Tháng Mười Một – 2022

Tháng Mười (đ), Tháng Mười Một (t)– Nhâm Dần

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Ý cầu nguyện: Cầu cho trẻ em đau khổ.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho trẻ em đau khổ, trẻ em sống ngoài đường phố, trẻ em là nạn nhân của chiến tranh, trẻ em mồ côi, để các em được giáo dục và tìm thấy tình thương nơi mái ấm gia đình.

Tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời

Sách Giáo Lý dạy: “Những ai chết trong ân sủng và ân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn, thì tuy được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời của mình, vẫn phải chịu một sự thanh luyện sau khi chết, nhằm đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui thiên đàng” (GLGHCG số 1030). “Hội Thánh gọi sự thanh luyện cuối cùng này của những người được chọn là Luyện ngục, sự thanh luyện này khác hẳn với hình phạt của những kẻ bị luận phạt… Ngay từ những buổi đầu, Hội Thánh vẫn kính nhớ người quá cố và dâng lời cầu nguyện cho họ, nhất là dâng Hy lễ Thánh Thể để một khi đã được thanh luyện họ có thể được vinh phúc hưởng kiến Thiên Chúa. Hội Thánh cũng khuyên làm việc bố thí, hưởng ân xá và làm các việc đền tạ để cầu cho những người qua đời” (Ibid., 1031-32).

26 03/11 X Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Kh 20,1-4.11-21,2; Lc 21,29-33.

27 04 Tm CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.

Ca vịnh tuần I.

Xứ Động Linh, Sơn Miêng, Thôi Ngôi, họ Tràng Thượng, họ Chi Long, họ Chằm Thượng và, họ Thị, và họ Địch Vĩ chầu Mình Thánh.

Hôm nay nhớ ngày Đức Hồng Y tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam, Giuse Maria Trịnh Như Khuê qua đời (1978). Chúng ta cầu nguyện cho ngài.

Đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng I. Không đọc Kinh Vinh Danh.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Is 2,1-5; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44.

Cùng nhau học giáo lý

582. Hỏi: Tại sao chúng ta có thể “dám tin tưởng đến gần” Chúa Cha?

Thưa: Vì Chúa Giêsu, Ðấng Cứu độ, hướng dẫn chúng ta đến trước Tôn Nhan Chúa Cha, và vì Thánh Thần của Người đã làm cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Như thế, chúng ta có thể cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha với sự tin tưởng đơn sơ và hiếu thảo, với sự vui mừng an tâm, sự can đảm khiêm hạ và trong sự xác tín được Thiên Chúa yêu thương và nhậm lời.

583. Hỏi: Làm sao chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là “Cha”?

Thưa: Chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là Cha, vì Con Thiên Chúa làm người đã mạc khải cho chúng ta và Thánh Thần của Ngài đã giúp chúng ta nhận biết điều đó. Việc kêu cầu Thiên Chúa Cha đưa chúng ta vào mầu nhiệm của Ngài, với lòng thán phục luôn mới mẻ, và gợi lên trong chúng ta sự ước muốn sống đời con thảo. Như vậy với kinh Lạy Cha, chúng ta phải ý thức rằng chính chúng ta là con Thiên Chúa, trong Người Con chí ái của Ngài.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

28 05 Tm Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng.

Thánh An-rê Trần Văn Trông, Quân nhân (+1835), Tử đạo.

Is 2,1-5; Mt 8,5-11.

29 06 Tm Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng.

Is 11,1-10; Lc,10-24

30 07 Đ Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng.

THÁNH AN-RÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Có thể cử hành lễ an táng.

Thánh Giuse Du (Joseph Marchand), Linh mục, Tử đạo (+1835).

Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top