Tháng Mười – 2021

THÁNG MƯỜI – 2021

Tháng Tám (t), Tháng Chín (đ) – Tân Sửu

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Ý truyền giáo: Các môn đệ truyền giáo.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho mỗi Kitô hữu hăng hái tham gia vào việc truyền giáo và loan báo Tin Mừng bằng chứng tá đời sống thấm đượm tinh thần Tin Mừng.

Tháng Mân Côi

Cầu cho chủng viện và chủng sinh

“Mặc dù rõ ràng mang đặc tính Thánh Mẫu, kinh Mân Côi tự bản chất là một kinh nguyện có tâm điểm là Chúa Kitô. Nơi những yếu tố bình dị của mình, kinh Mân Côi chất chứa tất cả những gì sâu xa của toàn thể sứ điệp Phúc Âm, có thể nói: Kinh Mân Côi là một tổng hợp Phúc Âm (Đức Phaolô VI, Tông Huấn Pope Paul VI, Marialis Cultus, số 153). Kinh này còn là tiếng vọng của lời Mẹ Maria cầu nguyện, đó là ca vịnh ngợi khen bất hủ của Mẹ về công cuộc nhập thể cứu chuộc được bắt đầu trong cung lòng trinh nguyên của Mẹ. Với kinh Mân Côi, dân Kitô giáo ngồi học ở ngôi trường của Đức Maria và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp dung nhan Chúa Kitô cũng như cảm nhận được những vực thẳm sâu của tình Người yêu thương. Nhờ kinh Mân Côi các tín hữu lãnh nhận được muôn vàn ân sủng, như thể từ chính bàn tay của Mẹ Chúa Cứu Chuộc ban cho” (Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Tông thư Kinh Mân Côi, số 1).

Trong tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, sẽ lần hạt 50, đọc kinh Cầu Đức Bà và kinh Thánh Giuse.

Những ai lần hạt chung (trong nhà thờ, trong nhà nguyện, trong gia đình) thì được hưởng một ơn đại xá; còn trong các trường hợp khác thì được hưởng một ơn tiểu xá. (Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, concessio 17).

Trong tháng Mân Côi, ở những nơi có thói quen chầu Mình Thánh, hãy lần hạt, đọc kinh Cầu Đức Bà và kinh Thánh Giu-se trước khi chầu. Không đặt Mình Thánh để mà lần hạt hay kính Đức Mẹ. (Xem Hướng dẫn về việc đọc kinh kính Đức Mẹ và các thánh khi chầu Thánh Thể, trang 28).

01  25  Tr  Thứ Sáu Tuần XXVI Thường niên.

THÁNH TÊ-RÊ-SA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH, QUAN THẦY CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO, lễ kính. 

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.   

Kinh thần vụ: Thánh Trinh nữ.

Is 66,10-14c; Mt 18,1-5.

02  26  Tr  Thứ Bảy Tuần XXVI Thường niên.

Các Thiên thần hộ thủ, lễ nhớ.   

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10. 

03  27  X  CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.

Xứ Lưu Xá, Phùng Khoang, Canh Hoạch, Văn Quán, họ Như Thức và họ Đinh Xá chầu Mình Thánh.

St 2,18-24; Hr 2,9-11; Mc 10,2-16 (hoặc Mc 10,2-12).

(Tr) Hôm nay tùy theo nhu cầu mục vụ có thể cử hành Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi (HĐGMVN, 4/1991).

Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng. 

Lưu ý: Đọc kinh thần vụ Chúa Nhật XXVII.

Cùng nhau học giáo lý

454Hỏi: Tại sao phải đấu tranh để luật dân sự công nhận ngày Chúa nhật là ngày lễ nghỉ?

Thưa: Ðể cho tất cả mọi người đều có thể nghỉ ngơi đầy đủ và có được một thời gian rảnh rỗi để chăm lo việc tôn giáo, gia đình, văn hóa và xã hội; tìm được thời gian thuận tiện để suy niệm, suy tư, yên tĩnh và học tập; để làm những việc thiện ích, đặc biệt là việc phục vụ những người bệnh tật và già yếu.

455. Hỏi: Ðiều răn thứ tư dạy điều gì?

Thưa: Ðiều răn thứ tư dạy chúng ta phải tôn kính và chăm sóc cha mẹ và những ai được Thiên Chúa trao ban quyền hành để mưu ích cho chúng ta.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

04  28  Tr  Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên. 

Thánh Phan-xi-cô thành At-si-si, lễ nhớ.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Chúa Giê-su.

Gn 1,1-2,1.11; Lc 10,25-37.

05  29  X  Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên.

Gn 3,1-10; Lc 10,38-42.

06   01/9  X  Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.

(Tr) Thánh Bơ-ru-nô (Bruno), Linh mục.

Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung, Cai đội (U1858), Tử đạo.

Gn 4,1-11; Lc 11,1-4.

07  02  Tr  Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên.

Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

Ml 3,13-20a; Lc 11,5-13.  

08  03  X  Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên.

Ge 1,13-15;2,1-2; Lc 11,15-26.

09  04  X  Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. 

(Đ) Thánh Đi-ô-ni-xi-ô [Dionysius] Giám mục và các bạn Tử đạo.

(Tr) Thánh Gio-an Lê-ô-nac-đi, Linh mục.

Ge 4,12-21; Lc 11,27-28.

10  05  X  CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Xứ Chuyên Mỹ, Giang Soi, Quan Hạ, Hà Ngoại, Tiên Hào, họ Đình Quán, họ Bói Hạ, và họ La Dụ chầu Mình Thánh. 

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Kn 7,7-11; Hr 4,12-13; Mc 10,17-30 (hoặc Mc 10,17-27).

Lưu ý: Xin các cha kêu gọi giáo dân quyên góp cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh vào Chúa nhật tuần sau.

Cùng nhau học giáo lý

456Hỏi: Bản chất của gia đình trong kế hoạch của Thiên Chúa như thế nào?

Thưa: Người nam và người nữ kết hợp với nhau qua hôn nhân, cùng với con cái tạo thành một gia đình. Thiên Chúa đã thiết lập gia đình và đặt nền tảng căn bản cho gia đình. Hôn nhân và gia đình được sắp xếp hướng về thiện ích của đôi vợ chồng, về việc sinh sản và giáo dục con cái. Giữa các thành viên trong gia đình có những mối liên hệ cá nhân và những trách nhiệm hàng đầu. Trong Ðức Kitô, gia đình trở thành một Hội thánh tại gia, vì đó là một cộng đoàn đức tin, đức cậy và đức mến.

457. Hỏi: Gia đình có vai trò gì trong xã hội?

Thưa: Gia đình là tế bào nguyên thủy của xã hội loài người, có trước bất kỳ sự công nhận nào của chính quyền. Các nguyên tắc và giá trị của gia đình tạo thành nền tảng cho đời sống xã hội. Ðời sống gia đình là khởi điểm của đời sống xã hội.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

11  06  X  Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên.

(Tr) Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII.

Thánh Phê-rô Lê Tuỳ, Linh mục (U1833) Tử đạo.

Rm 1,1-7; Lc 11,29-32.

12  07  X  Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên.

Rm 1,16-25; Lc 11,37-41.

13  08  X  Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên.

Rm 2,1-11; Lc 11,42-46.

14  09   X  Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên.

(Đ) Thánh Ca-lit-tô I (Callistus I), Giáo hoàng, Tử đạo. 

Rm 3,21-30a; Lc 11,47-54.

15  10  Tr  Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên.

Thánh Tê-rê-sa Giê-su (thành Avila), Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Rm 4,1-8; Lc 12,1-7.

16  11   X  Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. 

(Tr) Thánh Hec-vic (Hedwig), Nữ tu.

(Tr) Thánh Ma-ga-ri-ta Ma-ri-a A-la-côc (Alacoque), Trinh nữ.

Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12.

17  12  X  CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Chúa Nhật Truyền Giáo.

Hôm nay là ngày truyền giáo trong cả Hội Thánh; các giáo hữu hãy tận tâm hợp ý cầu nguyện và dâng việc lành phúc đức, góp phần mở Nước Chúa cứu rỗi linh hồn anh chị em. 

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận. 

Xứ Tân Lang, Đồng Cháy, Thiện Mỹ, Mỹ Thượng, họ Thiên, họ Hoàng Hạ và họ Ninh Lão chầu Mình Thánh.

Thánh Phan-xi-cô I-si-đô-rô Ga-de-lin  Kính (Francois Isidore Gagelin), Linh mục (U1833), Tử đạo.

Có thể cử hành Thánh lễ Cầu Cho Việc Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc (Trong Sách Lễ Rôma).

Không cử hành lễ Thánh I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-ki-a, Giám mục, Tử đạo. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng. 

Is 53,10-11; Hr 4,14-16; Mc 10,35-45 (hoặc Mc 10,42-45).

Lưu ý: Hôm nay, tất cả các tiền lạc quyên trong nhà thờ sẽ được chuyển về Tòa Tổng Giám mục để lo việc truyền giáo của Hội Thánh. 

Cùng nhau học giáo lý

458Hỏi: Xã hội có trách nhiệm gì đối với gia đình?

Thưa: Xã hội có trách nhiệm nâng đỡ và củng cố hôn nhân và gia đình, nhưng vẫn tôn trọng nguyên tắc hỗ trợ. Các chính quyền phải tôn trọng, bảo vệ và cổ võ bản chất đích thực của hôn nhân và gia đình, đạo đức chung, các quyền của cha mẹ và sự thịnh vượng của các gia đình.

459. Hỏi: Con cái có những bổn phận nào đối với cha mẹ?

Thưa: Con cái phải hiếu thảo, biết ơn, ngoan ngoãn và vâng phục cha mẹ. Nhờ những tương quan tốt đẹp với anh em, con cái góp phần làm tăng thêm sự hòa thuận và thánh thiện của toàn bộ đời sống gia đình. Khi cha mẹ nghèo túng, bệnh tật, cô đơn hay già yếu, con cái đã trưởng thành phải trợ giúp các ngài về vật chất và tinh thần.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

18  13  Đ  Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên.

THÁNH LU-CA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG, lễ kính.

Có thể cử hành lễ an táng.

2Tm 4,10-17; Lc 10,1-9.

19  14  X  Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên.

(Đ) Thánh Gioan Bơ-rê-bớp, và Thánh I-xa-ác Gio-gơ, linh mục và các bạn, tử đạo.

(Tr) Thánh Phaolô Thánh giá, linh mục.

Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38.

20  15  X  Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên.

Rm 6,12-18; Lc 12,39-48.

21  16  X  Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên.

Rm 6,19-23; Lc 12,49-53.

22  17  X  Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên.

(Tr) Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II.

Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59.

23  18  X  Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

(Tr) Thánh Gio-an thành Ca-pit-tra-nô (Capistrano), Linh mục.

Thánh Phao-lô Tống Viết Bường, Quan thị vệ (U1833), Tử đạo.

Rm 8,1-11; Lc 13,1-9.

24  19  X  CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Xứ Thượng Lâm, Tiêu Hạ, họ Định Quán họ An Cốc và họ Ninh Mật chầu Mình Thánh.

Thánh Giu-se Lê Đăng Thị, Cai đội (U1860), Tử đạo.

Không cử hành lễ thánh Thánh An-tôn Ma-ri-a Cơ-la-ret (Claret), Giám mục. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Gr 31,7-9; Hr 5,1-6; Mc 10,46-52.

Cùng nhau học giáo lý

460Hỏi: Cha mẹ có những trách nhiệm nào đối với con cái?

Thưa: Vì được tham dự vào tình phụ tử của Thiên Chúa, cha mẹ là những người đầu tiên có trách nhiệm giáo dục con cái, và cũng là những người đầu tiên giáo dục đức tin cho con cái. Họ có nhiệm vụ yêu thương và tôn trọng con cái, là những nhân vị và con cái của Thiên Chúa; Họ có nhiệm vụ cung cấp cho con cái, theo hết khả năng mình, những nhu cầu vật chất và tinh thần, chọn cho chúng những trường học thích hợp, và với những lời khuyên khôn ngoan, giúp chúng chọn lựa nghề nghiệp hay bậc sống. Ðặc biệt, cha mẹ có sứ vụ giáo dục đức tin Kitô giáo cho con cái.

461. Hỏi: Làm thế nào cha mẹ giáo dục đức tin Kitô giáo cho con cái?

Thưa: Cha mẹ giáo dục đức tin Kitô giáo cho con cái chủ yếu bằng gương sáng, kinh nguyện, dạy giáo lý trong gia đình và tham dự vào đời sống giáo hội.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

25  20  X  Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên.

Rm 8,12-17; Lc 13,10-17.

26  21  X  Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên.

Rm 8,18-25; Lc 13,18-21.

27  22  X  Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên.

Rm 8,26-30; Lc 13,22-30.

28  23  Đ  Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên.

THÁNH SI-MON VÀ THÁNH GIU-ĐA, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Thánh Gioan Đoàn Viết Đạt, Linh mục (U1798), Tử đạo.

Có thể cử hành lễ an táng.

Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.

29  24  X  Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên.

Rm 9,1-5; Lc 14,1-6.

30  25  X  Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11.

31  26  X  CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.

Xứ Đồng Chiêm, Lại Xá, họ Hoàng Lý, họ Quế Dương Làng và họ Đọ chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Đnl 6,2-6; Hr 7,23-28; Mc 12,28b-34.

(Tr) Chiều: Lễ Vọng CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng.

Từ chiều tối, cử hành Thánh lễ Vọng Các Thánh Nam Nữ thay vì Thánh lễ Chúa nhật.

Cùng nhau học giáo lý

462Hỏi: Các mối liên hệ trong gia đình có giá trị tuyệt đối không?

Thưa: Các mối liên hệ trong gia đình, dù rất quan trọng, nhưng không phải tuyệt đối, bởi vì ơn gọi tiên quyết của người Kitô hữu là bước theo Ðức Kitô bằng cách yêu mến Người: “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không đáng làm môn đệ Thầy. Ai yêu con trai con gái mình hơn Thầy thì không đáng làm môn đệ Thầy” (Mt 10,37). Cha mẹ phải vui mừng giúp đỡ con cái bước theo Chúa Giêsu trong tất cả các bậc sống, kể cả trong đời sống thánh hiến hay thừa tác vụ linh mục.

463. Hỏi: Quyền bính phải được thực thi thế nào trong những lãnh vực khác nhau của xã hội dân sự?

Thưa: Quyền bính phải được thực thi như một sự phục vụ, nhờ tôn trọng các quyền lợi căn bản của con người, một bậc thang giá trị đúng đắn, các luật lệ, sự công bằng phân phối và nguyên lý hỗ trợ. Khi thực thi quyền hành, mỗi người phải tìm lợi ích cho tập thể chứ không phải cho bản thân. Các quyết định của họ phải dựa trên chân lý về Thiên Chúa, về con người và về thế giới.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top