Tháng Sáu – 2021

THÁNG SÁU – 2021

Tháng Tư (t), Tháng Năm (đ) – Tân Sửu

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Ý truyền giáo: Vẻ đẹp của hôn nhân.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, để với sự nâng đỡ của cộng đoàn Kitô hữu, tình yêu, lòng quảng đại và sự trung tín của họ ngày càng triển nở.

Tháng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su

và các Linh mục

Sùng kính Thánh Tâm Chúa Giê-su là kính nhớ tình thương yêu của Thiên Chúa. Tình thương yêu cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giê-su, và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về tình thương yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình thương yêu lạ lùng ấy.

Để tôn kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và cầu nguyện cho các Linh mục, các tín hữu có thể đọc kinh Cầu Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và kinh Chúa Giê-su thầy cả tế lễ đời đời.     

01  21  Đ  Thứ Ba Tuần IX Thường Niên.

Thánh Giút-ti-nô, Tử đạo, lễ nhớ.

Thánh Giu-se Phạm Quang Túc, Giáo dân (U1862), Tử đạo.

Tb 2,9-14; Mc 12,13-17. 

02  22  X  Thứ Tư Tuần IX Thường Niên.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.

(Đ) Thánh Mác-sê-li-nô (Marcellinus) và thánh Phê-rô, Tử đạo.

Thánh Đa-minh Ninh, Giáo dân (U1862), Tử đạo.

Tb 3,1-11a.16-17a; Mc 12,18-27.

03  23  Đ  Thứ Năm Tuần IX Thường Niên.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

Thánh Ca-rô-lô Loan-ga (Lwanga) và các bạn tử đạo, lễ nhớ.   

Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng, Giáo dân (U1862), Tử đạo.

Tb 6,10-11;7,1.9-17;8,4-10; Mc 12,28b-34.

04  24  X  Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. 

Tb 11,5-17; Mc 12,35-37. 

05  25  Đ  Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên.

Lễ thánh Bô-ni-phát (Boniface), Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.   

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. 

Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan, Linh mục (U1840);   Thánh Đa minh Nguyễn Văn Toái (Toại), Ngư phủ (U1862); và Thánh Đa minh Nguyễn Văn Huyện (Huyên), Ngư phủ (U1862), Tử đạo.   

Tb 12,1.5-15.20; Mc 12,38-44.

06  26   Tr  CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN.

CHÚA NHẬT KÍNH MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ, lễ trọng.

Ngày hôm nay, Hội Thánh không chỉ cử hành Bí tích Thánh Thể mà còn rước kiệu trọng thể Mình Thánh Chúa để loan truyền công khai rằng: Hy tế của Chúa Ki-tô là cho ơn cứu độ toàn thế giới.

(Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II, năm 2004).

Lưu ý: Nếu rước Mình Thánh Chúa phải rước Mình Thánh vừa được truyền phép trong Thánh lễ trước đó. 

Xứ Phủ Lý, Hàng Bột, Lại Yên và họ Thị chầu Mình Thánh. 

Thánh Phê-rô Đinh Văn Dũng, Giáo dân (U1862);   Thánh Phê-rô Đinh Văn Thuần, Giáo dân (U1862); và Thánh Vi-xen-tê Phạm Văn Dương, Giáo dân (U1862), Tử đạo.   

Không cử hành lễ thánh Nô-bec-tô, Giám mục. Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Xh 24,3-8; Hr 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26.

Cùng nhau học giáo lý

419. Hỏi: Luật Cựu Ước có vị trí nào trong kế hoạch cứu độ?

Thưa: Luật Cựu Ước giúp chúng ta nhận biết nhiều chân lý mà lý trí có thể đạt được. Luật Cựu Ước chỉ cho thấy điều người ta phải làm hay không được phép làm, và nhất là, như một nhà sư phạm khôn ngoan, chuẩn bị con người sám hối để đón nhận Tin Mừng. Tuy nhiên, dù thánh thiện, thiêng liêng và tốt lành, Luật Cựu Ước vẫn bất toàn, vì tự nó không ban sức mạnh và ân sủng của Chúa Thánh Thần để giúp người ta tuân giữ nó.

420. Hỏi: Luật Mới hay Luật Tin Mừng là gì?

Thưa: Luật Mới hay Luật Tin Mừng được Ðức Kitô rao giảng và thực hiện, là sự viên mãn và hoàn thành Luật Thiên Chúa, tự nhiên và mạc khải. Luật Mới được tóm kết trong giới răn mến Chúa yêu người, “yêu thương nhau như Ðức Kitô đã yêu thương chúng ta”. Luật Mới cũng là một thực tại trong thâm tâm con người, đó là ân sủng của Chúa Thánh Thần giúp chúng ta có thể thực hiện một tình yêu như thế. Ðó là “luật tự do” (Gc 1,25), hướng dẫn chúng ta mau mắn hành động dưới sự thúc đẩy của tình yêu.

“Trước tiên, Luật Mới là ân sủng của Chúa Thánh Thần, được ban cho các tín hữu trong Ðức Kitô” (thánh Tôma Aquinô).

421Hỏi: Chúng ta gặp được Luật Mới ở đâu?

Thưa: Chúng ta gặp được Luật Mới trong suốt cuộc đời và lời rao giảng của Ðức Kitô, cũng như trong huấn giáo luân lý của các Tông đồ. Bài giảng trên núi là cách diễn tả chính yếu của luật này.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

07  27  X  Thứ Hai Tuần X Thường Niên.

Ca vịnh tuần II. 

Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, Giáo dân (U1862), Tử đạo.

2Cr 1,1-7; Mt 5,1-12.

08  28  X  Thứ Ba Tuần X Thường Niên.

2Cr 1,18-22; Mt 5,13-16.

09  29   X  Thứ Tư Tuần X Thường Niên.

(Tr) Thánh Ép-rem (Ephrem), Phó tế, Tiến sĩ Hội Thánh. 

2Cr 3.4-11; Mt 5,17-19.

10  01/5  X  Thứ Năm Tuần X Thường Niên.

2Cr 3,15-4,1.3-6; Mt 5,20-26.

11  02  Tr  Thứ Sáu Tuần X Thường Niên.

TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊ-SU, lễ trọng.

Ngày thế giới cầu nguyện xin Chúa   thánh hoá các linh mục.

Hôm nay Đức Tổng Giám Mục Giuse dâng Tổng Giáo Phận cho Trái Tim Chúa.

Các nhà thờ chính xứ sẽ chầu Mình Thánh Chúa để đền tạ Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giê-su, yên ủi Trái Tim Chúa vì những tội phạm đến phép Thánh Thể. Đọc kinh Đền Tạ và kinh Cầu Trái Tim Chúa Giê-su, trước Mình Thánh Chúa để trong Mặt Nhật. Cha xứ sẽ đọc kinh Dâng Xứ cho Trái Tim Chúa. Nơi nào không tiện làm việc đền tạ hôm nay, sẽ làm trong Chúa nhật tới. 

Không cử hành lễ thánh Bác-na-ba, Tông đồ. Và không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37.

12  03   Tr  Thứ Bảy Tuần X Thường Niên.

Lễ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Ma-ri-a, lễ nhớ.

Thánh Au-gut-ti-nô Phan Viết Huy, Quân nhân (U1839); và Thánh Ni-cô-la Bùi Đức Thể, Quân nhân (U1839), Tử đạo.

Lễ nhớ có bài đọc riêng!

Is 61,9-11; Lc 2,41-51.

13  04  X  CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần III.

Xứ Yên Kiện, Văn Lãng (Mường Đổn), họ Phố Bói và họ Pháp Vân chầu Mình Thánh.      

Không cử hành lễ thánh An-tôn thành Pa-đô-va, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng. 

Ed 17,22-24; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34.

Cùng nhau học giáo lý

422Hỏi: Công chính hoá là gì?

Thưa: Công chính hoá là công trình tuyệt hảo của tình yêu Thiên Chúa. Ðó là hành động nhân từ và nhưng không của Thiên Chúa, Ðấng tha thứ tội lỗi cho chúng ta và làm cho chúng ta nên công chính, thánh thiện trong con người chúng ta. Ðiều đó được thực hiện bằng ân sủng của Chúa Thánh Thần, ân sủng đó được dành sẵn cho chúng ta nhờ cuộc khổ nạn của Ðức Kitô, và được trao ban cho chúng ta qua Bí tích Rửa tội. Việc công chính hóa mở đường cho lời đáp trả tự do của con người, nghĩa là cho đức tin vào Ðức Kitô và cho sự cộng tác với ân sủng của Chúa Thánh Thần.

423. Hỏi: Ân sủng công chính hóa chúng ta là gì?

Thưa: Ân sủng là hồng ân nhưng không Thiên Chúa ban giúp chúng ta tham dự vào đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi và có khả năng hành động vì tình yêu dành cho Ngài. Ân sủng được gọi là ơn thường sủng, ơn thánh hóa hay ơn thần hóa, vì ân sủng thánh hóa và thần hóa chúng ta. Ân sủng siêu nhiên, vì tùy thuộc hoàn toàn vào sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa và vượt quá mọi khả năng của lý trí và sức lực con người. Vì vậy, ân sủng vượt khỏi kinh nghiệm của chúng ta.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

14  05  X  Thứ Hai Tuần XI Thường Niên.

2Cr 6,1-10; Mt 5,38-42.

15  06  X  Thứ Ba Tuần XI Thường Niên. 

2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48.

16  07  X  Thứ Tư Tuần XI Thường Niên.   

Thánh Đa-minh Nguyễn Huy Nguyên, Chánh trương (U1862); Thánh Đa-minh Nguyễn Đức Nhi, Giáo dân (U1862); Thánh Đa-minh Nguyễn Đức Mạo, Giáo dân (U1862); Thánh Vinh-sơn Nguyễn Mạnh Tương, Chánh tổng (U1862); và Thánh Anrê Nguyễn Mạnh Tường, Giáo dân (U1862), Tử đạo.   

2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18.

17  08  X  Thứ Năm Tuần XI Thường Niên.

Thánh Phê-rô Phan Hữu Đa, Giáo dân (U1862), Tử đạo.

2Cr 11,1-11; Mt 6,7-15.

18  09  X  Thứ Năm Tuần XI Thường Niên.

2Cr 11,18.21b-30; Mt 6,19-23.

19  10   X  Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên.

(Tr) Thánh Rô-mu-an-đô, viện phụ.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

2Cr 12,1-10; Mt 6,24-34. 

20  11  X  CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần IV.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Từ Châu, Đồng Bào, Đồng Gội và họ Kim Tân chầu Mình Thánh. 

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

G 38,1.8-11; 2Cr 5,14-17; Mc 4,35-41.

Cùng nhau học giáo lý

424Hỏi: Các loại ân sủng khác là gì?

Thưa: Ngoài ơn thường sủng, còn có ơn hiện sủng (ân sủng tùy hoàn cảnh), các ơn Bí tích (ân sủng đặc biệt của mỗi Bí tích), các ân sủng đặc biệt hay đặc sủng (có mục đích là sự thiện ích của Hội thánh), trong đó có ơn chức phận, là ơn đi kèm theo việc thi hành các thừa tác vụ trong Hội thánh và các trách nhiệm của đời sống.

425. Hỏi: Ðâu là tương quan giữa ân sủng với tự do con người?

Thưa: Ân sủng dọn đường, chuẩn bị và khơi dậy lời đáp trả tự do của con người. Ân sủng thỏa mãn những khát vọng thâm sâu của sự tự do con người, mời gọi tự do cộng tác, và hướng dẫn tự do đến sự toàn thiện.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

21  12  Tr  Thứ Hai Tuần XII Thường Niên.

Thánh Lu-i Gông-da-ga, Tu sĩ, lễ nhớ.

St 12,1-9; Mt 7,1-5.

22  13  X  Thứ Ba Tuần XII Thường Niên.

(Tr) Thánh Pau-li-nô, Giám mục Nô-la. (Đ) Thánh Gioan Phít-sơ (John Fisher), Giám mục và Thánh Tôma Mo (Thomas More), tử đạo. 

St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14.

23  14  X  Thứ Tư Tuần XII Thường Niên.

St 15,1-12.17-18 ; Mt 7,15-20.

(Tr) Chiều: Vọng Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Bao-ti-xi-ta, lễ trọng.

Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.

24  15  Tr  Thứ Năm Tuần XII Thường Niên.

SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAO-TI-XI-TA, lễ trọng. 

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D3), trừ lễ an táng.

Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.

25  16  X  Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên.

St 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4.

26  17  X  Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Thánh Đa-minh Minh (Dominicus Henarés), Giám mục (U1838); và Thánh Phan-xi-cô Đỗ Văn Chiểu, Thầy giảng (U1838), Tử đạo.

St 18,1-15; Mt 8,5-17.

27  18  X  CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần I.

Xứ Nam Xá, Bút Sơn, họ Linh Nội và họ Sơn Tượng chầu Mình Thánh.

Thánh Tô-ma Vũ Quang Toán, Thầy giảng (U1840), Tử đạo.

Không cử hành lễ thánh Xi-ri-lô, Giám mục A-lếch-xan-đờ-ri-a, Tiến sĩ Hội Thánh. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D3), trừ lễ an táng.

Kn 1,13-15;2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 (hoặc Mc 5,21-24.35b-43). 

Cùng nhau học giáo lý

426Hỏi: Công phúc là gì?

Thưa: Công phúc là điều đem lại quyền được thưởng cho một hành động tốt. Trong những liên hệ với Thiên Chúa, con người tự mình không có gì được gọi là công phúc, vì họ lãnh nhận tất cả từ Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa cho con người khả năng lập công nhờ kết hợp vào đức ái của Ðức Kitô, nguồn mạch các công phúc của chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Vì vậy, công phúc của những việc lành trước hết là do ân sủng của Thiên Chúa, thứ đến mới do ý chí tự do của con người.

427. Hỏi: Chúng ta có thể lập công để lãnh nhận những điều thiện hảo nào?

Thưa: Dưới tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể lập công để lãnh nhận, cho chính mình và cho người khác, những ân sủng hữu ích cho việc thánh hoá bản thân và cho việc đạt tới đời sống vĩnh cửu, cũng như của cải vật chất cần thiết cho chúng ta, theo kế hoạch của Thiên Chúa. Tuy nhiên, không ai có thể lập công để lãnh nhận ân sủng đầu tiên, là ân ban lúc khởi đầu để sám hối và được nên công chính.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

28  19  Đ  Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên.

Thánh I-rê-nê, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.

St 18,16-33; Mt 8,18-22.

(Đ) Chiều: Lễ Vọng THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ, lễ trọng.

Ban chiều, không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng. 

Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.

29  20  Đ  Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên.

THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ, lễ trọng.

Hôm nay là lễ bổn mạng Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, và là ngày kỷ niệm Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng Giám mục Hà Nội được tấn phong Giám mục (1999). Chúng ta nhớ cầu nguyện cho các ngài.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng. 

Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.

30  21  X  Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên.

(Đ) Các Thánh Tử đạo tiên khởi của Hội Thánh Rô-ma.

Thánh Vi-xen-tê Đỗ Yến, Linh mục (U1838) Tử đạo. 

St 21,5.8-20; Mt 8,28-34.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top