giáo xứ Mỹ Thượng

Mỹ Thượng, Hữu Văn, Chương Mỹ, Hà Nội

13. Giáo xứ Cao Mật Bến

Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội

14. Giáo xứ Phương Trung

Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội

15. Giáo xứ Tân Hội

Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội

16. Giáo xứ Thạch Bích

Thạch Bích, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội

17. Giáo xứ Thanh Lãm

Thôn Thanh Lãm, Hà Đông, Hà Nội

18. Giáo xứ Thượng Lao

Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Nội

19. Giáo xứ Trình Xá

Đỗ Động, Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội

20. Giáo xứ Từ Châu

Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội

21. Giáo xứ Yên Kiện

Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội

 

Lên đầu trang