Tháng Chín – 2021

THÁNG CHÍN – 2021

Tháng Bảy (đ), Tháng Tám (t) – Tân Sửu

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Ý chung: Lối sống thân thiện với môi trường.

Chúng ta hãy cầu nguyện, để tất cả chúng ta can đảm lựa chọn lối sống tiết độ và thân thiện với môi trường, hơn nữa, vui mừng khi các bạn trẻ nỗ lực dấn thân theo lối sống này.

01  25  X  Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.

Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.

02  26  X  Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên. 

Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc được bình an thịnh vượng.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.

03  27  Tr  Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên.

Thánh Grê-gô-ri-ô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.   

Cl 1,15-20; Lc 5,33-39.

04  28  X  Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên.

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.   

Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.

05  29  X    CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.

Xứ Đông Lao, La Phù, Cẩm Sơn (Kẻ Non), Kẻ Nghệ, họ Nhân Khang, họ Ỷ Quan và họ Quang Xán chầu Mình Thánh.

Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh, Trùm họ (U1838); và Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự, Linh mục (U1838), Tử đạo.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng

Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37.

Cùng nhau học giáo lý

446Hỏi: Giới răn của Thiên Chúa: “Ngươi không đựơc tạc tượng, vẽ hình…”, có phải là cấm việc tôn thờ ảnh tượng không?

Thưa: Trong Cựu Ước, giới răn này cấm trình bày Thiên Chúa, Ðấng tuyệt đối siêu việt, bằng bất cứ hình thức nào. Nhưng khởi từ mầu nhiệm Nhập thể của Con Thiên Chúa, việc tôn kính ảnh tượng thánh của người Kitô hữu được xác nhận (qua Công đồng Nicea II, năm 787), vì việc tôn kính này được đặt nền tảng trên mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người, qua đó Thiên Chúa siêu việt trở nên hữu hình. Ðây không phải là việc thờ lạy ảnh tượng, nhưng là việc tôn kính Ðấng được trình bày qua ảnh tượng: Ðức Kitô, Ðức Trinh Nữ, các thiên thần và các thánh.

447. Hỏi: Chúng ta phải tôn kính thánh Danh Thiên Chúa như thế nào?

Thưa: Chúng ta tôn kính thánh Danh Thiên Chúa bằng việc kêu cầu, chúc tụng, ca ngợi và tôn vinh Ngài. Vì vậy, cấm không được kêu đến Danh Ngài để làm chứng cho một tội ác, và không được sử dụng cách bất xứng Danh thánh Ngài, như lộng ngôn, điều này tự bản chất là một tội trọng, cũng như chửi thề và bất trung với những lời hứa nhân Danh Thiên Chúa.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

06  30  X  Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên.

Cl 1,24-2,3; Lc 6,6-11.

07   01/8  X  Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên.

X Hôm nay, nhớ ngày Đức Cha Phaolô Lê Đắc Trọng, nguyên Giám mục Phụ tá qua đời (2009), chúng ta cầu nguyện cho ngài. 

Cl 2,6-15; Lc 6,12-19.

08  02  Tr  Thứ Tư Tuần XXIII Thường niên.

SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Mk 5,1-4a (hoặc Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hoặc Mt 1,18-23). 

09  03  X  Thứ Năm Tuần XXIII Thường niên.

(Tr) Thánh Phê-rô Cơ-la-ve (Claver), Linh mục.

Hôm nay kỷ niệm ngày Tòa Thánh thiết lập hai Giáo phận tông tòa đầu tiên tại Việt Nam (Đàng Trong và Đàng Ngoài) và bổ nhiệm hai Giám mục coi sóc giáo đoàn Việt Nam với việc lo đào tạo linh mục bản xứ (09/9/1659).

Cl 3,12-17; Lc 6,27-38.

10  04  X  Thứ Sáu Tuần XXIII Thường niên.

1Tm 1,1-2.12-14; Lc 6,39-42.

11  05  X  Thứ Bảy Tuần XXIII Thường niên.   

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

1Tm 1,15-17; Lc 6,43-49.

12  06   X  CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Xứ Tầm Khê (Chằm Hạ), Cổ Nhuế, Vỉ Nhuế, Gò Mu, Trung Kỳ, họ Tiêu Viên và họ Vạn Tiên chầu Mình Thánh.   

Không cử hành lễ Danh Rất Thánh Trinh Nữ Ma-ri-a. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.   

Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35.

Cùng nhau học giáo lý

448Hỏi: Tại sao cấm thề gian?

Thưa: Vì người ta nại đến Thiên Chúa, Ðấng là chính Chân lý, để làm chứng cho một lời nói dối.

“Ðừng thề nhân danh Ðấng Sáng Tạo, cũng đừng thề nhân danh thụ tạo, trừ khi ta nói thành thật và cần thiết với lòng tôn kính” (thánh Inhaxiô Loyola).

449. Hỏi: Bội thề là gì?

Thưa: Bội thề khi đưa ra một lời hứa kèm theo một lời thề, nhưng cố ý không tuân giữ hay sau đó sẽ phá bỏ. Ðó là một tội trọng phạm đến Thiên Chúa vì Ngài là Ðấng luôn trung tín với những lời Ngài đã hứa.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

13  07  Tr  Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên.

Thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10.

14   08  Đ  Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên.

SUY TÔN THÁNH GIÁ, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Ds 21,4b-9; (hoặc Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.

15  09  Tr  Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên.

Đức Mẹ sầu bi, lễ nhớ.

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

Hr 5,7-9; Ga 19,25-27 hoặc Lc 2,33-35.

16  10  Đ  Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên.

Thánh Co-nê-li-ô, Giáo hoàng, và thánh Sip-ri-a-nô, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.

1Tm 4,12-16; Lc 7,36-50.

17  11  X  Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên.

(Tr) Thánh Rô-béc-tô Ben-lác-mi-nô (Robert Bellarmine), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Thánh Em-ma-nu-en Nguyễn Văn Triệu, Linh mục (U1798), Tử đạo.

1Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3. 

18  12  X  Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Thánh Đa-minh Vũ (Phan) Đức Trạch, Linh mục (U1840), Tử đạo.

1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15.

19  13  X  CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Lan Mát, Trình Xá, Vạn Điểm, họ Thành Lập, họ Mai Động, và họ Vạn Thắng chầu Mình Thánh. 

Không cử hành lễ thánh Gia-nu-a-ri-ô (Januarius), Giám mục, Tử đạo. Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Kn 2,12a.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37.

Cùng nhau học giáo lý

450Hỏi: Tại sao Thiên Chúa “đã chúc phúc cho ngày sabát và coi đó là ngày thánh” (Xh 20, 11)?

Thưa: Trong ngày sabát, dân Do Thái tưởng nhớ việc Thiên Chúa nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy theo như trình thuật Tạo dựng, cũng như nhớ đến việc giải thoát Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập và nhớ đến Giao ước được Thiên Chúa thiết lập với dân Ngài.

451. Hỏi: Chúa Giêsu xử sự thế nào đối với ngày sa-bát?

Thưa: Chúa Giêsu công nhận sự thánh thiêng của ngày sabát và Người dùng thẩm quyền thần linh để đưa ra giải thích đích thực về ngày này: “Ngày sabát được lập ra vì loài người chứ không phải loài người vì ngày sabát” (Mc 2, 27).

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

20  14  Đ  Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên.

Thánh An-rê Kim Te-gon, Phaolô Chong Ha-sang và các bạn Tử đạo tại Triều Tiên, lễ nhớ. 

Thánh Gio-an Sác-lơ Cô-nây Tân (Jean Charles Cornay), Linh mục (U1837), Tử đạo.

Er 1,1-6; Lc 8,16-18.

21  15  Đ  Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên.

THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ TIN MỪNG, lễ kính.

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Thánh Phan-xi-cô Jac-ca Phan (Francois Jaccard), Linh mục (U1838); và Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện, Chủng sinh (U1838), Tử đạo. 

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

22  16  X  Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên. 

Er 9,5-9; Lc 9,1-6.

23  17  Tr  Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên.

Thánh Pi-ô thành Pi-e-tren-ci-na (Thánh Piô Năm dấu), Linh mục, lễ nhớ.

Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.

24  18  X  Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên.

Kg 1,15b-2,9; Lc 9,18-22.

25  19  X  Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45.

26  20  X  CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Xứ Đồng Phú, Gò Cáo, Lường Xá, họ Đinh Đồng, họ Lưu Xá ngoại, họ Thọ Cầu, họ Kẻ San và họ Tân Doanh chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ thánh Cót-ma (Comas) và thánh Đa-mi-a-nô (Damianus), Tử đạo. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48. 

Cùng nhau học giáo lý

452. Hỏi: Lý do nào người Kitô hữu thay thế ngày sabát bằng ngày Chúa nhật?

Thưa: Ngày Chúa nhật là ngày Phục sinh của Ðức Kitô. Là “ngày thứ nhất trong tuần” (Mc 16,2), ngày Chúa nhật gợi lại cuộc sáng tạo lần thứ nhất; là “ngày thứ tám” tiếp sau ngày sabát, ngày Chúa nhật biểu trưng một cuộc sáng tạo mới được khởi đầu bằng cuộc Phục sinh của Ðức Kitô. Như thế, đối với các người Kitô hữu, ngày Chúa nhật trở thành ngày thứ nhất của mọi ngày và của tất cả mọi ngày lễ: ngày của Chúa; trong ngày này, nhờ cuộc Vượt qua, Ðức Kitô hoàn tất ý nghĩa thiêng liêng ngày sabát của người Do Thái và loan báo sự an nghỉ đời đời của con người trong Thiên Chúa.

453. Hỏi: Phải thánh hóa ngày Chúa nhật thế nào?

Thưa: Các người Kitô hữu thánh hóa ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc khác bằng việc tham dự tiệc Thánh Thể của Chúa và tránh mọi hoạt động làm ngăn trở việc thờ phượng Thiên Chúa, hay làm xáo trộn niềm vui đặc thù trong ngày của Chúa, cũng như việc nghỉ ngơi cần thiết cho tinh thần và thân xác. Tuy nhiên, trong ngày Chúa nhật, các người Kitô hữu có thể làm những việc liên quan đến nhu cầu gia đình hay phục vụ cho những lợi ích quan trọng của xã hội, với điều kiện những hoạt động này không tạo thành những thói quen có hại cho việc thánh hóa ngày Chúa nhật, cho cuộc sống gia đình hay cho sức khỏe.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

27  21  Tr  Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên.

Thánh Vi-xen-tê Phao-lô [Vincent de Paul], Linh mục, lễ nhớ.

Dcr 8,1-8; Lc 9,46-50.

28  22  X  Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên.

(Đ) Thánh Ven-xet-lao, tử đạo.

(Đ) Thánh Lô-ren-xô Ru-y và các bạn, tử đạo.

Dcr 8,20-23; Lc 9,51-56. 

29  23  Tr  Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên.

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GAP-RI-EN VÀ RA-PHA-EN, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.   

Đn 7,9-10.13-14 (hoặc Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.

30  24  Tr  Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên.

Thánh Giê-rô-ni-mô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12. 

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top