Tháng Mười Một – 2023

Tháng Chín (t), Tháng Mười (đ) – Quý Mão

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Cầu cho Đức Giáo Hoàng

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, để khi thi hành tốt sứ mạng của mình, Ngài tiếp tục đồng hành với đoàn chiên được giao phó, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.

Tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời

Sách Giáo Lý dạy: “Những ai chết trong ân sủng và ân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn, thì tuy được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời của mình, vẫn phải chịu một sự thanh luyện sau khi chết, nhằm đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui thiên đàng” (GLGHCG số 1030). “Hội Thánh gọi sự thanh luyện cuối cùng này của những người được chọn là Luyện ngục, sự thanh luyện này khác hẳn với hình phạt của những kẻ bị luận phạt…. Ngay từ những buổi đầu, Hội Thánh vẫn kính nhớ người quá cố và dâng lời cầu nguyện cho họ, nhất là dâng Hy lễ Thánh Thể để một khi đã được thanh luyện họ có thể được vinh phúc hưởng kiến Thiên Chúa. Hội Thánh cũng khuyên làm việc bố thí, hưởng ân xá và làm các việc đền tạ để cầu cho những người qua đời” (Ibid., 1031-32).

01 18 Tr Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.

CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng và buộc.

Ngày đại lễ, các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Lễ cầu cho giáo dân.

Từ hôm nay cho đến hết ngày mai, nhờ ơn rộng Hội Thánh ban, được viếng nhà thờ lĩnh ân xá. Để được ơn đại xá, mỗi tín hữu phải xưng tội, rước lễ, viếng nhà thờ, đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (Enchiridion Indulgentiarum năm 1999, concessio 33).

Thánh Giê-rô-ni-mô Hê-mô-si-la Liêm (Hieronymus Hermosilla), Giám mục (+1861); Thánh Va-len-ti-nô Bê-ri-ô Ô-choa Vinh (Berrio Ochoa), Giám mục (+1861); và Thánh Phê-rô An-ma-tô Bình (Petrus Almato), Linh mục (+1861), Tử đạo.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Kh 7, 2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.

Chỉ dẫn về việc viếng nhà thờ và viếng vườn thánh

Từ trưa ngày lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày lễ Các Linh Hồn, ai viếng nhà thờ nhà nguyện (đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính), thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng); nhưng phải chỉ cho các linh hồn. Ơn đại xá mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi.

Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ (hay nhà nguyện) để lĩnh ơn đại xá, vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.

Từ ngày 01/11 đến ngày 08/11 này, các tín hữu thành kính đi viếng vườn thánh (và dù có đọc kinh thầm cầu nguyện cầu cho các linh hồn), cũng được hưởng nhờ một ơn đại xá, nhưng phải chỉ cho các linh hồn (trong 8 ngày này, mỗi ngày được hưởng ơn đại xá một lần mà thôi).

Các ngày khác trong năm, khi đi viếng vườn thánh và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá. (Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, concessio 29).

02 19 Tm Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên.

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

Hôm nay, các tín hữu được viếng nhà thờ lĩnh ân xá. (Enchiridion Indulgentiarum năm 1999, concessio 13).

Theo Tông Hiến ngày 10/08/1915 của Đức Giáo hoàng Bê-nê-đíc-tô XV, hôm nay mọi tư tế được phép cử hành hoặc đồng tế ba Thánh lễ vào những thời điểm khác nhau: có thể chỉ một lễ cho bất cứ ai theo ý mình; ngoài ra phải dành một ý lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một ý lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (Không được áp dụng bổng lễ cho lễ Nhì và lễ Ba).

Các Bài đọc gợi ý:

 Lễ Nhất: G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40.

 Lễ Nhì: Is 25,6a.7-9; Rm 8,14-23; Lc 23,33.39-42.

 Lễ Ba: 2Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27.

Hoặc chọn trong sách Bài Đọc các Thánh Lễ Chung lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, (1973, tr.225-249); Sách Nghi lễ an táng và Thánh Lễ Cầu Hồn, (1974, tr.61-106).

Cấm cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Sau lễ Các Linh Hồn, các cha nhớ dâng lễ cầu cho các Đức Giám mục và Linh mục đã qua đời.

03 20 X Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

(Tr) Thánh Mac-ti-nô Po-ret, Tu sĩ.

Thánh Phê-rô Phan-xi-cô Nê-rôn Bắc (Pierre Francois Neron), Linh mục (+1860), Tử đạo.

Rm 9,1-5; Lc 14,1-6.

04 21 Tr Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên.

Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Thánh Ca-rô-lô Bô-rô-mê-ô, Giám mục, lễ nhớ.

Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11.

05 22 X CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.

Xứ An Lộc, Thượng Lao, An Phú, Giảng Võ, họ Phù Yên, họ Đồng Nhân, họ Ước Lễ và họ Yên Mỹ I chầu Mình Thánh.

Thánh Đa-minh Đinh Đức Mậu, Linh mục (+1862), Tử đạo.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Ml 1,14b–2,2b.8-10; 1Tx 2,7b-9.13; Mt 23,1-12.

Cùng nhau học giáo lý

66. Hỏi: Phải hiểu “Con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa” theo nghĩa nào?

Thưa: Con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa theo nghĩa họ có khả năng nhận biết và yêu mến một cách tự do Ðấng Sáng Tạo nên mình. Trên mặt đất, chỉ có con người là thụ tạo đã được Thiên Chúa dựng nên cho chính họ và mời gọi họ tham dự vào đời sống thần linh của Ngài nhờ nhận biết và yêu thương. Vì được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, con người có phẩm giá của một ngôi vị; họ không phải là một sự vật, nhưng là một con người có khả năng nhận thức về bản thân mình, tự hiến mình cách tự do và đi vào sự hiệp thông với Thiên Chúa và với tha nhân.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

06 23 X Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên.

Rm 11,29-36; Lc 14,12-14.

07 24 X Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên.  

Thánh Gia-xin-tô Ca-ta-ne-da Gia (Giacinto Castaneda), Linh mục (+1773); và Thánh Vi-xen-tê Phạm Hiếu Liêm, Linh mục (+1773), Tử đạo.

Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24.

08 25 Đ Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên.

Thánh Giu-se Nguyễn Đình Nghi, Linh mục (+1840); Thánh Mac-ti-nô Tạ Đức Thịnh, Linh mục (+1840); Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân, Linh mục (+1840); Thánh Mac-ti-nô Thọ, Trùm họ (+1840); và Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn, Lý trưởng (+1840), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Rm 13,8-10; Lc 14,25-33.

09 26 Tr Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên.

CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LA-TÊ-RA-NÔ, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Ed 47,1-2.8-9.12 (hoặc 1Cr 3,9b-11.16-17); Ga 2,13-22.

10 27 Tr Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên.

Thánh Lê-ô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Rm 15,14-21; Lc 16,1-8.

11 28 Tr Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên.

Thánh Mac-ti-nô thành Tua (Tours), Giám mục, lễ nhớ.

Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15.

12 29 X CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần VI.

Xứ Dưỡng Thọ, Phúc Lâm, Vạn Phúc, họ Quế Dương Bãi, họ Thái Lai, họ Đồng Du và họ Tự Tân chầu Mình Thánh.

Bài đọc Chúa Nhật XXXII Thường Niên:

Kn 6,12-16; 1Tx 4,13-18 (hoặc 1Tx 4,13-14); Mt 25,1-13.

(Đ) Hôm nay tùy theo nhu cầu mục vụ có thể Kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (HĐGMVN, 4-1991).

Không cử hành lễ thánh Giô-sa-phát, Giám mục, Tử đạo, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.  

Bài đọc lễ các thánh tử đạo: Kn 3,1-9 (hoặc 2Mcb 7,1.20-23.27b-29); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).

Cùng nhau học giáo lý

67. Hỏi: Thiên Chúa dựng nên con người với mục đích gì?

Thưa: Thiên Chúa đã dựng nên tất cả cho con người, nhưng con người được dựng nên để nhận biết, phục vụ và yêu mến Thiên Chúa; hầu ở trần gian, họ dâng lên Thiên Chúa mọi thụ tạo mà tạ ơn Ngài, nhờ đó họ sẽ được nâng lên trời sống với Thiên Chúa. Chỉ trong mầu nhiệm của Ngôi Lời Nhập thể mà mầu nhiệm về con người mới thực sự được sáng tỏ. Con người được tiền định để phản ánh hình ảnh của Con Thiên Chúa làm người, Ðấng là “hình ảnh trọn hảo của Thiên Chúa vô hình” (Cl 1,15)

68. Hỏi: Tại sao loài người tạo thành một sự thống nhất?

Thưa: Tất cả mọi người tạo thành sự thống nhất của dòng giống loài người, vì họ có cùng một nguồn gốc, được lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa. Hơn nữa, Thiên Chúa, “đã tạo thành toàn thể nhân loại từ một người duy nhất” (Cv 17,26). Tất cả đều có một Ðấng Cứu Ðộ duy nhất. Tất cả đều được mời gọi dự phần vào hạnh phúc vĩnh cửu của Thiên Chúa.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

13 01/10  X Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên.

Kn 1,1-7; Lc 17,1-6.

14 02  X Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên.  

Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đo Cu-ê-not Thể (Etienne Théodore Cuénot), Giám mục (+1861), Tử đạo.

Kn 2,23–3,9; Lc 17,7-10.

15 03  X Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên.

(Tr) Thánh An-béc-tô Cả, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Kn 6,1-11; Lc 17,11-19.

16 04  X Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên.

(Tr) Thánh nữ Ma-ga-ri-ta Scốt-len.

(Tr) Thánh Ghê-tơ-rút, trinh nữ.

Kn 7,22-8,1; Lc 17,20-25.

17 05  Tr Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên.

Thánh nữ Ê-li-sa-bet nước Hung-ga-ri, lễ nhớ.

Kn 13,1-9; Lc 17,26-37.

18 06  X Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên.

(Tr) Cung hiến đền thờ Thánh Phê-rô và đền thờ Thánh Phao-lô ở Rôma.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Kn 18,14-16;19,6-9; Lc 18,1-8.

19 07  X CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Kẻ Sét (Thịnh Liệt), Ngọc Lũ, Phù Tải, họ Thanh Nê, họ Vĩnh Ninh, họ Bút Quai, họ Phùng Xá (xứ Vân Đình), họ Nhà Tòa và Kênh Hội chầu Mình Thánh.

Bài đọc Chúa Nhật XXXIII Thường Niên:

Cn 31,10-13.19-20.30-31; 1Tx 5,1-6; Mt 25,14-30 (hoặc Mt 25,14-15.19-21).

(Đ) Hôm nay tùy theo nhu cầu mục vụ có thể Kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (HĐGMVN, 4-1991).

 Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.  

Bài đọc lễ các thánh tử đạo: Kn 3,1-9 (hoặc 2Mcb 7,1.20-23.27b-29); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).

Cùng nhau học giáo lý

69. Hỏi: Trong con người, linh hồn và thân xác tạo thành một sự thống nhất như thế nào?

Thưa: Con người là một hữu thể vừa thể xác, lại vừa tinh thần. Trong con người, tinh thần và vật chất tạo thành một bản thể duy nhất. Sự thống nhất này rất sâu xa đến độ, nhờ nguyên lý tinh thần là linh hồn mà thể xác, vốn là vật chất, trở thành một thân xác con người sống động, và được dự phần vào phẩm giá “là hình ảnh của Thiên Chúa.”

70. Hỏi: Ai ban linh hồn cho con người?

Thưa: Linh hồn thiêng liêng và bất tử không đến từ cha mẹ, nhưng được Thiên Chúa tạo dựng cách trực tiếp. Linh hồn lìa khỏi thân xác lúc người ta chết, nhưng linh hồn không chết. Linh hồn sẽ tái hợp với thân xác trong ngày sống lại sau hết.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

20 08  Đ Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên.

Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Cần, Thầy giảng (+1837), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

1Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64;  Lc 18,35-43.

21 09  Tr Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên.

Đức Trinh nữ Ma-ri-a dâng mình trong đền thờ, lễ nhớ.

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.

22 10  Đ Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên.

Thánh Cêcillia, trinh nữ, tử đạo, lễ nhớ.

2Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28.

23 11  X Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên.

(Đ) Thánh Clê-men-tê I, Giáo hoàng, Tử đạo.

(Tr) Thánh Cô-lum-ba-nô, Viện phụ.

1Mcb 2,15-29; Lc 19,41-44.

24 12 Đ Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên.

THÁNH AN-RÊ DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO, lễ trọng.

Kỷ niệm ngày Tòa Thánh thiết lập hàng Giáo Phẩm Việt Nam (24/11/1960). Các tín hữu hãy cảm tạ Chúa và cầu cho Giáo Hội tại Việt Nam.

Thánh Phê-rô Bô-ri-e Cao (Pierre Rose Dumoulin Borie), Giám mục (+1838); Thánh Vi-xen-tê Nguyễn Thế Điểm, Linh mục (+1838); và Thánh Phê-rô Vũ (Võ) Đăng Khoa, Linh mục (+1838), Tử đạo.

2Mcb 7,1.20-23.27b-29 (hoặc Kn 3,1-9); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).

25 13 X Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên.

(Đ) Thánh Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a, Trinh nữ, Tử đạo.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

1Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40.

26 14 Tr CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN.

CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ, lễ trọng.

Ca vịnh tuần II.

Hôm nay, khi chầu Mình Thánh Chúa, phải đọc kinh Dâng mình cho Trái Tim Chúa Giê-su. Những gia đình đã tôn nhận Chúa Giê-su làm Vua gia đình sẽ mừng lễ sốt sắng, dâng lại gia đình cho Chúa, trung thành với Chúa, nên thánh thiện xứng đáng là con cái Chúa.

Xứ Động Linh, Sơn Miêng, Thôi Ngôi, họ Tràng Thượng, họ Chi Long, họ Chằm Thượng, họ Thị, và họ Địch Vĩ chầu Mình Thánh.

Thánh Tô-ma Đinh Viết Dụ, Linh mục (+1839); và Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Xuyên, Linh mục (+1839), Tử đạo.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Ed 34,11-12.15-17; 1Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46.

Cùng nhau học giáo lý

71. Hỏi: Thiên Chúa đã thiết lập mối liên hệ nào giữa người nam và người nữ?

Thưa: Người nam và người nữ được Thiên Chúa dựng nên với một phẩm giá ngang nhau là những nhân vị, và đồng thời họ bổ túc cho nhau trong tư cách là nam và nữ. Thiên Chúa đã muốn tạo dựng họ cho nhau, làm nên một sự hiệp thông các bản vị. Cả hai cùng được mời gọi truyền lại sự sống con người trong hôn nhân, khi cả hai trở nên “một xương một thịt” (St 2,24) và làm chủ trái đất như những “người quản lý” của Thiên Chúa.

72. Hỏi: Tình trạng nguyên thủy của con người theo kế hoạch của Thiên Chúa là gì?

Thưa: Khi sáng tạo người nam và người nữ, Thiên Chúa đã cho họ tham dự cách đặc biệt vào đời sống thần linh của Ngài, trong sự thánh thiện và công chính. Trong kế hoạch của Thiên Chúa, con người sẽ không phải đau khổ, cũng không phải chết. Ngoài ra, có một sự hài hòa tuyệt hảo nơi chính con người, giữa thụ tạo với Ðấng Sáng tạo, giữa người nam với người nữ, cũng như giữa đôi vợ chồng đầu tiên với toàn thể thụ tạo.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

27 15  X  Thứ Hai Tuần XXXIV Thường Niên.

+ Hôm nay nhớ ngày Đức Hồng Y tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam, Giu-se Maria Trịnh Như Khuê qua đời (1978). Chúng ta cầu nguyện cho ngài.

Đn 1,1-6.8-20; Lc 21,1-4.

28  16  X Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên.

Thánh An-rê Trần Văn Trông, Quân nhân (+1835), Tử đạo.

Đn 2,31-45; Lc 21,5-11.

29 17  X Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên.

Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19.

30 18  Đ Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên.

THÁNH AN-RÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Có thể cử hành lễ an táng.

Thánh Giuse Du (Joseph Marchand), Linh mục, Tử đạo (+1835).

 Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.

Facebook
Twitter
Email
Print
Lên đầu trang