Tháng Mười – 2023

Tháng Tám (đ), Tháng Chín (t) – Quý Mão

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Cầu cho Thượng Hội Đồng

Chúng ta hãy cầu nguyện để Hội Thánh có thể thực hành việc lắng nghe và đối thoại như một lối sống ở mọi cấp độ, và để Hội Thánh được Chúa Thánh Thần dẫn tới các vùng ngoại biên của thế giới.

Tháng Mân Côi

Cầu cho chủng viện và chủng sinh

“Mặc dù rõ ràng mang đặc tính Thánh Mẫu, kinh Mân Côi tự bản chất là một kinh nguyện có tâm điểm là Chúa Kitô. Nơi những yếu tố bình dị của mình, kinh Mân Côi chất chứa tất cả những gì sâu xa của toàn thể sứ điệp Phúc Âm, có thể nói: Kinh Mân Côi là một tổng hợp Phúc Âm (Đức Phaolô VI, Tông Huấn Pope Paul VI, Marialis Cultus, số 153). Kinh này còn là tiếng vọng của lời Mẹ Maria cầu nguyện, đó là lời ca vịnh ngợi khen bất hủ của Mẹ về công cuộc nhập thể cứu chuộc được bắt đầu trong cung lòng trinh nguyên của Mẹ. Với kinh Mân Côi, dân Kitô giáo ngồi học ở ngôi trường của Đức Maria và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp dung nhan Chúa Kitô, cũng như cảm nhận được những vực thẳm sâu của tình Người yêu thương. Nhờ kinh Mân Côi, các tín hữu lãnh nhận được muôn vàn ân sủng, như thể từ chính bàn tay của Mẹ Chúa Cứu Chuộc ban cho” (Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Tông thư Kinh Mân Côi, số 1).

Trong tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, sẽ lần hạt 50, đọc kinh Cầu Đức Bà và kinh Thánh Giuse.

Những ai lần hạt chung (trong nhà thờ, trong nhà nguyện, trong gia đình) thì được hưởng một ơn đại xá; còn trong các trường hợp khác thì được hưởng một ơn tiểu xá. (Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, concessio 17).

Trong tháng Mân Côi, ở những nơi có thói quen chầu Mình Thánh, hãy lần hạt, đọc kinh Cầu Đức Bà và kinh Thánh Giu-se trước khi chầu. Không đặt Mình Thánh để mà lần hạt hay kính Đức Mẹ. (Xem Hướng dẫn về việc đọc kinh kính Đức Mẹ và các thánh khi chầu Thánh Thể, trang 28).

01 17 X CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Xứ Lưu Xá, Phùng Khoang, Hà Hồi (Kẻ Vồi) Canh Hoạch, Văn Quán, Như Thức, họ Tân Phú và họ Đinh Xá chầu Mình Thánh.

Ed 18,25-28; Pl 2,1-11 (hoặc Pl 2,1-5); Mt 21,28-32)

(Tr) Hôm nay tùy theo nhu cầu mục vụ có thể cử hành Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi (HĐGMVN, 4/1991).

Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.

Không cử hành lễ Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội thánh, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng. 

Lưu ý: Đọc kinh thần vụ Chúa Nhật XXVI.

Cùng nhau học giáo lý

58. Hỏi: Tại sao Thiên Chúa lại cho phép sự dữ xuất hiện?

Ðức tin giúp chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa đã không cho phép sự dữ xuất hiện, nếu Ngài không làm phát sinh điều thiện hảo từ chính sự dữ đó. Ðiều này Thiên Chúa đã thực hiện cách tuyệt vời trong cái chết và sự sống lại của Ðức Kitô. Thật vậy, từ sự dữ luân lý lớn nhất, là cái chết của Con Ngài, Ngài đã rút ra những điều thiện hảo vĩ đại nhất, đó là việc tôn vinh Ðức Kitô và là ơn cứu độ chúng ta.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

02 18 Tr Thứ Hai Tuần XXVI Thường niên.

Các Thiên thần hộ thủ, lễ nhớ.  

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.

03 19 X Thứ Ba Tuần XXVI Thường niên.  

Dcr 8,20-23; Lc 9,51-56.

04 20 Tr Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên.

Thánh Phan-xi-cô thành At-si-si, lễ nhớ.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.

Nkm 2,1-8; Lc 9,57-62.

05 21 X Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên.

(Tr) Thánh Maria Faustina Kowalska, Trinh nữ.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12.

06 22 X Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên.

(Tr) Thánh Bơ-ru-nô (Bruno), Linh mục.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Chúa Giê-su.

Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung, Cai đội (+1858), Tử đạo.

Br 1,15-22; Lc 10,13-16.

07 23 Tr Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên.

Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ.

Lễ nhớ có bài đọc riêng!

Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.  

Cv 1,12-14; Lc 1,26-38.

08 24 X CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.

Xứ Chuyên Mỹ, Giang Soi, Quan Hạ, Hà Ngoại, Tiên Hào, Hoàng Hạ, Bói Hạ, Đình Quán, họ Cầu Dần, và họ La Dụ chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-44.

Lưu ý: Xin các cha kêu gọi giáo dân quyên góp cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh vào Chúa nhật tuần sau.

Cùng nhau học giáo lý

59. Hỏi: Thiên Chúa đã tạo dựng những gì?

Thưa: Thánh Kinh nói: “Lúc khởi đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất” (St 1,1). Trong bản tuyên xưng đức tin, Hội thánh công bố Thiên Chúa là Ðấng Sáng Tạo muôn vật hữu hình và vô hình, mọi loài thiêng liêng và vật chất, nghĩa là các thiên thần và thế giới hữu hình, và đặc biệt nhất là con người.

60. Hỏi: Các thiên thần là ai?

Thưa: Các thiên thần là những thụ tạo thiêng liêng, không có thân xác, vô hình và bất tử; đó là những hữu thể có ngôi vị, có lý trí và ý chí. Họ không ngừng chiêm ngắm Thiên Chúa diện đối diện và tôn vinh Thiên Chúa; các ngài phục vụ Thiên Chúa và là những sứ giả của Ngài để thực hiện sứ vụ cứu độ loài người.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

09 25  X Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên.

(Đ) Thánh Đi-ô-ni-xi-ô (Dionysius) Giám mục và các bạn Tử đạo.

(Tr) Thánh Gio-an Lê-ô-nác-đi, Linh mục.

Gn 1,1–2,1.11; Lc 10,25-37.

10 26 X Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên.

Gn 3,1-10; Lc 10,38-42.

11 27 Đ Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên.

Thánh Phê-rô Lê Tuỳ, Linh mục (+1833) Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

(Tr) Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII.  

Gn 4,1-11; Lc 11,1-4.

12 28 X Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên.

 Ml 3,13-20a; Lc 11,5-13.

13 29 X Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên.

 Ge 1,13-15;2,1-2; Lc 11,15-26.

14 30  X Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên.

 (Đ) Thánh Ca-lit-tô I (Callistus I), Giáo hoàng, Tử đạo.

 (Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.   

 Ge 4,12-21; Lc 11,27-28.

15 01/9  X CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần VI.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Tân Lang, Đồng Cháy, Thiện Mỹ, Mỹ Thượng, Pháp Vân, họ Thiên, họ Phúc Quan, và họ Ninh Lão chầu Mình Thánh.  

Không cử hàn thánh Tê-rê-sa Giê-su (thành Avila), Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 (hoặc Mt 22,1-10)

Cùng nhau học giáo lý

61. Hỏi: Các thiên thần hiện diện trong đời sống của Hội thánh như thế nào?

Thưa: Hội thánh liên kết với các thiên thần để tôn thờ Thiên Chúa; Hội thánh kêu cầu sự trợ giúp của các ngài và trong phụng vụ, Hội thánh kính nhớ một số vị trong các ngài. “Bên cạnh mỗi tín hữu đều có một thiên thần như Ðấng bảo trợ và mục tử, hướng dẫn họ đến sự sống” (Thánh Basiliô cả).

62. Hỏi: Thánh Kinh dạy gì về việc tạo dựng thế giới hữu hình?

Thưa: Qua chuyện kể “sáu ngày” tạo dựng, Thánh Kinh cho chúng ta biết giá trị của thế giới thụ tạo, và mục đích của nó là để tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ con người. Mọi vật hiện hữu là nhờ Thiên Chúa, tất cả đều lãnh nhận từ Thiên Chúa sự tốt lành và hoàn hảo, lề luật và vị trí của mình trong vũ trụ.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

16 02  X Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên.

(Tr) Thánh Hec-vic (Hedwig), Nữ tu.

(Tr) Thánh Ma-ga-ri-ta Ma-ri-a A-la-cốc (Alacoque), Trinh nữ.

 Rm 1,1-7; Lc 11,29-32.

17 03 Đ Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên.

Thánh I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-ki-a, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.

Thánh Phan-xi-cô I-si-đô-rô Ga-de-lin  Kính (Francois Isidore Gagelin), Linh mục (+1833), Tử đạo.

Rm 1,16-25; Lc 11,37-41.

18 04 Đ Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên.

THÁNH LU-CA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG, lễ kính.

Có thể cử hành lễ an táng.

2Tm 4,10-17; Lc 10,1-9.

19 05 X Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên.

(Đ) Thánh Gioan Bơ-rê-bớp, và Thánh I-xa-ác Gio-gơ, linh mục và các bạn, tử đạo.

(Tr) Thánh Phaolô Thánh giá, linh mục.

Rm 3,21-30; Lc 11,47-54.

20 06 X Thứ Sáu Tuần XXVIII Thường Niên.

Rm 4,1-8; Lc 12,1-7.

21 07 X Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy. 

Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12.

22 08 X CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Chúa Nhật Truyền Giáo.

Hôm nay là ngày truyền giáo trong cả Hội Thánh; các giáo hữu hãy tận tâm hợp ý cầu nguyện và dâng việc lành phúc đức, góp phần mở Nước Chúa cứu rỗi linh hồn anh chị em.

Xứ Thượng Lâm, Tiêu Hạ, Ninh Mật, họ Định Quán, họ An Cốc và họ Trại Hương chầu Mình Thánh.

Có thể cử hành Thánh lễ Cầu Cho Việc Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc (Trong Sách Lễ Rôma).

Lưu ý: Hôm nay, tất cả các tiền lạc quyên trong nhà thờ sẽ được chuyển về Tòa Tổng Giám mục để lo việc truyền giáo của Hội Thánh.

Không cử hành lễ thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Is 45,1.4-6; 1Tx 1,1-5b; Mt 22,15-21.

Cùng nhau học giáo lý

63. Hỏi: Ðâu là vị trí của con người trong công trình tạo dựng?

Thưa: Con người là chóp đỉnh của các thụ tạo hữu hình, vì được dựng nên theo hình ảnh và giống Thiên Chúa.

64. Hỏi: Các thụ tạo liên hệ với nhau như thế nào?

Thưa: Giữa các thụ tạo có mối liên hệ với nhau và một phẩm trật theo ý Thiên Chúa. Ðồng thời cũng có một sự hợp nhất và liên đới giữa các thụ tạo, vì tất cả đều có cùng một Ðấng Sáng Tạo, tất cả đều được Ngài yêu mến và được sắp xếp để tôn vinh Ngài. Vì thế, tôn trọng những lề luật đã được khắc ghi trong công trình tạo dựng và những mối tương quan phát xuất từ bản tính của mọi vật, là một nguyên tắc khôn ngoan và là một nền tảng của luân lý.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

23 09 X Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên.

(Tr) Thánh Gio-an thành Ca-pit-tra-nô (Capistrano), Linh mục.

Thánh Phao-lô Tống Viết Bường, Quan thị vệ (+1833), Tử đạo.

 Rm 4,20-25; Lc 12,13-21.

24 10 X Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên.

(Tr) Thánh An-tôn Ma-ri-a Cơ-la-ret (Claret), Giám mục.  

Thánh Giu-se Lê Đăng Thị, Cai đội (+1860), Tử đạo.

Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38.

25 11 X Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên.

Rm 6,12-18; Lc 12,39-48.

26 12 X Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên.

Rm 6,19-23; Lc 12,49-53.

27 13 Đ Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên.

Thánh Gioan Đạt, Linh mục (+1798), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59.

28 14 Đ Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên.

THÁNH SI-MON VÀ THÁNH GIU-ĐA, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Có thể cử hành lễ an táng.

Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.

29 15 X CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Xứ Đồng Chiêm, Lại Xá, họ Hoàng Lý, họ Quế Dương Làng và họ Đọ chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Xh 22,20-26; 1Tx 1,5c-10; Mt 22,34-40.

Cùng nhau học giáo lý

65. Hỏi: Ðâu là mối liên hệ giữa công trình sáng tạo và công trình cứu chuộc?

Thưa: Công trình sáng tạo đạt tới tột đỉnh trong một công trình còn vĩ đại hơn nữa, là công trình cứu chuộc. Thật vậy, công trình cứu chuộc là khởi điểm cho công trình sáng tạo mới, trong đó tất cả sẽ tìm được ý nghĩa trọn vẹn và sự viên mãn của mình.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

30 16 X Thứ Hai Tuần XXX Thường Niên.

Rm 8,12-17; Lc 13,10-17.

31 17 X Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên.  

Rm 8,18-25; Lc 13,18-21.

(Tr) Chiều: Lễ Vọng CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top