Tháng Tám – 2023

Tháng Sáu (t), Tháng Bảy (đ) – Quý Mão  

Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Cầu cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới

Chúng ta hãy cầu nguyện để Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon sẽ giúp người trẻ sống và làm chứng cho Tin Mừng trong cuộc sống của họ.

Tháng Trái Tim Đức Mẹ – Cầu cho kẻ có tội được ơn hoán cải.

Để tôn kính Trái Tim Đức Mẹ, các tín hữu có thể đọc ba kinh Kính Mừng và kinh cầu Trái Tim Đức Mẹ.

01 15  Tr Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên.

Thánh An-phong-sô Ma-ri-a Li-gô-ri, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ, Linh mục (+1838); và Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Hạnh, Linh mục (+1838), Tử đạo.

Xh 33,7-11;34,5b-9.28; Mt 13,36-43.

02 16 X Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên.

(Tr) Thánh Êu-xê-bi-ô Véc-se-li, Giám mục. (Tr) Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, Linh mục.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.

Xh 34,29-35; Mt 13,44-46.

03 17 X Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên.

Thứ năm đầu tháng. Ngày các Linh mục.

Xh 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53.

04 18  Tr Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên.

Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, Linh mục, lễ nhớ.

Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58.

05 19 X Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên.

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

(Tr) Cung hiến vương cung thánh đường Đức Ma-ri-a tại Roma.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Từ trưa hôm nay cho đến hết ngày mai, nhờ ơn rộng Hội Thánh ban, được viếng nhà thờ lĩnh ân xá. Để được ơn đại xá, mỗi tín hữu phải xưng tội, rước lễ, viếng nhà thờ, đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (Enchiridion Indulgentiarum năm 1999, concessio 33).

Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12.

06 20 Tr CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊNCHÚA HIỂN DUNG, lễ kính.

Ca vịnh tuần II.

Xứ Hoàng Nguyên, Nghĩa Ải, Trung Hiếu, họ La Phù, họ Trương Cói và họ Vạn Xá chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng

Đn 7,9-10.13-14; 2Pr 1,16-19; Mt 17,1-9.

Cùng nhau học giáo lý

44. Hỏi: Mầu nhiệm trung tâm của đức tin và đời sống Kitô giáo là gì?

Thưa: Mầu nhiệm trung tâm của đức tin và đời sống Kitô giáo là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh. Các người Kitô hữu được Rửa tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

45. Hỏi: Chỉ dùng lý trí, con người có thể nhận biết mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi hay không?

Thưa: Thiên Chúa đã để lại những dấu vết về thực thể Ba Ngôi của Ngài trong công trình tạo dựng và trong Cựu Ước, nhưng đời sống nội tại của Ba Ngôi chí thánh vẫn là một mầu nhiệm mà lý trí thuần túy của con người không thể nào đạt đến được, và ngay cả đức tin của Israel cũng không thể biết mầu nhiệm đó, trước thời Con Thiên Chúa nhập thể và Chúa Thánh Thần được gởi đến. Mầu nhiệm này đã được Ðức Giêsu Kitô mạc khải và là nguồn gốc của tất cả các mầu nhiệm khác.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

07  21 X Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên.

(Đ) Thánh Xit-tô II (Sixtus), Giáo hoàng và các bạn Tử đạo.

(Tr) Thánh Ca-giê-ta-nô (Cajetan), Linh mục.

Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21

08 22 Tr Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên.

Thánh Đa-minh, Linh mục, lễ nhớ.

Ds 12,1-13; Mt 14,22-36.

09 23 X Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên.

(Đ) Thánh Têrêxa Bê-nê-đíc-ta Thánh Giá, trinh nữ, tử đạo.

Ds 13,1-2.25–14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28.

10 24 Đ Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên.

THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO, lễ kính.

Hôm nay lễ quan thầy Đức Cha Lôrenxô Chu Văn Minh, nguyên Giám mục phụ tá, chúng ta nhớ cầu nguyện cho ngài.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.   

2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.

11 25 Tr Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên.

Thánh Cờ-la-ra, Trinh nữ, lễ nhớ.

Đnl 4,32-40; Mt 16,24-28.  

12 26 Đ Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên.

Thánh Gia-cô-bê Đỗ Mai Năm, Linh mục (+1838); Thánh Antôn Nguyễn Đích, Giáo dân (+1838) và Thánh Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ, Lý trưởng (+1838), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

(Tr) Thánh Gio-an Phan-xi-cô Săng-tan (Frances de Chantal), Nữ tu.

Đnl 6,4-13; Mt 17,14-20.

13 27 X CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.

Xứ Phú Ốc, Kim Bảng, Bắc Sơn, và họ Đầm Mơ chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ thánh thánh Pông-xi-a-nô (Pontianus), Giáo hoàng, và thánh Hi-pô-li-tô (Hypolitus), Linh mục, Tử đạo, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng. 

1V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33.

Cùng nhau học giáo lý

46. Hỏi: Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta điều gì về mầu nhiệm Chúa Cha?

Thưa: Ðức Giêsu Kitô mạc khải cho chúng ta Thiên Chúa là “Cha”, không những vì Ngài là Ðấng sáng tạo vũ trụ và con người, nhưng trên hết, từ đời đời Ngài đã sinh ra Chúa Con tự lòng mình, Ðấng là Ngôi Lời, là “phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa” (Dt 1,3).

47. Hỏi: Chúa Thánh Thần, mà Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta, là ai?

Thưa: Ngài là Ngôi thứ ba trong Ba Ngôi cực thánh. Ngài là Thiên Chúa, hợp nhất và đồng hàng với Chúa Cha và Chúa Con. Ngài “xuất phát từ Chúa Cha” (Ga 15,26), Ðấng là nguyên lý không có khởi đầu, là nguồn gốc trọn vẹn cuộc sống của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần cũng xuất phát từ Chúa Con (Filioque), vì Chúa Cha đã trao ban Ngài cho Chúa Con như Ân ban vĩnh cửu. Ðược Chúa Cha và Chúa Con nhập thể sai phái, Chúa Thánh Thần hướng dẫn Hội thánh đến sự nhận biết “Chân lý trọn vẹn” (Ga 16,13).

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

14 28 Đ Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên.

Thánh Mac-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê [Maximilian Kolbe], Linh mục, Tử đạo, lễ nhớ.

Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.

(Tr) Chiều: Lễ Vọng RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng.

1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.

15 29 Tr Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên.

RẤT THÁNH TRINH NỮ MA-RI-A HỒN XÁC LÊN TRỜI, lễ trọng và buộc.

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Lễ cầu cho giáo dân.

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Kh 11,19a;12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.

16 01/7  X Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên.

(Tr) Thánh Stê-pha-nô Hungary.    

Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20.

17 02 X Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên.

Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21–19,1

18 03 X Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên.  

Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.

19 04 X Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên.

(Tr) Thánh Gio-an Ơ-đơ, Linh mục.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Gs 24,14-29; Mt 19,13-15.

20 05 X CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần VI.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Cát Lại, Nam Định, Hướng Nghĩa (Mường Cắt), Thụy Phương (Văn Phái), họ Ngọc Động và họ Tri Thủy chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ thánh Bê-na-đô, viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt,15,21-28.

Cùng nhau học giáo lý

48. Hỏi: Hội thánh diễn tả đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi như thế nào?

Thưa: Hội thánh diễn tả đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi khi tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất mà Ngài có Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần. Ba Ngôi vị thần linh chỉ là một Thiên Chúa duy nhất, vì mỗi Ngôi vị đều có trọn vẹn bản thể duy nhất và không thể phân chia của Thiên Chúa. Ba Ngôi thực sự phân biệt giữa nhau qua các liên hệ tương quan với nhau. Chúa Cha sinh Chúa Con; Chúa Con được Chúa Cha sinh ra; Chúa Thánh Thần xuất phát từ Chúa Cha và Chúa Con.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

21 06 Tr Thứ Hai Tuần XX Thường Niên.

Thánh Pi-ô X, Giáo hoàng, lễ nhớ.

Thánh Giuse Đặng Đình Viên, Linh mục (+1838), Tử đạo.

Tl 2,11-19; Mt 19,16-22.

22 07  Tr Thứ Ba Tuần XX Thường Niên.

Đức Trinh nữ Ma-ri-a Nữ vương, lễ nhớ.

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

Is 9,1-6; Lc 1,26-38.

23 08 X Thứ Tư Tuần XX Thường Niên.

(Tr) Thánh Rô-sa Li-ma, Trinh nữ.

Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.

24 09 Đ Thứ Năm Tuần XX Thường Niên.

THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.

25 10 X Thứ Sáu Tuần XX Thường Niên.

(Tr) Thánh Lu-i.

(Tr) Thánh Giu-se Ca-la-xan (Calasanz), Linh mục.

R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.

26 11 X Thứ Bảy Tuần XX Thường Niên.

(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

R 2,1-3.8-11;4,13-17; Mt 23,1-12.

27 12 X CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Xứ Đại Ơn, Công Xá, Bái Đô, Phú Thứ, Tân Lạc, Đô Hai, và họ Thọ Lão chầu Mình Thánh.

Không cử hành lễ thánh nữ Mô-ni-ca, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20.

Cùng nhau học giáo lý

49. Hỏi: Các Ngôi vị Thiên Chúa hoạt động như thế nào?
Thưa: Ba Ngôi vị thần linh không thể tách rời nhau trong cùng một bản thể duy nhất, thì cũng không thể tách rời trong các hoạt động của mình. Ba Ngôi có cùng một hoạt động duy nhất. Tuy nhiên, trong hoạt động thần linh duy nhất này, mỗi Ngôi vị hiện diện theo cách đặc thù của mình trong Ba Ngôi.

“Lạy Thiên Chúa của con, Lạy Ba Ngôi con tôn thờ… xin ban bình an cho linh hồn con, xin biến linh hồn con thành thiên đàng của Chúa, nơi trú ngụ dễ mến và nơi yên nghỉ của Chúa. Không bao giờ con muốn bỏ mặc Chúa một mình, nhưng con sẽ trọn vẹn ở đó, tỉnh thức trong đức tin, hoàn toàn thờ lạy, và hoàn toàn phó thác vào hoạt động sáng tạo của Chúa.” (Chân phước Elisabeth Chúa Ba Ngôi)

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

28 13 Tr Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên.

Thánh Au-gút-ti-nô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

1Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13.15-22.

29 14 Đ Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên.

Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta chịu trảm quyết, lễ nhớ.  

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.

30 15 X Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên.

1Tx 2,9-13; Mt 23,27-32.

31 16 X Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên.

1Tx 3,7-13; Mt 24,42-51.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top