Tháng Chín – 2023

Tháng Bảy (đ), Tháng Tám (đ) – Quý Mão

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Cầu cho những người đang sống bên lề

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện vô nhân đạo; xin cho họ không bị các tổ chức bỏ qua, và không bao giờ bị coi thường.

01 17 X Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

1Tx 4,1-8; Mt 25,1-13.

02 18 X Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc được bình an thịnh vượng.

1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30.

03 19 X CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.

Xứ Đông Lao, La Phù, Cẩm Sơn (Kẻ Non), Nhân Khang, họ Ỷ Quan, họ Quang Xán và họ Áng Phao chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ thánh Grê-gô-ri-ô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng. 

Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27.

Cùng nhau học giáo lý

50. Hỏi: Thiên Chúa toàn năng nghĩa là gì?

Thưa: Thiên Chúa tự mạc khải chính Ngài là “Ðấng mạnh mẽ, oai hùng” (Tv 23 [24],8), Ðấng “không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Sự toàn năng của Ngài là phổ quát, và mầu nhiệm. Sự toàn năng này được biểu lộ trong việc sáng tạo vũ trụ từ hư vô và sáng tạo con người vì tình yêu, nhưng nhất là trong mầu nhiệm Nhập thể và trong sự Phục sinh Con của Ngài, trong hồng ân đón nhận chúng ta làm nghĩa tử và thứ tha tội lỗi. Vì thế, Hội thánh dâng lời cầu nguyện lên “Thiên Chúa toàn năng và vĩnh cửu” (“Omnipotens sempiterne Deus…”).

51. Hỏi: Tại sao việc khẳng định rằng: “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa dựng nên trời và đất” (St 1,1) lại rất quan trọng?

Thưa: Bởi vì việc tạo dựng là nền tảng cho tất cả dự định cứu độ của Thiên Chúa. Tạo dựng là việc biểu lộ tình yêu toàn năng và khôn ngoan của Thiên Chúa; đó là bước đầu tiên hướng đến Giao ước của Thiên Chúa duy nhất với dân Ngài; đó là khởi điểm của lịch sử cứu độ, lịch sử này đạt tới chóp đỉnh nơi Chúa Giêsu; đó là câu trả lời đầu tiên cho các vấn nạn căn bản của con người về nguồn gốc và cùng đích của mình.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

04 20 X Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên.

1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30.

05 21 X Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên.

Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh, Trùm họ (+1838); và Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự, Linh mục (+1838), Tử đạo.

1Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37.

06 22 X Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.

Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.

07 23 X Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên.

Thứ năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

+ Hôm nay, nhớ ngày Đức Cha Phaolô Lê Đắc Trọng, nguyên Giám mục Phụ tá qua đời (2009), chúng ta cầu nguyện cho ngài.

Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.

08 24 Tr Thứ Sáu Tuần XXII Thường niên.

SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Mk 5,1-4a (hoặc Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hoặc Mt 1,18-23).

09 25 X Thứ Bảy Tuần XXII Thường niên.

(Tr) Thánh Phê-rô Cơ-la-ve (Claver), Linh mục.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Hôm nay kỷ niệm ngày Tòa Thánh thiết lập hai Giáo phận tông tòa đầu tiên tại Việt Nam (Đàng Trong và Đàng Ngoài) và bổ nhiệm hai Giám mục coi sóc giáo đoàn Việt Nam với việc lo đào tạo linh mục bản xứ (09/9/1659).

Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.

10 26  X CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Xứ Tầm Khê (Chằm Hạ), Cổ Nhuế, Vỉ Nhuế, Gò Mu, Trung Kỳ, họ Tiêu Viên và họ Vạn Tiên chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.  

Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20.

Cùng nhau học giáo lý

52. Hỏi: Ai đã tạo dựng vũ trụ?

Thưa: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là nguyên lý duy nhất và không thể phân chia của việc tạo dựng, mặc dù công trình tạo dựng vũ trụ được đặc biệt gán cho Chúa Cha.

53. Hỏi: Vũ trụ được dựng nên để làm gì?

Thưa: Vũ trụ được dựng nên để tôn vinh Thiên Chúa, Ðấng đã muốn biểu lộ và thông ban lòng nhân hậu, chân lý và vẻ đẹp của Ngài. Mục đích tối hậu của việc tạo dựng là để Thiên Chúa, trong Ðức Kitô, “có toàn quyền trên muôn loài” (1 Cr 15,28), vì vinh quang của Ngài và hạnh phúc của chúng ta.
“Vinh quang của Thiên Chúa là con người sống và sự sống của con người là được nhìn thấy Thiên Chúa” (Thánh Irênê).

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

11 27 X Thứ Hai Tuần XXIII Thường niên.

Cl 1,24-2,3; Lc 6,6-11.

12 28 X Thứ Ba Tuần XXIII Thường niên.

(Tr) Danh Rất Thánh Trinh Nữ Ma-ri-a.  

Cl 2,6-15; Lc 6,12-19.

13 29 Tr Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên.

 Thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

 Cl 3,1-11; Lc 6,20-26.

14 30 Đ Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên.

SUY TÔN THÁNH GIÁ, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Ds 21,4b-9; (hoặc Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.

15 01/8 Tr Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên.

Đức Mẹ sầu bi, lễ nhớ.

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

Hr 5,7-9; Ga 19,25-27 (hoặc Lc 2,33-35.)

16 02 Đ Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên.

Thánh Co-nê-li-ô, Giáo hoàng, và thánh Sip-ri-a-nô, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.

1Tm 1,15-17; Lc 6,43-49.

17 03 X CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Lan Mát, Trình Xá, Vạn Điểm, Kẻ Nghệ, họ Mai Động, và họ Vạn Thắng chầu Mình Thánh.

Thánh Em-ma-nu-en Nguyễn Văn Triệu, Linh mục (U1798), Tử đạo.

Không cử hành lễ: thánh Rô-béc-tô Ben-lác-mi-nô (Robert Bellarmine), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh; thánh Hildegardo Bingensis, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội thánh; và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Hc 27,30–28,7; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35.

Cùng nhau học giáo lý

54. Hỏi: Thiên Chúa đã sáng tạo vũ trụ như thế nào?

Thưa: Thiên Chúa đã sáng tạo vũ trụ cách tự do, bằng sự khôn ngoan và tình yêu. Vũ trụ không phải là sản phẩm của một luật tất yếu nào đó, của một định mệnh mù quáng hoặc bởi ngẫu nhiên. Thiên Chúa đã sáng tạo “từ hư vô” (ex nihilo; 2 Mcb 7,28), một thế giới được sắp xếp trật tự và tốt lành, nhưng Ngài vô cùng cao cả siêu việt trên mọi loài. Ngài gìn giữ vạn vật trong sự hiện hữu, nâng đỡ và ban cho nó khả năng hoạt động và hướng dẫn nó đến sự trọn hảo nhờ Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

55. Hỏi: Sự Quan phòng của Thiên Chúa là gì?

Thưa: Sự Quan phòng của Thiên Chúa là những sắp xếp nhờ đó Thiên Chúa hướng dẫn các thụ tạo của mình đến chỗ hoàn hảo mà Ngài đã định cho chúng. Thiên Chúa là tác giả tối cao của kế hoạch Ngài; nhưng để thực hiện kế hoạch đó, Ngài cũng sử dụng sự cộng tác của các thụ tạo. Ðồng thời, Ngài ban cho chúng phẩm giá là tự hoạt động và trở thành nguyên nhân cho nhau.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

18 04 X Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên.

Thánh Đa-minh Vũ (Phan) Đức Trạch, Linh mục (+1840), Tử đạo.

1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10.

19 05 X Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên.

(Đ) Thánh Gia-nu-a-ri-ô (Januarius), Giám mục, Tử đạo.

1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17.

20 06 Đ Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên.

Thánh An-rê Kim Te-gon, Phaolô Chong Ha-sang và các bạn Tử đạo tại Triều Tiên, lễ nhớ.

Thánh Gio-an Sác-lơ Cô-nây Tân (Jean Charles Cornay), Linh mục (+1837), Tử đạo.

1Tm 3,14-16; Lc 7,31-35.

21 07 Đ Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên.

THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ TIN MỪNG, lễ kính.

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Thánh Phan-xi-cô Jac-ca Phan (Francois Jaccard), Linh mục (+1838); và Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện, Chủng sinh (+1838), Tử đạo.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

22 08 X Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên.

1Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.

23 09 Tr Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên.

Thánh Pi-ô thành Pi-e-tren-ci-na (Thánh Pi-ô Năm dấu), Linh mục, lễ nhớ.

1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15.

24 10 X CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Xứ Đồng Phú, Gò Cáo, Lường Xá, Đinh Đồng, họ Lưu Xá ngoại, họ Thọ Cầu, họ Kẻ San và họ Tân Doanh chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a.

Cùng nhau học giáo lý

56. Hỏi: Con người cộng tác vào sự Quan phòng của Thiên Chúa như thế nào?

Thưa: Tuy tôn trọng tự do của con người, nhưng Thiên Chúa ban cơ hội và đòi hỏi con người cộng tác với Ngài qua hành động, kinh nguyện và cả sự đau khổ của họ, khi gợi lên trong họ “ước muốn cũng như hành động theo lòng nhân hậu của Ngài” (Pl 2,13).

57. Hỏi: Nếu Thiên Chúa toàn năng và quan phòng, tại sao lại có sự dữ?

Thưa: Chỉ có toàn bộ đức tin Kitô giáo mới có thể trả lời cho câu hỏi vừa bi thảm vừa mầu nhiệm này. Thiên Chúa không bao giờ là nguyên nhân của sự dữ, dù trực tiếp hay gián tiếp. Ngài làm sáng tỏ mầu nhiệm sự dữ nhờ Con Ngài là Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã chết và đã sống lại để chiến thắng sự dữ luân lý to lớn là tội lỗi của con người, nguồn gốc của tất cả những sự dữ khác.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

25 11 X Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên.

Er 1,1-6; Lc 8,16-18.

26 12 X Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên.

(Đ) Thánh Cót-ma (Comas) và Thánh Đa-mi-a-nô (Damianus), Tử đạo.

Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.

27 13 Tr Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên.

Thánh Vi-xen-tê Phao-lô (Vincent de Paul), Linh mục, lễ nhớ.

 Er 9,5-9; Lc 9,1-6.

28 14 X Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên.

(Đ) Thánh Ven-xet-lao, tử đạo.

(Đ) Thánh Lô-ren-xô Ru-y và các bạn, tử đạo.

Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.

29 15 Tr Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên.

CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GÁP-RI-EN VÀ RA-PHA-EN, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Đn 7,9-10.13-14 (hoặc Kh 12,7-12a);   Ga 1,47-51.

30 16 Tr Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên.

Thánh Giê-rô-ni-mô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top