ủY bAN Gia Đình

TIN MỚI NHẬN

CÁC VĂN BẢN MẪU

Đơn xin tha ngăn trở khác đạo: Bản PDF ||  Bản WORD

Đơn xin Đặc ân thánh Phao-lô: Bản PDF ||  Bản WORD

Đơn xin miễn thẩm vấn trường hợp Đặc ân thánh Phao-lô: Bản PDF  || Bản WORD

Kết quả chất vấn trường hợp Đặc ân thánh Phao-lô: Bản PDF  || Bản WORD

Đơn xin Miễn chuẩn thể thức kết hôn: Bản PDF ||  Bản WORD

Lên đầu trang