Tháng Mười Một – 2021

THÁNG MƯỜI MỘT – 2021

Tháng Chín (t), Tháng Mười (t) – Tân Sửu

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Ý chung: Những người đau khổ vì trầm cảm.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đau khổ vì trầm cảm hoặc kiệt sức, để họ tìm thấy nơi mọi người sự nâng đỡ và ánh sáng giúp họ mở ra cho đời sống.

Tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời

Sách Giáo Lý dạy: “Những ai chết trong ân sủng và ân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn, thì tuy được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời của mình, vẫn phải chịu một sự thanh luyện sau khi chết, nhằm đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui thiên đàng” (GLGHCG số 1030). “Hội Thánh gọi sự thanh luyện cuối cùng này của những người được chọn là Luyện ngục, sự thanh luyện này khác hẳn với hình phạt của những kẻ bị luận phạt…. Ngay từ những buổi đầu, Hội Thánh vẫn kính nhớ người quá cố và dâng lời cầu nguyện cho họ, nhất là dâng Hy lễ Thánh Thể để một khi đã được thanh luyện họ có thể được vinh phúc hưởng kiến Thiên Chúa. Hội Thánh cũng khuyên làm việc bố thí, hưởng ân xá và làm các việc đền tạ để cầu cho những người qua đời” (Ibid., 1031-32).

01  27   Tr  Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên.

CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng và buộc.

Ngày đại lễ, các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Lễ cầu cho giáo dân.

Từ hôm nay cho đến hết ngày mai, nhờ ơn rộng Hội Thánh ban, được viếng nhà thờ lĩnh ân xá. Để được ơn đại xá, mỗi tín hữu phải xưng tội, rước lễ, viếng nhà thờ, đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (Enchiridion Indulgentiarum năm 1999, concessio 33).    

Thánh Giê-rô-ni-mô Hê-mô-si-la Liêm (Hieronymus Hermosilla), Giám mục (U1861); Thánh Va-len-ti-nô Bê-ri-ô Ô-choa Vinh (Berrio Ochoa), Giám mục (U1861); và Thánh Phê-rô An-ma-tô Bình (Petrus Almato), Linh mục (U1861), Tử đạo.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Kh 7, 2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.

Chỉ dẫn về việc viếng nhà thờ và viếng vườn thánh

Từ trưa ngày lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày lễ Các Linh Hồn, ai viếng nhà thờ nhà nguyện (đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính) thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng); nhưng phải chỉ cho các linh hồn. ơn đại xá mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi.

Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ (hay nhà nguyện) để lĩnh ơn đại xá, vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.

Từ ngày 01/11 đến ngày 08/11 này, các tín hữu thành kính đi viếng vườn thánh (và dù có đọc kinh thầm cầu nguyện cầu cho các linh hồn) cũng được hưởng nhờ một ơn đại xá, nhưng phải chỉ cho các linh hồn (trong 8 ngày này, mỗi ngày được hưởng ơn đại xá một lần mà thôi).

Các ngày khác trong năm, khi đi viếng vườn thánh và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá. (Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, concessio 29).

02  28  Tm  Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên.

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.

Hôm nay, các tín hữu được viếng nhà thờ lĩnh ân xá. (Enchiridion Indulgentiarum năm 1999, concessio 13).

Theo Tông Hiến ngày 10/08/1915 của Đức Giáo hoàng Bê-nê-đíc-tô XV, hôm nay mọi tư tế được phép cử hành hoặc đồng tế ba Thánh lễ vào những thời điểm khác nhau: có thể chỉ một lễ cho bất cứ ai theo ý mình; ngoài ra phải dành một ý lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một ý lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (Không được áp dụng bổng lễ cho lễ Nhì lễ Ba).

Các Bài đọc gợi ý:

Lễ Nhất: G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40.

Lễ Nhì: Is 25,6a.7-9; Rm 8,14-23; Lc 23,33.39-42.

Lễ Ba: 2Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27.

Hoặc chọn trong sách Bài Đọc các Thánh Lễ Chung lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, (1973, tr.225-249); Sách Nghi lễ an táng và Thánh Lễ Cầu Hồn, (1974, tr.61-106).

Cấm cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Sau lễ Các Linh Hồn, các cha nhớ dâng lễ cầu cho các Đức Giám mục và Linh mục đã qua đời.

03  29  X  Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.

(Tr) Thánh Mac-ti-nô Po-ret, Tu sĩ.

Thánh Phê-rô Phan-xi-cô Nê-rôn Bắc (Pierre Francois Neron), Linh mục (U1860), Tử đạo.

Rm 13,8-10; Lc 14,25-33.

04  30  Tr  Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

Thánh Ca-rô-lô Bô-rô-mê-ô, Giám mục, lễ nhớ.

Rm 14,7-12; Lc 15,1-10.

05  01/10  X  Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. 

Thánh Đa-minh Đinh Đức Mậu, Linh mục (U1862), Tử đạo.

Rm 15,14-21; Lc 16,1-8.

06  02  X  Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên. 

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15.

07  03  X   CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Xứ Thượng Lao, An Phú, họ Phù Yên, họ Đồng Nhân, họ Ước Lễ và họ Yên Mỹ I chầu Mình Thánh.

Thánh Gia-xin-tô Ca-ta-ne-da Gia (Giacinto Castaneda), Linh mục (U1773); và Thánh Vi-xen-tê Phạm Hiếu Liêm, Linh mục (U1773), Tử đạo. 

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

1V 17,10-16; Hr 9,24-28; Mc 12,38-44 (hoặc Mc 12,41-44).

Cùng nhau học giáo lý

464Hỏi: Người công dân có những bổn phận nào đối với chính quyền dân sự?

Thưa: Công dân phải coi cấp trên như những người đại diện Thiên Chúa, góp phần cộng tác cách chính trực với họ để đời sống công cộng và xã hội được hoạt động tốt đẹp. Ðiều này bao gồm cả tình yêu và việc phục vụ tổ quốc, quyền lợi và bổn phận bầu cử, đóng thuế, bảo vệ tổ quốc và quyền phê phán mang tính chất xây dựng.

465. Hỏi: Khi nào người công dân không được vâng phục chính quyền dân sự?

Thưa: Theo lương tâm, người công dân không được vâng phục những mệnh lệnh của chính quyền dân sự, khi chúng đi ngược lại các đòi hỏi của trật tự luân lý: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời loài người” (Cv 5,29).

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

08  04  X  Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên.

Thánh Giu-se Nguyễn Đình Nghi, Linh mục (U1840); Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân, Linh mục (U1840); Thánh Mac-ti-nô Tạ Đức Thịnh, Linh mục (U1840); Thánh Mac-ti-nô Thọ, Trùm họ (U1840); và Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn, Lý trưởng (U1840), Tử đạo.

Kn 1,1-7; Lc 17,1-6.

09  05  Tr  Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên.

CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LA-TÊ-RA-NÔ, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Ed 47,1-2.8-9.12 (hoặc 1Cr 3,9c-11.16-17); Ga 2,13-22. 

10  06  Tr  Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên.

Thánh Lê-ô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Kn 6,1-11; Lc 17,11-19.

11  07  Tr  Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên.

Thánh Mac-ti-nô thành Tua (Tours), Giám mục, lễ nhớ.

Kn 7,22-8,1; Lc 17,20-25.

12  08   Đ  Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên.

Thánh Giô-sa-phát, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.

Kn 13,1-9; Lc 17,26-37.

13  09   X  Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Kn 18,14-16;19,6-9; Lc 18,1-8.

14  10  X  CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Xứ Dưỡng Thọ, Phúc Lâm, Vạn Phúc, họ Quế Dương Bãi, họ Thái Lai, họ Đồng Du và họ Tự Tân chầu Mình Thánh.

Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đo Cu-ê-not Thể (Etienne Théodore Cuénot), Giám mục (U1861), Tử đạo. 

Bài đọc Chúa Nhật XXXIII Thường Niên:

Đn 12,1-3; Hr 10,11-14.18; Mc 13, 24-32.

(Đ) Hôm nay tùy theo nhu cầu mục vụ có thể Kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (HĐGMVN, 4-1991).

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.   

Bài đọc lễ các thánh tử đạo: Kn 3,1-9 (hoặc 2Mcb 7,1.20-23.27b-29); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19). 

Cùng nhau học giáo lý

466Hỏi: Tại sao phải tôn trọng sự sống con người?

Thưa: Vì sự sống con người là điều linh thánh. Ngay từ đầu, sự sống cần đến một tác động sáng tạo của Thiên Chúa và sự sống mãi mãi nằm trong một liên hệ đặc biệt với Ðấng Sáng Tạo, là cùng đích duy nhất của mình. Không ai được phép trực tiếp huỷ hoại một con người vô tội, vì điều này đối nghịch cách nghiêm trọng với phẩm giá con người và với sự thánh thiện của Ðấng Sáng Tạo. “Ngươi không được giết người vô tội và người công chính” (Xh 23,7).

467. Hỏi: Tại sao bảo vệ con người và xã hội một cách hợp pháp không đối nghịch với luật tuyệt đối này?

Thưa: Qua việc bảo vệ hợp pháp, người ta chọn sự tự vệ và bảo vệ mạng sống cho bản thân hay cho người khác, chứ không phải chọn việc giết người. Ðối với những người có trách nhiệm về mạng sống của người khác, việc bảo vệ hợp pháp không những là một quyền mà còn là một nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, không được sử dụng bạo lực vượt quá những gì cần thiết.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

15  11   X  Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên.

(Tr) Thánh An-béc-tô Cả, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

1Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18,35-43.

16  12   X  Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên.

(Tr) Thánh nữ Ma-ga-ri-ta Scốt-len.

(Tr) Thánh Ghê-tơ-rút, trinh nữ.

2Mcb 6,18-31; Lc 19,1-10.

17  13   Tr  Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên.

Thánh nữ Ê-li-sa-bet nước Hung-ga-ri, lễ nhớ.

2Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28.

18  14  X  Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên.

(Tr) Cung hiến đền thờ Thánh Phê-rô và đền thờ Thánh Phao-lô ở Rôma.

1Mcb 2,15-29; Lc 19,41-44.

19  15   X  Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên. 

1Mcb 4,36-37.52-59; Lc 19,45-48.

20  16   X  Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần, Thầy giảng (U1837), Tử đạo.

1Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40.

21  17  Tr  CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN.

CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ, lễ trọng.

  Ca vịnh tuần II. 

Hôm nay, khi chầu Mình Thánh Chúa, phải đọc kinh Dâng mình cho Trái Tim Chúa Giê-su. Những gia đình đã tôn nhận Chúa Giê-su làm Vua gia đình sẽ mừng lễ sốt sắng, dâng lại gia đình cho Chúa, trung thành với Chúa, nên thánh thiện xứng đáng là con cái Chúa.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Thịnh Liệt (Kẻ Sét), Ngọc Lũ, Phù Tải, họ Thanh Nê, họ Vĩnh Ninh, họ Bút Quai, họ Phùng Xá, họ Nhà Tòa và Kênh Hội chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ Đức Trinh nữ Ma-ri-a dâng mình trong đền thờ. Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37.

Cùng nhau học giáo lý

468Hỏi: Hình phạt có mục đích gì?

Thưa: Hình phạt được chính quyền dân sự hợp pháp đề ra có mục đích để sửa chữa những xáo trộn do lỗi lầm gây nên, để bảo vệ trật tự công cộng và an ninh cho mọi người, và để góp phần cải hóa phạm nhân.

469. Hỏi: Người ta có thể đề ra những hình phạt nào?

Thưa: Hình phạt được chính quyền dân sự đề ra phải tương xứng với tính chất trầm trọng của hành vi tội ác. Ngày nay với những khả năng Nhà Nước có thể sử dụng để dẹp được tội ác bằng cách vô hiệu hoá kẻ phạm tội, những trường hợp tuyệt đối cần thiết phải sử dụng án tử hình “từ nay sẽ hiếm đi, nếu như trong thực tế có thể nói là không còn tồn tại nữa” (Evangeliun vitae). Nếu các phương tiện không gây đổ máu là đủ, thì chính quyền phải sử dụng các phương tiện này, vì chúng tương ứng hơn với những điều kiện cụ thể của công ích, chúng phù hợp hơn với phẩm giá con người và không xoá sổ cách vĩnh viễn khả năng sửa sai của kẻ phạm tội.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

22  18   Đ  Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên.

Thánh Cêcillia, trinh nữ, tử đạo, lễ nhớ.

Đn 1,1-6.8-20; Lc 21,1-4.

23  19   X  Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên.

(Đ) Thánh Clê-men-tê I, Giáo hoàng, Tử đạo.

(Tr) Thánh Cô-lum-ba-nô, Viện phụ.

Đn 2,31-45; Lc 21,5-11.

24  20   Đ  Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên.

THÁNH AN-RÊ DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO, lễ trọng.

Kỷ niệm ngày Tòa Thánh thiết lập hàng Giáo Phẩm Việt Nam (24/11/1960). Các tín hữu hãy cảm tạ Chúa và cầu cho Giáo Hội tại Việt Nam.

Thánh Phê-rô Bô-ri-e Cao (Pierre Rose Dumoulin Borie), Giám mục (U1838); Thánh Vi-xen-tê Nguyễn Thế Điểm, Linh mục (U1838); và Thánh Phê-rô Vũ (Võ) Đăng Khoa, Linh mục (U1838), Tử đạo.

2Mcb 7,1.20-23.27b-29 (hoặc Kn 3,1-9); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).

25   21  X  Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên.

(Đ) Thánh Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a, Trinh nữ, Tử đạo.

Đn 6,12-28; Lc 21,20-28.

26   22  X  Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên.

Thánh Tô-ma Đinh Viết Dụ, Linh mục (U1839); và Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Xuyên, Linh mục (U1839), Tử đạo.

Đn 7,2-14; Lc 21,29-33.

27  23   X   Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

X Hôm nay nhớ ngày Đức Hồng Y tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam, Giu-se Maria Trịnh Như Khuê qua đời (1978). Chúng ta cầu nguyện cho Ngài.

Đn 7,15-27; Lc 21,34-36. 

28  24  Tm  CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.

Ca vịnh tuần I.

Xứ Động Linh, Sơn Miêng, Thôi Ngôi, họ Tràng Thượng, họ Chi Long, họ Chằm Thượng và họ Địch Vĩ chầu Mình Thánh.

Thánh An-rê Trần Văn Trông, Quân nhân (U1835), Tử đạo.

Đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I. Không đọc Kinh Vinh Danh.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Gr 33,14-16; 1Tx 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36.

Cùng nhau học giáo lý

470. Hỏi: Ðiều răn thứ năm cấm những gì?

Thưa: Ðiều răn thứ năm cấm những tội trái ngược cách nghiêm trọng với luật luân lý:

– Tội giết người cố ý và trực tiếp, cũng như việc đồng lõa trong tội đó;

– Tội phá thai trực tiếp, có ý coi đó là mục đích hay phương tiện, cũng như việc cộng tác vào tội này. Hội thánh đã ra vạ tuyệt thông cho người phạm tội này, bởi vì những con người, ngay từ lúc được thụ thai, phải được bảo vệ và che chở một cách tuyệt đối trong sự toàn vẹn của nó;

– Tội an tử trực tiếp, có mục đích chấm dứt sự sống của những người tật nguyền, đau yếu hay hấp hối, bằng một hành động hay bỏ không làm một hành động cần kíp;

– Tội tự sát và chủ ý cộng tác vào việc tự sát, tội này là một xúc phạm nghiêm trọng đến tình yêu chính đáng đối với Thiên Chúa, đối với chính mình và đối với tha nhân. Về phần trách nhiệm, tội tự sát có thể nghiêm trọng hơn khi gây gương xấu, nhưng cũng có thể giảm thiểu vì những rối loạn tâm lý đặc biệt hoặc vì những sợ hãi trầm trọng.

471. Hỏi: Những chữa trị y dược nào được phép khi cái chết như sắp gần kề?

Thưa: Việc cắt ngang những chăm sóc thường xuyên cho bệnh nhân không thể coi là hợp pháp được. Tuy nhiên, được phép sử dụng các thuốc giảm đau nào không có mục đích làm cho chết, và được phép từ chối “việc trị liệu khắc nghiệt”, nghĩa là việc chữa trị quá tốn kém, nhưng không đem lại chút hy vọng nào để đạt được kết quả tích cực.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

29  25   Tm  Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng.

Is 2,1-5; Mt 8,5-11.

30  26   Đ  Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng.

THÁNH AN-RÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Có thể cử hành lễ an táng.

Thánh Giuse Du (Joseph Marchand), Linh mục, Tử đạo (U1835).

  Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top