Tháng Mười Một – 2020

Tháng Mười Một – 2020

Tháng Chín (t), Tháng Mười (t) – Canh Tý

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Ý chung: Cầu cho mọi người biết sử dụng đúng trí tuệ nhân tạo.

Xin cho việc phát triển ro-bốt và trí tuệ nhân tạo nhằm phục vụ nhân loại.

Tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời

Sách Giáo Lý dạy: “Những ai chết trong ân sủng và ân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn, thì tuy được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời của mình, vẫn phải chịu một sự thanh luyện sau khi chết, nhằm đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui thiên đàng” (GLGHCG số 1030). “Hội Thánh gọi sự thanh luyện cuối cùng này của những người được chọn là Luyện ngục, sự thanh luyện này khác hẳn với hình phạt của những kẻ bị luận phạt…. Ngay từ những buổi đầu, Hội Thánh vẫn kính nhớ người quá cố và dâng lời cầu nguyện cho họ, nhất là dâng Hy lễ Thánh Thể để một khi đã được thanh luyện họ có thể được vinh phúc hưởng kiến Thiên Chúa. Hội Thánh cũng khuyên làm việc bố thí, hưởng ân xá và làm các việc đền tạ để cầu cho những người qua đời” (Ibid., 1031-32).

01  16  Tr  CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.

CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng và buộc.

Ngày đại lễ, các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Lễ cầu cho giáo dân.

Ca vịnh tuần III

Xứ Thượng Lao, An Phú, họ Phù Yên, họ Đồng Nhân, họ Ước Lễ và họ Yên Mỹ I chầu Mình Thánh.

Từ hôm nay cho đến hết ngày mai, các tín hữu được viếng nhà thờ lĩnh ân xá. (Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, concessio 13).

Thánh Giê-rô-ni-mô Hê-mô-si-la Liêm (Hieronymus Hermosilla), Giám mục (U1861);

Thánh Va-len-ti-nô Bê-ri-ô Ô-choa Vinh (Berrio Ochoa), Giám mục (U1861);

và Thánh Phê-rô An-ma-tô Bình (Petrus Almato), Linh mục (U1861), Tử đạo.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.

Chỉ dẫn về việc viếng nhà thờ và viếng vườn thánh

Từ trưa ngày lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày lễ Các Linh Hồn, ai viếng nhà thờ nhà nguyện (đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính) thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng); nhưng phải chỉ cho các linh hồn. ơn đại xá mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi.

Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ (hay nhà nguyện) để lĩnh ơn đại xá, vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.

Từ ngày 01/11 đến ngày 08/11 này, các tín hữu thành kính đi viếng vườn thánh (và dù có đọc kinh thầm cầu nguyện cầu cho các linh hồn) cũng được hưởng nhờ một ơn đại xá, nhưng phải chỉ cho các linh hồn (trong 8 ngày này, mỗi ngày được hưởng ơn đại xá một lần mà thôi).

Các ngày khác trong năm, khi đi viếng vườn thánh và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá. (Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, concessio 29).

Cùng nhau học giáo lý

355. Hỏi: Lễ nghi an táng diễn tả ý nghĩa gì?

Thưa: Dù được cử hành theo nhiều nghi thức khác nhau tùy theo hoàn cảnh và truyền thống địa phương, lễ nghi an táng của Kitô giáo luôn làm nổi bật đặc tính Vượt qua của cái chết theo Kitô giáo trong niềm hy vọng sống lại, cũng như ý nghĩa của sự hiệp thông với người đã qua đời, đặc biệt là trong lời cầu nguyện cho linh hồn họ được thanh luyện.

356. Hỏi: Những giai đoạn chính của lễ nghi an táng là gì?

Thưa: Lễ nghi an táng thường gồm bốn phần chính: cộng đoàn đón tiếp quan tài với những lời an ủi và hy vọng, Phụng vụ Lời Chúa, Hy tế Thánh Thể, và lễ nghi từ biệt, trong đó linh hồn người quá cố được phó dâng lên Thiên Chúa, Ðấng là nguồn sống vĩnh cửu, trong khi thân xác được an táng trong niềm hy vọng phục sinh.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

02  17  Tm  Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên.

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.

Hôm nay, các tín hữu được viếng nhà thờ lĩnh ân xá. (Enchiridion Indulgentiarum năm 1999, concessio 13).

Theo Tông Hiến ngày 10/08/1915 của Đức Giáo hoàng Bê-nê-đíc-tô XV, hôm nay mọi tư tế được phép cử hành hoặc đồng tế ba Thánh lễ vào những thời điểm khác nhau: có thể chỉ một lễ cho bất cứ ai theo ý mình; ngoài ra phải dành một ý lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một ý lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (Không được áp dụng bổng lễ cho lễ Nhì lễ Ba).

Các Bài đọc gợi ý:

Lễ Nhất: G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40.

Lễ Nhì: Is 25,6a.7-9; Rm 8,14-23; Lc 23,33.39-42.

Lễ Ba: 2Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27.

Hoặc chọn trong sách Bài Đọc các Thánh Lễ Chung lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, (1973, tr.225-249); Sách Nghi lễ an táng và Thánh Lễ Cầu Hồn, (1974, tr.61-106).

Cấm cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Sau lễ Các Linh Hồn, các cha nhớ dâng lễ cầu cho các Đức Giám mục và Linh mục đã qua đời.

03  18  X  Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên.

(Tr) Thánh Mac-ti-nô Po-ret, Tu sĩ.

Thánh Phê-rô Phan-xi-cô Nê-rôn Bắc (Pierre Francois Neron), Linh mục (U1860), Tử đạo.

Pl 2,5-11; Lc 14,15-24.

04  19  Tr  Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên.

Thánh Ca-rô-lô Bô-rô-mê-ô, Giám mục, lễ nhớ.

Pl 2,12-18; Lc 14,25-33.

05  20  X  Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên.

Thứ năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

Thánh Đa-minh Đinh Đức Mậu, Linh mục (U1862), Tử đạo.

Pl 3,3-8a; Lc 15,1-10.

06  21  X  Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên.

Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Pl 3,17-4,1; Lc 16,1-8.

07  22  X  Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên.

Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Thánh Gia-xin-tô Ca-ta-ne-da Gia (Giacinto Castaneda), Linh mục (U1773);

và Thánh Vi-xen-tê Phạm Hiếu Liêm, Linh mục (U1773), Tử đạo.

Pl 4,10-19; Lc 16,9-15.

08  23  X  CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Xứ Dưỡng Thọ, Phúc Lâm, Vạn Phúc, họ Quế Dương Bãi, họ Thái Lai và họ Đồng Du chầu Mình Thánh.

Thánh Giu-se Nguyễn Đình Nghi, Linh mục (U1840); Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân, Linh mục (U1840); Thánh Mac-ti-nô Tạ Đức Thịnh, Linh mục (U1840); Thánh Mac-ti-nô Trần Ngọc Thọ, Trùm họ (U1840) và Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Trần Ngọc Cỏn, Lý trưởng (U1840), Tử đạo.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Kn 6,12-16; 1Tx 4,13-18 (hoặc 1Tx 4,13-14); Mt 25,1-13.

Cùng nhau học giáo lý

357. Hỏi: Ðời sống luân lý của người Kitô hữu được nối kết với đức tin và các Bí tích như thế nào?

Thưa: Ðiều mà Kinh Tin Kính tuyên xưng, các Bí tích tiếp tục trao ban. Qua các Bí tích, các tín hữu đón nhận ân sủng của Ðức Kitô và hồng ân của Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, họ có khả năng sống đời sống mới với tư cách là con cái Thiên Chúa trong Ðức Kitô, Ðấng họ đã đón nhận trong đức tin.

“Hỡi người Kitô hữu, hãy ý thức phẩm giá của bạn” (Thánh Lêô Cả).

358. Hỏi: Nền tảng phẩm giá con người là gì?

Thưa: Phẩm giá của con người bắt nguồn trong việc con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Ðược phú bẩm một linh hồn thiêng liêng và bất tử, lý trí và ý chí tự do, con người được qui hướng về Thiên Chúa và được mời gọi hưởng hạnh phúc vĩnh cửu cả hồn lẫn xác.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

09  24  Tr  Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên.

 CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LA-TÊ-RA-NÔ, lễ kính.

 Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

 Ed 47,1-2.8-9.12 (hoặc 1Cr 3,9c-11.16-17); Ga 2,13-22.

10  25  Tr  Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên.

 Thánh Lê-ô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

 Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10.

11  26  Tr  Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên.

Thánh Mac-ti-nô thành Tua (Tours), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Tt 3,1-7; Lc 17,11-19.

12  27  Đ  Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên.

Thánh Giô-sa-phát, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.

Plm 7-20; Lc 17,20-25.

13  28  X  Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên.

2Ga 4-9; Lc 17,26-37.

14  29  X  Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.  

Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đo Cu-ê-not Thể (Etienne Théodore Cuénot), Giám mục (U1861), Tử đạo.

3Ga 5-8; Lc 18,1-8.

15  01/10  X  CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Thịnh Liệt (Kẻ Sét), Ngọc Lũ, Phù Tải, họ Thanh Nê, họ Vĩnh Ninh và họ Bút Quai chầu Mình Thánh.

Bài đọc Chúa Nhật XXXIII Thường Niên:

Cn 31,10-13.19-20.30-31; 1Tx 5,1-6; Mt 25,14-30 (hoặc Mt 25,14-15.19-21).

(Đ) Hôm nay tùy theo nhu cầu mục vụ có thể Kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (HĐGMVN, 4-1991).

Không cử hành lễ thánh An-béc-tô Cả, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng. Bài đọc lễ các thánh tử đạo: Kn 3,1-9 (hoặc 2Mcb 7,1.20-23.27b-29); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).

Cùng nhau học giáo lý

359. Hỏi: Làm thế nào con người đạt tới hạnh phúc?

Thưa: Con người đạt được diễm phúc nhờ ân sủng của Ðức Kitô, ân sủng này cho họ được tham dự vào đời sống của Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, Ðức Kitô chỉ cho các môn đệ của mình con đường dẫn tới hạnh phúc vĩnh cửu: đó là các Mối phúc. Ân sủng của Ðức Kitô cũng hoạt động trong tất cả những ai, dựa theo lương tâm ngay thẳng, tìm kiếm và yêu mến chân lý và điều thiện, và tránh điều ác.

360. Hỏi: Tại sao các Mối phúc lại quan trọng đối với chúng ta?

Thưa: Các Mối phúc nằm ở trung tâm lời rao giảng của Chúa Giêsu. Chúng nhắc lại các lời hứa mà Thiên Chúa đã trao ban từ thời ông Ábraham và hoàn thành các lời hứa. Các Mối phúc diễn tả chính diện mạo của Chúa Giêsu, nêu lên những đặc tính đích thực của đời sống người Kitô hữu và mạc khải cho con người cùng đích hoạt động của họ: đó là hạnh phúc đời đời.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

16  02  X  Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên.

(Tr) Thánh nữ Ma-ga-ri-ta Scốt-len.

(Tr) Thánh Ghê-tơ-rút, trinh nữ.

Kh 1,1-4;2,1-5a; Lc 18,35-43.

17  03  Tr  Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên.

Thánh nữ Ê-li-sa-bet nước Hung-ga-ri, lễ nhớ.

Kh 3,1-6.14-22; Lc 19,1-10.

18  04  X  Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên.

(Tr) Cung hiến đền thờ Thánh Phê-rô và đền thờ Thánh Phao-lô ở Rôma.

Kh 4,1-11; Lc 19,11-28.

Hoặc Lễ Cung hiến:

Cv 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33.

19  05  X  Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên.

Kh 5,1-10; Lc 19,41-44.

20  06  X  Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên.

Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần, Thầy giảng (U1837), Tử đạo.

Kh 10,8-11; Lc 19,45-48.

21  07  Tr  Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên.

Đức Trinh nữ Ma-ri-a dâng mình trong đền thờ, lễ nhớ.

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.

22  08  Tr  CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN.

CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ, lễ trọng.

Ca vịnh tuần II.

Hôm nay, khi chầu Mình Thánh Chúa, phải đọc kinh Dâng mình cho Trái Tim Chúa Giê-su. Những gia đình đã tôn nhận Chúa Giê-su làm Vua gia đình sẽ mừng lễ sốt sắng, dâng lại gia đình cho Chúa, trung thành với Chúa, nên thánh thiện xứng đáng là con cái Chúa.

Xứ Động Linh và họ Chằm Thượng chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ thánh Cêcillia, trinh nữ, tử đạo. Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Ed 34,11-12.15-17; 1Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46.

Cùng nhau học giáo lý

361. Hỏi: Ðâu là mối liên hệ giữa các Mối phúc và lòng khao khát hạnh phúc của con người?

Thưa: Các mối phúc đáp lại lòng khao khát bẩm sinh về hạnh phúc mà Thiên Chúa đã đặt để trong tâm hồn con người để lôi kéo họ về với Ngài và chỉ mình Ngài mới có thể lấp đầy lòng khao khát ấy.

362. Hỏi: Hạnh phúc đời đời là gì?

Thưa: Ðó là việc chiêm ngưỡng Thiên Chúa trong đời sống vĩnh cửu, ở đó chúng ta sẽ được trọn vẹn “thông phần bản tính Thiên Chúa” (2 Pr 1,4), thông phần vinh quang của Ðức Kitô và niềm vui của đời sống Ba Ngôi. Hạnh phúc đời đời vượt quá khả năng con người. Ðó là một hồng ân siêu nhiên và nhưng không của Thiên Chúa, cũng như ân sủng dẫn đưa chúng ta đến đó. Hạnh phúc được hứa ban đặt chúng ta trước những chọn lựa luân lý quan trọng về của cải trần thế, thúc đẩy chúng ta yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

23  09  X  Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên.

(Đ) Thánh Clê-men-tê I, Giáo hoàng, Tử đạo.

(Tr) Thánh Cô-lum-ba-nô, Viện phụ.

Kh 14,1-3.4b-5; Lc 21,1-4.

24 10  Đ  Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên.

THÁNH AN-RÊ DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO, lễ trọng.

Kỷ niệm ngày Tòa Thánh thiết lập các giáo phận và hàng Giáo Phẩm Việt Nam (24/11/1960). Các tín hữu hãy cảm tạ Chúa và cầu cho Giáo Hội tại Việt Nam.

Thánh Vi-xen-tê Nguyễn Thế Điểm, Linh mục (U1838); Thánh Phê-rô Vũ (Võ) Đăng Khoa, Linh mục (U1838); và Thánh Phê-rô Bô-ri-e Cao (Pierre Rose Dumoulin Borie), Giám mục (U1838), Tử đạo.

2Mcb 7,1.20-23.27b-29 (hoặc Kn 3,1-9); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).

25  11  X  Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên.

(Đ) Thánh Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a, Trinh nữ, Tử đạo.

Kh 15,1-4; Lc 21,12-19.

26  12  X Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên.

Thánh Tô-ma Đinh Viết Dụ, Linh mục (U1839);

và Thánh Đa minh Nguyễn Văn Xuyên, Linh mục (U1839), Tử đạo.

Kh 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; Lc 21,20-28.

27  13  X  Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên.

Hôm nay nhớ ngày Đức Hồng Y tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam, Giu-se Maria Trịnh Như Khuê qua đời (1978). Chúng ta cầu nguyện cho Ngài.

Kh 20,1-4.11-21,2; Lc 21,29-33.

28  14  X  Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Thánh An-rê Trần Văn Trông, Quân nhân (U1835), Tử đạo.

Kh 22,1-7; Lc 21,34-36.

29  15  Tm  CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.

Ca vịnh tuần I.

Xứ Sơn Miêng, Thôi Ngôi, họ Tràng Thượng, họ Chi Long và họ Địch Vĩ chầu Mình Thánh.

Đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I. Không đọc Kinh Vinh Danh.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Is 63,16b-17.19b;64,2b-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37.

Cùng nhau học giáo lý

363. Hỏi: Tự do là gì?

Thưa: Tự do là khả năng Thiên Chúa ban cho con người để hành động hay không hành động, để làm việc này hay việc khác, và như vậy, tự mình đưa ra những quyết định một cách ý thức. Tự do là nét đặc trưng của các hành vi nhân linh. Càng làm điều thiện, người ta càng tự do hơn. Tự do hướng đến sự hoàn hảo khi quy hướng về Thiên Chúa, Ðấng là sự thiện tối thượng và là hạnh phúc của chúng ta. Tự do cũng bao hàm khả năng lựa chọn giữa điều tốt và điều xấu. Sự lựa chọn điều xấu là một lạm dụng tự do, đưa chúng ta vào vòng nô lệ tội lỗi.

364. Hỏi: Ðâu là mối tương quan giữa tự do và trách nhiệm?

Thưa: Vì có tự do, con người phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình theo mức độ các hành vi này do chính họ muốn, cả khi việc qui trách và trách nhiệm về một hành động có thể bị giảm thiểu hoặc đôi khi bị loại bỏ, vì lý do thiếu hiểu biết, không chú ý, do áp lực, do sợ hãi, do xúc động thái quá, hoặc do các thói quen.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

30  16  Đ  Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng.

THÁNH AN-RÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Có thể cử hành lễ an táng.

Thánh Giuse Du (Joseph Marchand), Linh mục, Tử đạo (U1835).

Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top