Lineamenta (Đề cương) Thượng HĐGM lần thứ XIII: Tân Phúc âm hóa để truyền bá đức Tin Kitô giáo

Logo_Dc_Nang
Logo_Dc_Nang

Thư giới thiệu của Đức giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng HĐGMVN

Lineamenta (Đề cương) Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XIII: Tân Phúc âm hóa để truyền bá đức Tin Kitô giáo

Thu_Duc_cha_Giuse_Nang

Tập đính kèm: [Tập tin đính kèm (PDF) 1.634KB, song ngữ Pháp-Việt, 90 trang A4]

http://www.hdgmvietnam.org/Images/News/TinTucGiaoHoiVietNam/FileLocation/GHCGTG_Lineamenta_TanPhucAmHoa.pdf

Nguồn : WHĐ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top