Tháng Sáu – 2023

Tháng Tư (đ), Tháng Năm (đ) – Quý Mão

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Cầu cho việc loại bỏ hình thức tra tấn

Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ các nạn nhân và gia đình của họ.

Tháng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và các Linh mục

Sùng kính Thánh Tâm Chúa Giê-su là kính nhớ tình thương yêu của Thiên Chúa. Tình thương yêu cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giê-su, và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về tình thương yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình thương yêu lạ lùng ấy.

Để tôn kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và cầu nguyện cho các Linh mục, các tín hữu có thể đọc kinh Cầu Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su và kinh Chúa Giê-su thầy cả tế lễ đời đời.

01 14 Đ Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên.

Thánh Giút-ti-nô, Tử đạo, lễ nhớ.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

Thánh Giu-se Phạm Quang Túc, Giáo dân (+1862), Tử đạo.

Hc 42,15-25; Mc 10,46-52.

02 15 X Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên.

(Đ) Thánh Mác-sê-li-nô (Marcellinus) và thánh Phê-rô, Tử đạo.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Thánh Đa-minh Ninh, Giáo dân (+1862), Tử đạo.

Hc 44,1.9-13; Mc 11,11-26.

03 16 Đ Thứ Bảy Tuần VIII Thường Niên.

Thánh Ca-rô-lô Loan-ga (Lwanga) và các bạn tử đạo, lễ nhớ.

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương), Giáo dân (+1862), Tử đạo.

Hc 51,12-20; Mc 11,27-33.   

04 17 Tr CHÚA NHẬT. LỄ CHÚA BA NGÔI, lễ trọng.

Ca vịnh tuần I.

Xứ Phủ Lý, Hàng Bột, Lại Yên chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18.

Cùng nhau học giáo lý

27. Hỏi: Tin vào Thiên Chúa có ý nghĩa cụ thể gì cho con người?

Thưa: Tin vào Thiên Chúa có nghĩa là gắn bó với chính Thiên Chúa, tin tưởng phó thác bản thân cho Ngài và chấp nhận tất cả những chân lý do Ngài mạc khải vì Ngài chính là Chân lý. Ðiều này có nghĩa là tin vào Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi Vị: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

28. Hỏi: Ðức tin có những đặc điểm gì?

Thưa: Ðức tin là một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa, được trao ban cho tất cả những ai cầu xin với lòng khiêm hạ; đó là nhân đức siêu nhiên cần thiết để được cứu độ. Hành vi đức tin là một hành vi nhân linh, nghĩa là một hành động của lý trí con người, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, tự do gắn bó với chân lý của Thiên Chúa. Ngoài ra, đức tin còn có đặc tính chắc chắn, vì được đặt nền tảng trên Lời Chúa; đức tin có đặc tính năng động “nhờ Ðức ái” (Gl 5,6); đức tin luôn tăng triển, đặc biệt nhờ lắng nghe Lời Chúa và cầu nguyện. Trong hiện tại, đức tin cho chúng ta nếm trước niềm vui trên trời.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

05 18 Đ Thứ Hai Tuần IX Thường Niên.

Lễ thánh Bô-ni-phát (Boniface), Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.

Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan, Linh mục (+1840), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Thánh Đa minh Nguyễn Văn Toái (Toại), Ngư phủ (+1862); và Thánh Đa minh Nguyễn Văn Huyện (Huyên), Ngư phủ (+1862), Tử đạo.

Tb 1,3;2,1a-8; Mc 12,1-12.

06 19 X Thứ Ba Tuần IX Thường Niên.

(Tr) Thánh Nô-bec-tô, Giám mục.

Thánh Phê-rô Đinh Văn Dũng, Giáo dân (+1862); Thánh Phê-rô Đinh Văn Thuần, Giáo dân (+1862); và Thánh Vi-xen-tê Phạm Văn Dương, Giáo dân (+1862), Tử đạo.

Tb 2,9-14; Mc 12,13-17.

07 20 X Thứ Tư Tuần IX Thường Niên.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.

Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, Giáo dân (+1862), Tử đạo.

Tb 3,1-11a.16-17a; Mc 12,18-27.

08 21 X Thứ Năm Tuần IX Thường Niên.

Tb 6,10-11;7,1.9-17;8,4-8; Mc 12,28b-34.

09 22 X Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên.

(Tr) Thánh Ép-rem (Ephrem), Phó tế, Tiến sĩ Hội Thánh.

Tb 11,5-17; Mc 12,35-37.

10 23 X Thứ Bảy Tuần IX Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Tb 12,1.5-15.20; Mc 12,38-44.

11 24  Tr CHÚA NHẬT. LỄ MÌNH VÀ MÁU CHÚA KI-TÔ, lễ trọng.

Ca vịnh tuần II.

Ngày hôm nay, Hội Thánh không chỉ cử hành Bí tích Thánh Thể mà còn rước kiệu trọng thể Mình Thánh Chúa để loan truyền công khai rằng: Hy tế của Chúa Ki-tô là ơn cứu độ cho toàn thế giới.

(Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II, năm 2004).

Lưu ý: Nếu rước Mình Thánh Chúa phải rước Mình Thánh vừa được truyền phép trong Thánh lễ trước đó.

Xứ Yên Kiện, Văn Lãng (Mường Đổn), họ Lạt Dương, và họ Phố Bói chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ thánh Thánh Bác-na-ba, Tông đồ, và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Đnl 8,2-3.14b-16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58.

Cùng nhau học giáo lý

29. Hỏi: Tại sao không có mâu thuẫn giữa đức tin và khoa học?

Thưa: Dù đức tin vượt lên trên lý trí, nhưng không bao giờ có mâu thuẫn giữa đức tin và khoa học, vì cả hai đều có cùng một cội nguồn là Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa ban ánh sáng lý trí và đức tin cho con người.

“Tôi tin để hiểu và tôi hiểu để tin” (Thánh Augustinô).

30. Hỏi: Tại sao đức tin là một hành vi cá nhân nhưng đồng thời cũng là hành vi mang tính giáo hội?

Thưa: Ðức tin là một hành vi cá nhân, vì đó là sự đáp trả tự do của con người đối với Thiên Chúa, Ðấng tự mạc khải. Nhưng đồng thời đó cũng là một hành vi mang tính giáo hội, tính chất này được bày tỏ trong lời tuyên xưng đức tin: “Chúng tôi tin.” Thật vậy, chính Hội thánh tin: qua đó, nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần, Hội thánh đi bước trước, sinh ra và nuôi dưỡng đức tin của mỗi người. Vì thế, Hội thánh là Mẹ và là Thầy.

“Không ai có thể có Thiên Chúa là Cha, mà lại không có Hội thánh là Mẹ.” (Thánh Cyrianô)

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

12 25 X Thứ Hai Tuần X Thường Niên.

Thánh Au-gut-ti-nô Phan Viết Huy, Quân nhân (1839); và Thánh Ni-cô-la Bùi Đức Thể, Quân nhân (+1839), Tử đạo.

2Cr 1,1-7; Mt 5,1-12.

13 26  Tr Thứ Ba Tuần X Thường Niên.

Thánh An-tôn thành Pa-đô-va, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

2Cr 1,18-22; Mt 5,13-16.

14 27  X Thứ Tư Tuần X Thường Niên.

2Cr 3.4-11; Mt 5,17-19.

15 28 X Thứ Năm Tuần X Thường Niên.

2Cr 3,15–4,1.3-6; Mt 5,20-26.

16 29 Tr Thứ Sáu Tuần X Thường Niên.

TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊ-SU, lễ trọng.

Ngày thế giới cầu nguyện xin Chúa thánh hoá các linh mục.

Hôm nay Đức Tổng Giám Mục Giuse dâng Tổng Giáo Phận cho Trái Tim Chúa.

Các nhà thờ chính xứ sẽ chầu Mình Thánh Chúa để đền tạ Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giê-su, yên ủi Trái Tim Chúa vì những tội phạm đến phép Thánh Thể. Đọc kinh Đền Tạ và kinh Cầu Trái Tim Chúa Giê-su, trước Mình Thánh Chúa để trong Mặt Nhật. Cha xứ sẽ đọc kinh Dâng Xứ cho Trái Tim Chúa. Nơi nào không tiện làm việc đền tạ hôm nay, sẽ làm trong Chúa nhật tới.

Thánh Đa-minh Nguyễn Huy Nguyên, Chánh trương (+1862); Thánh Đa-minh Nguyễn Đức Nhi, Giáo dân (+1862); Thánh Đa-minh Nguyễn Đức Mạo, Giáo dân (+1862); Thánh Vinh-sơn Nguyễn Mạnh Tương, Chánh tổng (+1862); và Thánh Anrê Nguyễn Mạnh Tường, Giáo dân (+1862), Tử đạo.

Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Đnl 7,6-11; 1Ga 4,7-16; Mt 11,25-30.

17 30  Tr Thứ Bảy Tuần X Thường Niên.

Lễ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Ma-ri-a, lễ nhớ.

Lễ nhớ có bài đọc riêng!

Thánh Phê-rô Phan Hữu Đa, Giáo dân (+1862), Tử đạo.

Is 61,9-11; Lc 2,41-51.

18 01/5  X CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần III.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Từ Châu, Đồng Bào, Đồng Gội và họ Kim Tân chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D3), trừ lễ an táng.

Xh 19,2-6a; Rm 5,6-11; Mt 9,36–10,8.

Cùng nhau học giáo lý

31. Hỏi: Tại sao những công thức đức tin lại quan trọng?

Thưa: Những công thức đức tin là quan trọng vì chúng giúp ta diễn tả, đồng hóa, cử hành và cùng chia sẻ với những người khác các chân lý đức tin, khi sử dụng một ngôn ngữ chung.

32. Hỏi: Phải hiểu như thế nào về đức tin duy nhất của Hội thánh?

Thưa: Dù được hình thành do nhiều người khác nhau về ngôn ngữ, văn hóa và phong tục, Hội thánh đồng thanh tuyên xưng một đức tin duy nhất, được lãnh nhận từ một Chúa duy nhất và được chuyển đạt qua một Truyền thống tông đồ duy nhất. Hội thánh tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần – và dạy một con đường cứu độ duy nhất. Vì thế, chúng ta, cùng một lòng một ý, tin những gì chứa đựng trong Lời Chúa, được truyền đạt hay được viết ra và được Hội thánh xác định là do Thiên Chúa mạc khải.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

19 02 X Thứ Hai Tuần XI Thường Niên.

(Tr) Thánh Rô-mu-an-đô, viện phụ.

2Cr 6,1-10; Mt 5,38-42.

20 03 X Thứ Ba Tuần XI Thường Niên.

2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48.

21 04 Tr Thứ Tư Tuần XI Thường Niên.

Thánh Lu-i Gông-da-ga, Tu sĩ, lễ nhớ.

2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18.

22 05 X Thứ Năm Tuần XI Thường Niên.

(Tr) Thánh Pau-li-nô, Giám mục Nô-la. (Đ) Thánh Gioan Phít-sơ (John Fisher), Giám mục và Thánh Tôma Mo (Thomas More), tử đạo.

2Cr 11,1-11; Mt 6,7-15.

23 06 X Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên.

2Cr 11,18.21b-30; Mt 6,19-23

(Tr) Chiều: Vọng Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Bao-ti-xi-ta, lễ trọng.

Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.

24 07 Tr Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên.

SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAO-TI-XI-TA, lễ trọng.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D3), trừ lễ an táng.

Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.

25 08  X CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

Ca vịnh tuần IV.

Xứ Nam Xá, Bút Sơn, họ Linh Nội và họ Sơn Tượng chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D3), trừ lễ an táng.

Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33.

Cùng nhau học giáo lý

33. Hỏi: Những bản tuyên xưng đức tin là gì?

Thưa: Ðó là những công thức ngắn gọn, còn được gọi là “những bản tuyên xưng đức tin” hay “Kinh Tin Kính,” qua đó Hội thánh, ngay từ thuở ban đầu, đã diễn tả đức tin của mình một cách tổng hợp và chuyển đạt đức tin ấy bằng một ngôn ngữ chuẩn hoá và chung cho mọi tín hữu.

34. Hỏi: Những bản tuyên xưng đức tin cổ nhất là những bản nào?

Thưa: Những bản tuyên xưng đức tin cổ xưa nhất là những Kinh Tin Kính khi cử hành Bí tích Rửa tội. Vì Bí tích Rửa tội được ban “nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần” (Mt 28,19), nên các chân lý đức tin mà các người lãnh nhận Bí tích Rửa tội tuyên xưng, được phân chia theo ba Ngôi vị của Thiên Chúa Ba Ngôi.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

26 09  X Thứ Hai Tuần XII Thường Niên.

Thánh Đa-minh Minh (Dominicus Henarés), Giám mục (+1838); và Thánh Phan-xi-cô Đỗ Văn Chiểu, Thầy giảng (+1838), Tử đạo.

St 12,1-9; Mt 7,1-5.

27 10 X Thứ Ba Tuần XII Thường Niên.

(Tr) Thánh Xi-ri-lô, Giám mục A-lếch-xan-đờ-ri-a, Tiến sĩ Hội Thánh.  

Thánh Tô-ma Vũ Quang Toán, Thầy giảng (+1840), Tử đạo.  

St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14.

28 11 Đ Thứ Tư Tuần XII Thường Niên.

Thánh I-rê-nê, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.

St 15,1-12.17-18 ; Mt 7,15-20.

(Đ) Chiều: Lễ Vọng THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ, lễ trọng.

Ban chiều, không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.

29 12 Đ Thứ Năm Tuần XII Thường Niên.

THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ, lễ trọng.

Hôm nay là lễ bổn mạng Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng Giám mục Hà Nội, và là ngày kỷ niệm Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng Giám mục Hà Nội được tấn phong Giám mục (1999). Chúng ta nhớ cầu nguyện cho các ngài.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16,13-19.

30 13 X Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên.

(Đ) Các Thánh Tử đạo tiên khởi của Hội Thánh Rô-ma.

Thánh Vi-xen-tê Đỗ Yến, Linh mục (+1838) Tử đạo.

St 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top