Tháng Tám – 2021

THÁNG TÁM – 2021

Tháng Sáu (t), Tháng Bảy (t) – Tân Sửu

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Ý truyền giáo: Giáo hội.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo hội, để nhờ lãnh nhận ân sủng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Giáo hội canh tân chính mình dưới ánh sáng Tin Mừng.

Tháng Trái Tim Đức Mẹ
Cầu cho kẻ có tội được ơn hoán cải.

Để tôn kính Trái Tim Đức Mẹ, các tín hữu có thể đọc ba kinh Kính Mừng và kinh cầu Trái Tim Đức Mẹ. 

01  23  X  CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Xứ Hoàng Nguyên, Nghĩa Ải, Trung Hiếu, họ La Phù, họ Trương Cói và họ Vạn Xá chầu Mình Thánh.

Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ, Linh mục (U1838); và Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Hạnh, Linh mục (U1838), Tử đạo. 

Từ trưa hôm nay cho đến hết ngày mai, nhờ ơn rộng Hội Thánh ban, được viếng nhà thờ lĩnh ân xá. Để được ơn đại xá, mỗi tín hữu phải xưng tội, rước lễ, viếng nhà thờ, đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (Enchiridion Indulgentiarum năm 1999, concessio 33). 

Không cử hành lễ thánh An-phong-sô Ma-ri-a Li-gô-ri, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng

Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35.

Cùng nhau học giáo lý

436Hỏi: “Mười điều răn” nghĩa là gì?

Thưa: “Mười điều răn” có nghĩa là “mười lời” (Xh 34, 28), tóm tắt Lề luật do Thiên Chúa ban cho dân Israel trong bối cảnh của Giao ước qua trung gian Môsê. Khi trình bày các giới răn về tình yêu đối với Thiên Chúa (ba giới răn đầu) và đối với tha nhân (bảy giới răn sau), Mười điều răn vạch ra cho dân Chúa và từng người con đường dẫn đến cuộc sống được giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi.

437. Hỏi: Liên hệ giữa Mười điều răn với Giao ước như thế nào?

Thưa: Mười điều răn phải được hiểu dưới ánh sáng của Giao ước; trong ánh sáng đó Thiên Chúa tự mạc khải và cho biết ý muốn của Ngài. Bằng việc tuân giữ các giới răn, dân Chúa muốn nói lên sự lệ thuộc của mình vào Thiên Chúa và đáp lại sáng kiến yêu thương của Ngài với lòng biết ơn.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

02  24  X  Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên.

(Tr) Thánh Êu-xê-bi-ô Véc-se-li, Giám mục. (Tr) Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, Linh mục.

Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21 (hoặc Mt 14,22-26).

03  25  X  Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên. 

Ds 12,1-13; Mt 14,22-36.

04  26   Tr  Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên.

Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, Linh mục, lễ nhớ.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.

Ds 13,1-2.25-14,1.26-29; Mt 15,21-28.

05  27  X  Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên. 

(Tr) Cung hiến vương cung thánh đường Đức Ma-ri-a tại Roma.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

Ds 20,1-13; Mt 16,13-23.

06  28  Tr  Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên.

CHÚA HIỂN DUNG, lễ kính. 

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

 Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng. 

Đn 7,9-10.13-14; 2Pr 1,16-19; Mc 9,2-10.

07  29  X  Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên. 

(Đ) Thánh Xit-tô II (Sixtus), Giáo hoàng và các bạn Tử đạo.

(Tr) Thánh Ca-giê-ta-nô (Cajetan), Linh mục.

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Đnl 6,4-13; Mt 17,14-20.

08  01/7  X  CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III. 

Xứ Phú Ốc, Kim Bảng, họ Bắc Sơn, họ Đầm Mơ và họ Văn Phái chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ thánh Đa-minh, Linh mục. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng

1V 19,4-8; Ep 4,30-5,2; Ga 6,41-51.

Cùng nhau học giáo lý

438Hỏi: Hội thánh dành cho Mười điều răn tầm quan trọng nào?

Thưa: Trung thành với Thánh Kinh và với gương của Chúa Giêsu, Hội thánh nhìn nhận Mười điều răn có tầm quan trọng và ý nghĩa hàng đầu. Các người Kitô hữu buộc phải tuân giữ Mười điều răn.

439. Hỏi: Tại sao Mười điều răn tạo thành một thể thống nhất?

Thưa: Mười điều răn tạo thành một thể thống nhất và không thể phân chia, vì mỗi giới răn đều liên kết với các giới răn khác và với toàn thể Mười điều răn. Vì vậy, vi phạm một giới răn là vi phạm toàn bộ Lề luật.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

09  02  X  Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên.

(Đ) Thánh Têrêxa Bê-nê-đíc-ta Thánh Giá, trinh nữ, tử đạo.

Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.

10  03  Đ  Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên.

THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO, lễ kính.

Hôm nay lễ quan thày Đức Cha Lôrenxô Chu Văn Minh, nguyên Giám mục phụ tá, chúng ta nhớ cầu nguyện cho ngài.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.    

2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26. 

11  04  Tr  Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên.

Thánh Cờ-la-ra, Trinh nữ, lễ nhớ.

Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20. 

12  05  X  Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên.

(Tr) Thánh Gio-an Phan-xi-cô Săng-tan (Frances de Chantal), Nữ tu.

Thánh Gia-cô-bê Đỗ Mai Năm (Nam), Linh mục (U1838); Thánh An-tôn Nguyễn Tiến Đích, Giáo dân (U1838); và Thánh Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ, Lý trưởng (U1838), Tử đạo.

Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21-19,1

13  06  X  Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên.

(Đ) Thánh Pông-xi-a-nô (Pontianus), Giáo hoàng, và thánh Hi-pô-li-tô (Hypolitus), Linh mục, Tử đạo.

Gs 24,1-13; Mt 19,3-12. 

14  07  Đ  Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên.

Thánh Mac-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê [Maximilian Kolbe], Linh mục, Tử đạo, lễ nhớ. 

Gs 24,14-29; Mt 19,13-15.

(Tr) Chiều: Lễ Vọng RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng.

1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.

15  08  Tr  CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.

RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc.

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Lễ cầu cho giáo dân.

Ca vịnh tuần IV.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Cát Lại, Nam Định, Hướng Nghĩa (Mường Cắt), họ Ngọc Động và họ Tri Thủy chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Kh 11,19a;12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.

Cùng nhau học giáo lý

440Hỏi: Tại sao Mười điều răn đòi buộc một cách nghiêm trọng?

Thưa: Bởi vì Mười điều răn trình bày những trách nhiệm căn bản của con người đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân.

441. Hỏi: Chúng ta có khả năng tuân giữ Mười điều răn không?

Thưa: Thưa có, vì Ðức Kitô, Ðấng mà không có Người chúng ta không thể làm được việc gì, ban cho chúng ta có khả năng tuân giữ Mười điều răn, nhờ hồng ân Thánh Thần và ân sủng của Người.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

16  09  X  Thứ Hai Tuần XX Thường Niên.

(Tr) Thánh Stê-pha-nô Hungary.       

Tl 2,11-19; Mt 19,16-22.

17  10  X  Thứ Ba Tuần XX Thường Niên.

Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30.

18  11  X  Thứ Tư Tuần XX Thường Niên.   

Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.

19  12  X  Thứ Năm Tuần XX Thường Niên.

(Tr) Thánh Gio-an Ơ-đơ, Linh mục. 

Tl 11,29-39a; Mt 22,1-14.

20  13  Tr  Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên.

Thánh Bê-na-đô, viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.

21  14  Tr  Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên.

Thánh Piô X, Giáo hoàng, lễ nhớ.

Thánh Giuse Đặng Đình Viên, Linh mục (U1838), Tử đạo.

R 2,1-3.8-11;4,13-17; Mt 23,1-12.

22  15  X  CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Xứ Đại Ơn, Công Xá, Bái Đô và họ Đô Hai chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ Đức Trinh nữ Ma-ri-a Nữ vương. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6, 60-69.

Cùng nhau học giáo lý

442Hỏi: Lời tuyên bố của Thiên Chúa: “Ta là Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi” (Xh 20,2) bao hàm điều gì?

Thưa: Ðối với người tín hữu, câu này buộc phải giữ và thực hành ba nhân đức đối thần, tránh các tội nghịch lại những nhân đức ấy. – Ðức tin giúp tin tưởng vào Thiên Chúa và loại trừ những gì trái ngược, chẳng hạn như cố tình nghi ngờ, cứng tin, lạc giáo, bội giáo, ly giáo. – Ðức cậy giúp tin tưởng chờ đợi sự hưởng kiến Thiên Chúa và ơn phù trợ của Ngài, tránh sự ngã lòng và tự phụ. – Ðức mến giúp yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và phải loại trừ tội lãnh đạm, vô ơn, nguội lạnh, lười biếng hoặc uể oải tinh thần, và tội oán ghét Thiên Chúa phát sinh từ kiêu ngạo.

443. Hỏi: Lời Chúa truyền “Ngươi phải thờ phượng một mình Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Ngài mà thôi” gồm những điều gì?

Thưa: Câu này buộc phải thờ lạy Thiên Chúa là Chúa tể của tất cả những gì hiện hữu; phải tôn thờ Ngài xứng đáng với tư cách cá nhân hay tập thể; phải cầu nguyện bằng những lời ca ngợi, tạ ơn và cầu khẩn; phải dâng lên Ngài những lễ tế, nhất là lễ tế thiêng liêng của cuộc đời chúng ta, kết hợp với hy lễ tuyệt hảo của Ðức Kitô; phải giữ những lời hứa và lời khấn đã dâng lên Thiên Chúa.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

23  16  X  Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên.

(Tr) Thánh Rôsa Lima, Trinh nữ.

1Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22.

24  17  Đ  Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên.

THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.

25  18  X  Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên.

(Tr) Thánh Lu-i.

(Tr) Thánh Giu-se Ca-la-xan (Calasanz), Linh mục.

1Tx 2,9-13; Mt 23,27-32.

26  19  X  Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên. 

1Tx 3,7-13; Mt 24,42-51.

27  20  Tr  Thứ Sáu Tuần XXI Thường Niên.

Thánh nữ Mô-ni-ca, lễ nhớ. 

1Tx 4,1-8; Mt 25,1-13.

28  21  Tr  Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên.

Thánh Au-gút-ti-nô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 

1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30.

29  22  X  CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Xứ Phú Thứ, Tân Lạc, và họ Thọ Lão chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta chịu trảm quyết. không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Đnl 4,1-2.6b-8; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23.

Cùng nhau học giáo lý

444Hỏi: Bằng cách nào con người thực hiện quyền lợi của mình, là được thờ phượng Thiên Chúa trong chân lý và tự do?

Thưa: Mỗi người đều có quyền và bổn phận luân lý phải tìm kiếm chân lý, đặc biệt là những gì liên quan đến Thiên Chúa và Hội thánh của Ngài. Và một khi đã nhận biết Ngài, mỗi người đều có quyền và bổn phận luân lý phải đón nhận Ngài, trung thành với Ngài, bằng việc dâng lên Ngài một sự thờ phượng đích thực. Ðồng thời, phẩm giá con người đòi hỏi về phương diện tôn giáo không ai có thể bị ép buộc hành động trái với lương tâm, và cũng không ai được ngăn cản họ hành động theo lương tâm, riêng tư cũng như công khai, một mình hay chung với những người khác, trong ranh giới của trật tự công cộng.

445. Hỏi: Thiên Chúa cấm đoán điều gì khi Ngài ra lệnh: “Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta” (Xh 20, 2)?

Thưa: Giới răn này cấm:

– Tội đa thần và thờ ngẫu tượng là thần thánh hóa một thụ tạo, quyền lực, tiền bạc hay cả ma quỉ.

– Tội mê tín là một lệch lạc trái với việc tôn thờ Thiên Chúa đích thực. Mê tín biểu lộ dưới những hình thức khác như: bói toán, ma thuật, phù thủy và chiêu hồn;

– Tội vô đạo biểu hiện bằng hành động thử thách Thiên Chúa, trong lời nói hay trong hành động; bằng việc phạm thượng, nghĩa là xúc phạm đến người hay đồ vật đã thánh hiến, nhất là Bí tích Thánh Thể; mại thánh, nghĩa là muốn mua bán những thực tại linh thiêng;

– Tội vô thần là loại trừ sự hiện hữu của Thiên Chúa, thường phát xuất từ một quan niệm sai lạc về quyền tự lập của con người;

– Chủ thuyết bất khả tri là cho rằng con người không thể nào biết về Thiên Chúa, và bao gồm chủ trương lãnh đạm tôn giáo và vô thần thực hành.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

30  23  X  Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên.

1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30.

31  24  X  Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên.

  1Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37.

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top