CÁC BẢN VĂN DÙNG TRONG TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

ỦY BAN GIA ĐÌNH

Đơn xin tha ngăn trở khác đạo: Bản PDF ||  Bản WORD

Đơn xin Đặc ân thánh Phao-lô: Bản PDF ||  Bản WORD

Đơn xin miễn thẩm vấn trường hợp Đặc ân thánh Phao-lô: Bản PDF  || Bản WORD

Kết quả chất vấn trường hợp Đặc ân thánh Phao-lô: Bản PDF  || Bản WORD

Đơn xin Miễn chuẩn thể thức kết hôn: Bản PDF ||  Bản WORD

ỦY BAN GIÁO DÂN

Phiếu đề cử: Bản WORD || Bản PDF

Biên bản kiểm phiếu: Bản WORD || Bản PDF

Văn thư bổ nhiệm Ban Thường vụ: Bản WORD || Bản PDF

Văn thư bổ nhiệm các ủy viên: Bản WORD || Bản PDF

Nghi thức tuyên hứa: Bản WORD – Mẫu 1 + Mẫu 2 || Bản PDF – Mẫu 1 + Mẫu 2

Scroll to Top