Tháng Mười Hai – 2020

Tháng Mười Hai – 2020

Tháng Mười (t), Tháng Mười Một (đ) – Canh Tý

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Ý truyền giáo: Cầu cho việc diễn tả và trình bày đức tin. Xin cho những ai đang nỗ lực diễn tả và trình bày đức tin tìm ra ngôn ngữ phù hợp với thời đại trong việc đối thoại với các tôn giáo.

MÙA VỌNG – GIÁNG SINH

NĂM PHỤNG VỤ 2020 – 2021

Chúa Nhật: Bài Đọc Năm B

01  17  Tm  Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng.

Is 11,1-10; Lc 10,21-24.

02  18  Tm  Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.

Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.

03  19  Tr  Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng.

THÁNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê, LINH MỤC, QUAN THÀY CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO, lễ kính.

Hôm nay, kỷ niệm ngày Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng Giám mục Hà Nội được tấn phong Giám mục (1991). Chúng ta nhớ cầu nguyện cho Ngài.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.  Không cử hành thánh lễ cầu cho người qua đời (D2,D3) trừ lễ an táng.

Lễ kính Thánh Chủ chăn:

1Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20.

Kinh thần vụ: Kính Thánh Chủ chăn.

04  20  Tm  Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Gioan thành Đa-mát, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh. 

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.   

Is 29,17-24; Mt 9,27-31.

05  21  Tm  Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng.

Kỷ niệm cung hiến Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Sở Kiện.

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35-10,1.6-8.

06  22  Tm  CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.

Ca vịnh tuần II.

Xứ Cửa Bắc, Mạc Thượng, Đồng Đội, Chúc Lý, Khắc Cần, họ Du My, họ Linh Thượng, họ Ngọc Lâu, và họ Phú Hiền chầu Mình Thánh.

Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang, thầy giảng (U1861), Tử đạo.

Không đọc Kinh Vinh Danh. Đọc kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I. Không cử hành lễ thánh Ni-cô-la, Giám mục. Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.    

Is 40,1-5.9-11; 2Pr 3,8-14; Mc 1,1-8.   

Cùng nhau học giáo lý

365. Hỏi: Tại sao mọi người có quyền thực thi tự do của mình?

Thưa: Mỗi người đều có quyền sử dụng tự do của mình, vì tự do không thể tách rời khỏi phẩm giá con người. Vì thế quyền này phải luôn được tôn trọng, đặc biệt trong lãnh vực luân lý và tôn giáo. Quyền tự do này phải được luật dân sự công nhận và bảo vệ, trong các giới hạn của công ích và trật tự công cộng chính đáng.

366. Hỏi: Sự tự do của con người nằm ở vị trí nào trong nhiệm cục cứu độ?

Thưa: Sự tự do của chúng ta bị suy yếu vì tội nguyên tổ. Sự suy yếu này càng trầm trọng hơn vì các tội lỗi sau đó. Nhưng “chính để chúng ta được tự do mà Ðức Kitô đã giải thoát chúng ta” (Gl 5,1). Nhờ ân sủng của Người, Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta đến sự tự do thiêng liêng, để làm cho chúng ta thành những cộng tác viên tự do của Người, trong Hội thánh và trong thế giới.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

07  23  Tr  Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng.

Thánh Am-brô-si-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Is 35,1-10; Lc 5,17-26.

08  24  Tr  Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng.

ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, lễ trọng. 

Lễ tước hiệu Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Sở Kiện.

Đọc (hát) Kinh Vinh Danh.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

09  25  Tm  Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Gio-an Đi-ê-gô (Juan Diego).

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I.   

Is 40,25-31; Mt 11,28-30.

10  26  Tm  Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng.

(Tr) Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Lô-rê-tô.

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I.   

Is 41,13-20; Mt 11,11-15.

11  27  Tm  Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng.

(Tr) Thánh Đa-ma-xô I, Giáo hoàng.

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I.   

Is 48,17-19; Mt 11,16-19.

12  28  Tm  Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng.

(Tr) Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Goa-đa-lu-pê (Guadalupe).

Thánh Simon Phan Đắc Hòa, Y sĩ   (U1840), Tử đạo.

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I.

Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.

13  29  Tm (Η)  CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

Ca vịnh tuần ΙΙΙ.

Xứ Phú Mỹ, Trại Mới, Cao Mật Bến, họ Thượng Đồng, họ Đạo Nguyên và họ Mỹ Duệ chầu Mình Thánh.

Không đọc kinh Vinh Danh. Đọc kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I. Không cử hành lễ thánh Lu-xi-a, Trinh nữ, Tử đạo. Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Is 61,1-2a.10-11; 1Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28.

Cùng nhau học giáo lý

367. Hỏi: Ðâu là nguồn gốc luân lý của hành vi nhân linh?

Thưa: Tính chất luân lý của hành vi nhân linh dựa trên ba nguồn:

– Ðối tượng được lựa chọn, nghĩa là một điều thiện đích thực hay có vẻ như thế.

– Ý hướng của chủ thể hành động, nghĩa là mục đích khiến cho chủ thể hành động.

– Các hoàn cảnh của hành động, bao gồm cả các hậu quả của hành động.

368. Hỏi: Khi nào hành vi là tốt xét về phương diện luân lý?

Thưa: Xét về phương diện luân lý, hành vi tốt phải có cùng lúc đối tượng, ý hướng và các hoàn cảnh đều tốt. Ðối tượng được chọn tự nó có thể làm cho hành vi trở thành xấu, dù có ý hướng tốt. Không được phép làm một điều xấu để đạt được một điều tốt. Một mục đích xấu có thể hủy hoại hành vi, cho dù đối tượng tự nó là tốt. Ngược lại, một mục đích tốt không thể làm cho một hành động mà đối tượng của nó là xấu, trở thành tốt được, vì mục đích không biện minh cho các phương tiện. Các hoàn cảnh có thể làm giảm thiểu hay gia tăng trách nhiệm của tác giả hành vi, nhưng chúng không thể làm thay đổi phẩm chất luân lý của chính các hành vi. Hoàn cảnh không bao giờ có thể làm cho một hành vi tự nó là xấu trở thành tốt được.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

14  01/11  Tr  Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng.

Thánh Gio-an Thánh Giá, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27.

15  02  Tm  Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng. 

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I.   

Xp 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32.

16  03  Tm  Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng.

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I.

Is 45,6b-8.18.21b-25; Lc 40,9-10.

Hướng dẫn phụng vụ các ngày mùa Vọng từ 17/12 đến ngày 24/12.

1. Thánh lễ và các Giờ kinh Phụng vụ, theo ngày 17/ 12 (bỏ các ngày trong Tuần III mùa Vọng). Các ngày tiếp theo cũng thế.

2. Về các ngày trong tuần, từ 17/12 đến 31/12, có thể cử hành như sau:

– Cấm cử hành Thánh lễ ngoại lịch và Thánh lễ cầu hồn hằng ngày (IM 337).

– Chỉ được cử hành Thánh lễ tùy nhu cầu, nếu có nhu cầu và ích lợi mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 332).

3. Nếu muốn kính nhớ vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

a. Các Giờ kinh Phụng vụ:

Giờ Kinh Sách: Sau khi đọc bài các giáo phụ (lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp), đọc thêm tiểu sử vị thánh nhớ ngày hôm đó, và lời nguyện về vị thánh (để kết thúc).

Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: Sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh; rồi mới kết thúc (Văn kiện trình bày và quy định GKPV, số 238-239).

b. Thánh lễ:

Cử hành Thánh lễ theo ngày phụng vụ và có thể lấy lời nguyện nhập lễ (collecta) của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 316a). Đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II.

17  04  Tm  Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng. 

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II.   

St 49,2.8-10; Mt 1,1-17.

18  05  Tm  Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng.

Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ, Thầy giảng (U1838); Thánh Phê-rô Trương Văn Đường, Thầy giảng (U1838); và Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật, Thầy giảng (U1838), Tử đạo.

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II.

Gr 23,5-8; Mt 1,18-24.

19  06  Tm  Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng. 

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II. 

Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hà Trọng Mậu, Thầy giảng (U1839); Thánh Đa-minh Bùi Văn Úy, Thầy giảng (U1839); Thánh Au-gut-ti-nô Nguyễn Văn Mới (Mùi), Giáo dân (U1839); Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Đệ, Giáo dân (U1839); và Thánh Tê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh, Giáo dân (U1839), Tử đạo.

Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.

20  07  Tm  CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.

Ca vịnh tuần IV.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Bích Trì, họ Đa Ngư, họ Quyết Tiến, họ Lạt Sơn và họ Thiện Đông chầu Mình Thánh.

Không đọc kinh Vinh Danh. Đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II. Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38.

Cùng nhau học giáo lý

369. Hỏi: Có phải có những hành vi luôn luôn không được phép làm hay không?

Thưa: Có những hành vi, mà sự lựa chọn chúng luôn luôn là không được phép, vì đối tượng của chúng (chẳng hạn lộng ngôn, sát nhân và ngoại tình). Việc lựa chọn những hành vi này đã có một lệnh lạc của ý chí, nghĩa là một điều xấu luân lý; điều xấu này không thể biện minh bằng việc xét đến những điều tốt có thể rút ra từ những hành vi đó.

370. Hỏi: Các đam mê là gì?

Thưa: Ðam mê là những cảm xúc, những rung động hay những chuyển biến của sự nhạy cảm – đó là những yếu tố tự nhiên của tâm lý con người – chúng thúc đẩy con người hành động hay không hành động, theo điều được cảm nhận là tốt hoặc xấu. Những đam mê căn bản là yêu và ghét, ước muốn và sợ hãi, vui buồn và phẫn nộ. Ðam mê quan trọng nhất là tình yêu, được hấp dẫn bởi điều thiện. Người ta chỉ yêu điều thiện hảo, hoặc là điều thiện hảo thực sự hoặc là điều người ta tưởng là thiện hảo.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

21  08  Tm  Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng.

Thánh Phê-rô Ca-ni-xi-ô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Hôm nay, kỷ niệm ngày Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng Giám mục Hà Nội được thụ phong linh mục (1967). Chúng ta nhớ cầu nguyện cho Ngài.

Thánh Phê-rô Trương Văn Thi, Linh mục (U1839); và Thánh An-rê Trần An Dũng (Lạc), Linh mục (U1839), Tử đạo.

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II.

Dc 2,8-14 (hoặc Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.

22  09  Tm  Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng.

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II.

1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.

23  10  Tm  Thứ Tư Tuần IV Mùa Vọng.

Thánh Gio-an thành Ken-ty (Kęty), Linh mục.

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II.

Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.

24  11  Tm  Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng.

Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng II.

2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79.

Lưu ý: Trong lễ vọng và lễ chính ngày Giáng Sinh, phần Kinh Tin Kính, quỳ gối khi đọc “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người” (IM 137).

 (Tr) Chiều: Lễ Vọng CHÚA GIÁNG SINH, lễ trọng.

Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hoặc Mt 1,18-25).

25  12  Tr  Thứ Sáu. CHÚA GIÁNG SINH, lễ trọng và buộc.

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Lễ Đêm:    Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.

Lễ Rạng Đông:   Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.

Lễ Ban Ngày:  Is 52,7-10; Hr 1,1-6; Ga 1,1-18 (hoặc Ga 1,1-5.9-14)

Hôm nay, các tư tế có thể cử hành hay đồng tế ba (03) Thánh lễ, miễn là vào giờ thích hợp của mỗi Thánh lễ; nhưng các giáo hữu chỉ buộc tham dự một Thánh lễ. Hôm nay khi các tư tế cử hành (chủ tế) 3 Thánh lễ thì được phép nhận và giữ 3 bổng lễ cho mình, (Gl. 951 §1), trừ trường hợp cha xứ/giám quản dâng Lễ cầu cho giáo dân. 

26  13  Đ Thứ Bảy. THÁNH TÊ-PHA-NÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Cv 6,8-10;7,54-59; Mt 10,17-22.

27  14  Tr  CHÚA NHẬT. THÁNH GIA CHÚA GIÊSU, ĐỨC MA-RI-A VÀ THÁNH GIUSE, lễ kính.

Xứ Đoan Nữ, Ngọc Thị, Nam Dư, Vĩnh Trị và họ Yên Lộ chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ thánh Gioan Tông đồ. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

St 15, 1-6; 21, 1-3; Hr 11, 8.11-12.17-19; Lc 2, 22-40 (hoặc Lc 2, 22.39-40).

Cùng nhau học giáo lý

371. Hỏi: Xét về khía cạnh luân lý, đam mê tốt hay xấu?

Thưa: Vì là những rung động của khả năng cảm thụ, đam mê tự chúng không tốt và cũng chẳng xấu. Ðam mê tốt khi đưa đến những hành động tốt, và là xấu trong trường hợp nghịch lại. Các đam mê có thể được thăng hoa thành các nhân đức hay thoái hóa thành các nết xấu.

372Hỏi: Lương tâm luân lý là gì?

Thưa: Hiện diện trong sâu thẳm lòng người, lương tâm luân lý là một phán đoán của lý trí, vào lúc cần thiết, thúc đẩy con người làm lành lánh dữ. Nhờ lương tâm luân lý, con người nhận thức được phẩm chất luân lý của một hành vi sẽ làm hay đã làm, và đảm nhận trách nhiệm về hành vi đó. Khi lắng nghe tiếng nói của lương tâm luân lý, con người khôn ngoan có thể nghe được tiếng Thiên Chúa nói với mình.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

28  15  Đ  Thứ Hai. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

1Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18.

29  16  Tr Thứ Ba. Ngày thứ năm trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Ca vịnh Tuần I.   

Thánh Tô-ma Bec-ket (Thomas Becket), Giám mục, Tử đạo.   

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.

30  17  Tr Thứ Tư. Ngày thứ sáu trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Ca vịnh Tuần I.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40.

31  18 Tr Thứ Năm. Ngày thứ bảy trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Ca vịnh Tuần I.

Thánh Xin-vet-tê I (Sylvester I), Giáo hoàng.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

1Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top