Tháng Tư – 2023

Tháng Hai (n-t), tháng Ba (t) – Quý Mão

Cầu Nguyện theo ý Đức Thánh Cha

Cầu cho nền văn hóa hòa bình và bất bạo lực

Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình và bất bạo lực được lan tỏa khắp nơi, nhờ các quốc gia và người dân biết giảm bớt sử dụng vũ khí.

01 11 Tm Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay.

Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Ed 37,21-28; Ga 11,45-57.

TUẦN THÁNH

Trong Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Ki-tô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng của Người ở trần gian: từ lúc Người vào thành Giê-ru-sa-lem với tư cách là Đấng Mê-si-a đến cuộc thương khó hồng phúc và sự phục sinh vinh quang của Người. Mùa Chay kết thúc ngay trước Thánh lễ Tiệc Ly.

Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu với Thánh lễ tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa và ngày thứ Bảy Tuần Thánh, rồi kết thúc bằng giờ Kinh Chiều I Chúa Nhật Phục Sinh. Trung tâm của Tam Nhật Vượt Qua là Đêm Canh Thức Vượt Qua.

Trong các ngày của Tuần Thánh, không được cử hành các bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức (là những bí tích được dành cho Đêm Canh Thức Vượt Qua) nhưng nên cử hành sám hối.

Các nghi lễ Tuần Thánh (làm phép lá và rước lá, kiệu Mình Thánh Chúa sau Thánh lễ Tiệc Ly, nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, và Đêm Canh Thức Vượt Qua), có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện.

Tuy nhiên, trong các nhà thờ không phải là nhà thờ chính xứ và trong các nhà nguyện, chỉ nên cử hành các nghi thức nói trên nếu thấy trước các nghi thức được cử hành cách xứng đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ, có thể hát (ít là một vài phần) trong nghi thức và có đủ một số giáo dân tham dự. Nếu không các nghi thức này chỉ được cử hành ở nơi nhà thờ chính xứ và những nhà thờ quan trọng.

Các mục tử cần lưu ý để giúp các tín hữu hiểu rõ ý nghĩa và cơ cấu các nghi thức của những ngày này và hướng dẫn họ tham dự tích cực vào những nghi thức ấy cho có hiệu quả.

02 12 Đ CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Ca vịnh tuần II.

Khởi đầu Tuần Thánh – Tuần Thương Khó. Ngày Giới trẻ Giáo phận.  

Xứ Sở Kiện, Cẩm Cơ, Khoan Vĩ, Ngọc Mạch, Yên Duyên, họ Hùng Văn và họ Duyên Trang chầu Mình Thánh.

Thánh Đa-minh Vũ Đình Tước, linh mục (+1839), Tử đạo.

Không cử hành lễ thánh Phan-xi-cô Phao-lô, ẩn tu, và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Kinh Tiền Tụng Lễ Lá.

Rước lá: Mt 21,1-11.

Thánh lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mt 26,14–27,66 (hoặc Mt 27,11-54).

Hướng dẫn:

Hôm nay, Hội Thánh tưởng niệm việc Chúa Ki-tô vào thành Giê-ru-sa-lem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Vì thế, trước mọi Thánh lễ, đều kính nhớ việc Chúa vào thành bằng cuộc rước kiệu (hình thức I), hoặc bằng nghi thức nhập lễ trọng thể (hình thức II), hay bằng nghi thức nhập lễ đơn giản (hình thức III). Nghi thức nhập lễ trọng thể có thể lập lại trước một hoặc hai Thánh lễ khác có đông giáo dân tham dự. Cuộc rước kiệu chỉ làm một lần.

Lá đã làm phép được lưu giữ tại các gia đình, nhằm nhắc nhớ Chúa Ki-tô vinh thắng.

Khi kiệu lá, chủ tế mặc áo lễ (hay áo choàng) màu đỏ.

Sau cuộc rước kiệu (hay sau nghi thức nhập lễ trọng thể) bỏ làm Dấu Thánh giá và hành động sám hối (hay rảy nước thánh) đầu lễ, và đọc ngay Lời Nguyện Nhập Lễ. Sau đó, Thánh lễ tiếp tục như thường lệ.

Vì lợi ích thiêng liêng của giáo dân, nên đọc hết Bài Thương Khó cùng với hai bài sách thánh.

Khi đọc Bài Thương Khó, không mang đèn nến, không xông hương, không chào và cũng không ghi Dấu Thánh Giá trên sách.

Phó tế đọc Bài Thương Khó, hoặc nếu không có Phó tế thì Linh mục đọc.

Giáo dân cũng có thể đọc Bài Thương Khó, nhưng nếu được, nên dành những lời của Chúa Ki-tô cho Linh mục (hay Phó tế).

Nếu là Phó tế, trước khi đọc Bài Thương Khó, phải đến xin chủ tế ban phép lành như trong lễ nào khác.

Hết Bài Thương Khó, xướng “Đó là Lời Chúa” như thường lệ, nhưng không hôn sách. Sau đó, có thể giảng vắn tắt.

Nơi nào không cử hành Thánh lễ, có thể cử hành Phụng Vụ Lời Chúa để tưởng niệm việc Chúa vào thành Giê-ru-sa-lem và tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, vào chiều thứ Bảy hoặc ngày Chúa Nhật, với giờ thích hợp.

Cùng nhau học giáo lý

11. Hỏi: Tại sao phải lưu truyền Mạc khải của Thiên Chúa và lưu truyền bằng cách nào?

Thưa: Thiên Chúa “muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tm 2,4), nghĩa là nhận biết Ðức Giêsu Kitô. Vì thế, phải rao giảng Ðức Kitô cho mọi người, như chính lời Người dạy: “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Ðiều này đã được thực hiện bởi Truyền thống các Tông đồ, gọi tắt là Truyền thống tông đồ.

12. Hỏi: Truyền thống tông đồ là gì?

Thưa: Truyền thống tông đồ là việc chuyển đạt sứ điệp của Ðức Kitô, đã được thực hiện ngay từ lúc khởi đầu Kitô giáo, qua việc rao giảng, làm chứng, các cơ chế, phụng tự, và các sách được linh ứng. Các Tông đồ đã chuyển đạt mọi điều các ngài đã lãnh nhận từ Ðức Kitô và học hỏi từ Chúa Thánh Thần cho những người kế nhiệm các ngài, là các giám mục, và qua họ, cho mọi thế hệ đến tận thế.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

03 13 Tm THỨ HAI TUẦN THÁNH

Kinh Tiền Tụng thương khó II.

Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Is 42,1-7; Ga 12,1-11.

04 14 Tm THỨ BA TUẦN THÁNH

Kinh Tiền Tụng thương khó II.

Không cử hành lễ thánh I-si-đô-rô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh và không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38.

05 15 Tm THỨ TƯ TUẦN THÁNH

Kinh Tiền Tụng Thương Khó II.

Tối ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giê-su.

Không cử hành lễ thánh Vi-xen-tê Phê-rê, Linh mục, và không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

Is 50,4-9a; Mt 26,14-25.

06 16 Tm THỨ NĂM TUẦN THÁNH

(Tr) Ban sáng: THÁNH HIẾN VÀ LÀM PHÉP DẦU (LỄ TRUYỀN DẦU).

Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.

Lưu ý: Hôm nay chỉ cử hành Thánh lễ Truyền Dầu và Thánh lễ Tiệc Ly. Cấm mọi Thánh lễ không có giáo dân tham dự và cấm cử hành lễ an táng.

Thánh lễ truyền dầu do Giám mục giáo phận chủ tế cùng với Linh mục đoàn của ngài đồng tế, bày tỏ sự hiệp thông của Linh mục đoàn với Giám mục của mình. Trong Thánh Lễ này tất cả các Linh mục hay các Linh mục đại diện cho các miền trong giáo phận đồng tế chứng kiến làm phép dầu như những cộng sự viên của Giám mục giáo phận mà họ tham gia vào chức vụ thánh của ngài để xây dựng, thánh hóa và quản trị Dân Thiên Chúa. Vì thế, Thánh Lễ này diễn tả rõ ràng sự hiệp thông của chức vụ Linh mục và Hy Tế của Chúa Kitô trong Hội Thánh.

Dầu mới được làm phép và hiến thánh, sẽ được cung kính đưa tới các nhà thờ giáo xứ; dầu cũ thì đốt đi hoặc dùng để đốt đèn chầu.

Có thể tổ chức rước dầu mới trước Thánh lễ Tiệc Ly hay vào thời gian thích hợp, nhằm dạy các tín hữu về việc sử dụng Dầu thánh và về hiệu năng của Dầu thánh trong đời sống Ki-tô giáo.

Nếu hôm nay khó có thể quy tụ giáo sĩ và giáo dân về bên Giám mục giáo phận, Thánh lễ Truyền Dầu có thể cử hành vào một ngày nào trước đó gần Lễ Phục Sinh.

Hết mùa Chay, khởi đầu Tam Nhật Vượt Qua

TAM NHẬT VƯỢT QUA

“Chúa Ki-tô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Nhờ đó, Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Tam Nhật Vượt Qua, nhằm tưởng niệm cuộc thương khó và sự phục sinh của Chúa, sáng chói lên như tuyệt đỉnh của Năm Phụng Vụ” (AC 18).

1. Qua việc cử hành Tam Nhật Phục Sinh – sự chết, mai táng và phục sinh của Hôn Phu mình – Hội Thánh muốn hiện tại hóa và hoàn thiện mầu nhiệm Vượt Qua, sự vượt qua của Chúa từ trần gian về với Thiên Chúa Cha.

Theo truyền thống xa xưa của Hội Thánh, việc giữ chay được cử hành vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh, nếu thuận tiện có thể nới rộng sang ngày thứ Bảy Tuần Thánh.

2. Việc cử hành Tam Nhật Thánh chỉ được cử hành ở những nơi nghi thức có thể làm với sự tôn nghiêm và trang trọng. Vì thế, thật là thích hợp khi các cộng đoàn tu sỹ tụ hợp lại tại những nhà thờ quan trọng và giáo dân cũng có thể tụ họp lại tại những nhà thờ lớn để tham dự nghi thức.

Ở những nơi, một Linh mục phải coi sóc hai hay nhiều giáo xứ, nếu xét thấy các giáo xứ có đủ điều kiện để cử hành nghi thức trọng thể và sốt sáng với số lượng giáo dân đông đủ, Linh mục có thể cử hành nghi thức Tam Nhật Thánh hai lần tại hai nhà thờ khác nhau vì lợi ích của các tín hữu.

3. Nên cử hành giờ Kinh Sách và Kinh Sáng chung với cộng đoàn vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy Tuần Thánh để cộng đoàn tín hữu suy niệm sâu xa hơn về sự Thương Khó trong khi ngóng chờ công bố Tin Mừng Phục Sinh.

4. Trong Tam Nhật Vượt Qua, cấm cử hành bất kỳ Thánh lễ nào khác, kể cả Thánh lễ an táng.

Về việc rước lễ:

Ngày thứ Năm Tuần Thánh chỉ được cho tín hữu rước lễ trong Thánh lễ làm phép dầu và Thánh lễ Tiệc Ly mà thôi. Theo Giáo Luật, ai đã rước lễ trong Thánh Lễ Truyền Dầu ban sáng, còn được rước lễ trong Thánh lễ Tiệc Ly ban chiều. Có thể đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân vào bất cứ giờ nào trong ngày.

Ngày thứ Sáu Tuần Thánh chỉ được cho tín hữu rước lễ trong nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa mà thôi. Có thể đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân vào bất cứ giờ nào trong ngày.

Ngày thứ Bảy Tuần Thánh, trước Đêm Canh Thức Vượt Qua, chỉ được đưa Mình Thánh Chúa như Của Ăn Đàng mà thôi.

(Tr)  THÁNH LỄ TIỆC LY. Chúa Giêsu Lập Bí Tích Thánh Thể

Lễ nghi cử hành vào chiều tối.

Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15.

Tối ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giê-su.

Lưu ý: Tiền lạc quyên trong Thánh lễ này được dùng để giúp người nghèo trong giáo xứ.

Hướng dẫn phụng vụ:

1. Với Thánh lễ Tiệc Ly chiều hôm nay, Hội Thánh bắt đầu Tam Nhật Vượt Qua và tưởng niệm bữa tiệc ly cuối cùng khi Chúa Giê-su, trong đêm bị trao nộp, vì yêu mến những kẻ thuộc về mình đến tột cùng đã trao hiến Mình và Máu Thánh Người dưới hai hình thái bánh rượu cho các Tông đồ và truyền cho họ và những người kế vị làm lại việc này để nhớ đến ngài.

2. Bài giảng sẽ đề cập đến các mầu nhiệm được tưởng niệm trong Thánh lễ này, tức là việc thiết lập bí tích Thánh Thể, chức Linh mục và điều răn yêu thương của Chúa.

Sau bài giảng, sẽ cử hành nghi thức rửa chân, nếu lý do mục vụ khuyên nên làm.

Theo truyền thống lâu đời của Hội Thánh, hôm nay cấm cử hành mọi Thánh lễ không có giáo dân tham dự.

Thánh lễ Tiệc Ly cử hành vào lúc thuận tiện chiều tối, có toàn thể cộng đoàn địa phương tham dự đông đủ, trong khi các tư tế (và các thừa tác viên) thi hành phận vụ của mình.

Các tư tế đã đồng tế trong lễ Truyền Dầu (hoặc đã cử hành Thánh lễ vì lợi ích giáo dân) cũng được đồng tế trong Thánh lễ Tiệc Ly ban chiều nữa.

3. Nơi nào vì lý do mục vụ đòi hỏi, thì Bản Quyền Địa Phương có thể cho phép cử hành một Thánh lễ Tiệc Ly (thứ Hai) trong các nhà thờ, nhà nguyện công và nhà nguyện bán công vào ban chiều. Còn trường hợp thật sự cần thiết, có thể cho phép cử hành Thánh lễ Tiệc Ly cả vào lúc ban sáng, nhưng chỉ dành cho các tín hữu không có cách nào tham dự Thánh lễ Tiệc Ly ban chiều được. Tuy nhiên, đừng cử hành chỉ vì lợi ích riêng tư, kẻo làm thiệt hại cho việc cử hành chính Thánh lễ Tiệc Ly vào ban chiều.

Chỉ có thể cho giáo dân rước lễ trong Thánh lễ mà thôi; nhưng vào bất cứ giờ nào trong ngày, cũng có thể đem Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân.

4. Nhà Tạm trong cung thánh hoàn toàn để trống (cửa nhà tạm để mở). Trong Thánh lễ Tiệc Ly chiều nay sẽ truyền phép bánh thánh đủ cho mọi người rước lễ hôm nay và ngày mai, vì thế các Linh mục phải lo liệu để Mình Thánh được rước hết trong những ngày trước Thánh Lễ Tiệc Ly.

5. Khi hát Kinh Vinh Danh thì đánh đàn và rung chuông. Sau đó, không rung chuông nữa cho đến Đêm Canh Thức Vượt Qua; trừ khi Hội Đồng Giám mục (hay Giám mục giáo phận) đã quy định thể khác.

Nơi nào giáo dân đã được chuẩn bị, có thể tổ chức nghi thức rửa chân cho những người đàn ông (hoặc đàn bà) đã được tuyển chọn, để nói lên ý nghĩa phục vụ và bác ái của Chúa Ki-tô, Đấng đã đến không phải để được phục vụ mà để phục vụ.

6. Khi rước lễ vật đến bàn thờ, cũng nên đem theo những lễ vật dành cho người nghèo, nhất là các phẩm vật đã được thu góp trong mùa Chay như hoa trái của việc sám hối.

7. Sau khi rước lễ, Linh mục đặt bình Mình Thánh Chúa (ciborium) trên bàn thờ. Kết thúc Lời Nguyện Hiệp Lễ (bỏ ban phép lành cuối lễ), Linh mục xông hương rồi dùng khăn vai phủ bình Mình Thánh và kiệu Mình Thánh Chúa sang bàn thờ phụ, với Thánh Giá đi trước, hương và đèn nến cùng với những người giúp lễ. Khi bắt đầu rước thì hát Ca Lên Lưỡi Người Công Chính (Pange, lingua). Vì việc tưởng niệm cuộc thương khó được bắt đầu sau Lễ Tiệc Ly, nên việc kiệu Mình Thánh phải được cử hành trong tôn kính, trang nghiêm, nhưng đơn giản (không nên tung hoa trước Mình Thánh).

Để phục vụ cho việc rước lễ ngày hôm sau, Mình Thánh Chúa được kiệu sang bàn thờ phụ, nơi giáo dân tiếp tục suy niệm và cầu nguyện.

Bàn thờ phụ được trang hoàng thích hợp với việc lưu giữ Mình Thánh Chúa. Nơi đây phải có Nhà Tạm đóng kín và tránh việc trưng bày (hay đặt) Mình Thánh Chúa trong mặt nhật. Ngoài ra, về hình thức Nhà Tạm, tránh cách dùng kiểu nhà mồ vì nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa không muốn biểu thị mồ Chúa, nhưng chỉ phục vụ cho việc rước lễ ngày hôm sau (Không che hay quây màn kín nơi cất giữ Mình Thánh, khiến giáo dân có thể hình dung đây là nhà mồ). Sau khi đặt Mình Thánh vào Nhà Tạm, Linh mục xông hương, trong khi đó, ca đoàn hát Ca Kính Mình Thánh (Tantum ergo),. Sẽ không có lời nguyện, Linh mục đóng cửa Nhà Tạm và trở về nhà áo trong thinh lặng.

8. Kết thúc buổi cử hành hôm nay thì lột khăn bàn thờ, và nếu có thể, cất các Thánh Giá. Nếu còn Thánh Giá nào trong nhà thờ, thì phải phủ khăn.

9. Khuyên giáo dân, nên tuỳ hoàn cảnh, đến Chầu Mình Thánh Chúa ban tối hay đêm vào giờ thuận tiện. Nhưng từ nửa đêm trở đi, không tổ chức Chầu Mình Thánh Chúa trọng thể nữa.

10. Không tổ chức kiệu Mình Thánh Chúa và đặt Mình Thánh Chúa nơi bàn thờ phụ trong các nhà thờ không cử hành nghi lễ tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa vào chiều thứ Sáu Tuần Thánh.

07 17 Đ THỨ SÁU TUẦN THÁNH

KÍNH NHỚ CHÚA GIÊSU CHỊU CHẾT CHUỘC TỘI NHÂN LOẠI

Hôm nay giữ chay và kiêng thịt.

Nghi thức Kính Nhớ Cuộc Thương Khó Chúa nên được cử hành vào lúc 3 giờ chiều, nhưng cũng có thể cử hành vào giờ thuận tiện lúc chiều tối (nhưng đừng sau 9 giờ tối), để cộng đoàn tín hữu có thể tham dự đông đủ. 

Ai tham dự nghi thức tôn kính và hôn Thánh Giá thì được một ơn đại xá với điều kiện: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (Enchiridion Indulgentiarum năm 1999, concessio 13).

Tối ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu.  

Is 52,13–53,12; Hr 4,14-16;5,7-9; Ga 18,1–19,42.

Không cử hành lễ thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta La San (Jean Baptist de la Salle), Linh mục.

Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu, Linh mục (+1861), Tử đạo.

Hôm nay các tiền dâng cúng trong Nghi thức Thương Khó hay hôn kính Thánh Giá được chuyển về cho Tòa Tổng Giám Mục để trợ giúp các tín hữu ở Đất Thánh (Israel và Palestine) và Caritas của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.  

Hướng dẫn phụng vụ:

1. Hôm nay, Chiên Vượt Qua của chúng ta là Đức Ki-tô chịu hiến tế, nên Hội Thánh cử hành việc suy tôn và kính thờ Thánh Giá, vì nhờ Thánh Giá mà ơn cứu độ được ban cho cả thế giới.

2. Theo truyền thống rất xa xưa, hôm nay Hội Thánh không cử hành Thánh lễ.

Hôm nay chỉ cho giáo dân rước lễ trong nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa mà thôi. Tuy nhiên, vào bất cứ giờ nào trong ngày, cũng có thể đem Mình Thánh Chúa cho những bệnh nhân nào không thể tham dự nghi thức ngày hôm nay được.

3. Hôm nay và ngày mai, Hội Thánh không cử hành Bí tích nào hết, trừ bí tích Hoà Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân. Hôm nay, nếu có phải An táng, thì không hát, không đàn, không chiêng trống.

Hôm nay giữ chay và kiêng thịt. Vì là chay Vượt Qua, do đó rất nên kéo dài cho tới Đêm Canh Thức Vượt Qua (PV 110).

Nếu có thể, nên cử hành long trọng giờ Kinh Sách và Kinh Sáng chung với giáo dân.

4. Nghi thức cử hành hôm nay phải hoàn toàn theo sách phụng vụ chỉ dẫn. Không ai được phép thêm bớt hay sửa đổi theo ý mình.

5. Bàn thờ hoàn toàn để trống: không Thánh Giá, không chân đèn, không khăn trải bàn. Bắt đầu nghi thức, Linh mục và giúp lễ tiến ra cung thánh trong thinh lặng và khi kết thúc cũng sẽ trở về nhà áo trong thinh lặng.

6. Khi đọc Bài Thương Khó, không mang đèn nến, không xông hương, không chào và cũng không ghi dấu Thánh Giá trên sách. Phó tế đọc Bài Thương Khó, hoặc nếu không có phó tế thì Linh mục đọc.

Giáo dân cũng có thể đọc Bài Thương Khó, nhưng nếu được, nên dành những lời của Chúa Ki-tô cho Linh mục (hay phó tế).

Nếu là phó tế, trước khi đọc Bài Thương Khó, phải đến xin chủ tế ban phép lành như trong lễ nào khác.

Hết Bài Thương Khó, xướng “Đó là Lời Chúa” như thường lệ, nhưng không hôn sách. Sau đó có thể giảng vắn tắt.

7. Chỉ dùng một Thánh Giá duy nhất trong nghi thức tôn kính Thánh Giá.

Nếu vì số dân chúng đông, mỗi người không thể lên tôn kính Thánh Giá được, thì sau khi một phần tín hữu đã tôn kính Thánh Giá, chủ sự cầm Thánh Giá lên đứng trước bàn thờ, nói ít lời kêu mời dân chúng kính thờ Thánh Giá, rồi nâng cao Thánh Giá trong giây lát để mọi người thinh lặng tôn thờ.

8. Tôn kính Thánh Giá xong, đi kiệu Mình Thánh từ bàn thờ phụ về và cho rước lễ. Sau khi cho rước lễ xong, lại kiệu Mình Thánh (bằng hình thức đơn giản) về nơi cất giữ, với đèn chầu như thường lệ.

Sau buổi cử hành, thì lột khăn bàn thờ, nhưng để lại Thánh Giá và các chân đèn.

9. Từ sau lễ nghi tôn kính Thánh Giá cho đến Đêm Canh Thức Vượt Qua, phải cúi mình mỗi khi đi ngang qua trước Thánh Giá.

Nên quý trọng các việc đạo đức có giá trị mục vụ; như kiệu thương khó, đi Đàng Thánh Giá, suy gẫm các sự thương khó của Đức Mẹ.

08 18 Tm THỨ BẢY TUẦN THÁNH

Chiều ngắm 7 hay 15 sự Thương Khó Đức Mẹ.

Hướng dẫn phụng vụ:

Thứ Bảy Tuần Thánh, Hội Thánh ở bên cạnh mồ Chúa để suy niệm việc Chúa chịu thương khó, chịu chết và xuống ngục tổ tông; đồng thời ăn chay cầu nguyện để trông đợi Chúa phục sinh.

Nếu có thể, nên cử hành giờ Kinh Sách và Kinh Sáng, chung với giáo dân. Bằng không, cử hành Phụng Vụ Lời Chúa hay việc đạo đức khác, nhằm diễn tả mầu nhiệm cử hành hôm nay, nhất là để kính Đức Ma-ri-a và liên kết với sự thương khó của Chúa.

Hôm nay cấm cử hành Thánh lễ và các Bí tích khác, trừ bí tích Hoà Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân. Chỉ có thể cho bệnh nhân rước lễ như Của Ăn Đàng mà thôi.

Hôm nay, nếu có phải An táng, thì không hát, không đàn, không chiêng trống.

MÙA PHỤC SINH

Năm mươi ngày, từ Chúa Nhật Lễ Phục Sinh đến Chúa Nhật Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi, như một ngày lễ duy nhất; hơn thế, như một Đại Chúa Nhật. Đặc biệt, trong những ngày này, hát Al-lê-lui-a (AC 22).

Ban tối: (Tr) LỄ VỌNG CHÚA PHỤC SINH

ĐÊM CANH THỨC VƯỢT QUA

1. Theo truyền thống xa xưa, đêm nay là đêm Chúa truyền phải giữ, và Đêm Canh Thức Vượt Qua được cử hành để kính nhớ đêm thánh Chúa sống lại, gọi là Mẹ của mọi Đêm Canh Thức.

2. Trong Đêm Canh Thức Vượt Qua này, Hội Thánh canh thức để mong đợi Chúa sống lại và cử hành mầu nhiệm Vượt Qua ấy trong các Bí tích khai tâm Ki-tô giáo. Toàn thể truyền thống Ki-tô giáo luôn nhìn nhận Đêm Canh Thức Vượt Qua này mang tính chất trông đợi cuộc quang lâm cánh chung của Chúa.

3. Vì Đêm Canh Thức Vượt Qua thuộc về ngày Chúa Nhật Phục Sinh, nên phải tránh trình bày nghi thức đó như là những giờ phút cuối cùng của ngày thứ Bảy Tuần Thánh (Thánh Bộ Phụng Tự, Thông tư 16/01/1988, số 95).

Tất cả Đêm Canh Thức Vượt Qua được cử hành về đêm, nên không được bắt đầu trước lúc chập tối và phải kết thúc trước rạng đông ngày Chúa Nhật.

Không được phép chỉ cử hành Thánh lễ mà không có các nghi thức Đêm Canh Thức Vượt Qua.

4. Có thể cử hành Đêm Canh Thức Vượt Qua tại các nhà thờ (và nhà nguyện) đã không cử hành các nghi thức ngày thứ Năm Tuần Thánh và thứ Sáu Tuần Thánh. Tại các nơi đã cử hành các nghi thức ngày thứ Năm Tuần Thánh và thứ Sáu Tuần Thánh, có thể bỏ không cử hành Đêm Canh Thức Vượt Qua. Nhưng nơi nào có Giếng Rửa Tội thì buộc phải cử hành Đêm Canh Thức Vượt Qua.

5. Trong tất cả buổi cử hành, tư tế (và các thừa tác viên khác) mặc lễ phục màu mầu trắng như khi cử hành Thánh lễ.

6. Trong Đêm Canh Thức Vượt Qua này, nghi thức được sắp xếp như sau:

 – Phần thứ nhất: Thắp Nến Phục Sinh

Nến Phục Sinh tượng trưng cho Chúa Ki-tô Phục Sinh. Chúa Ki-tô là ánh sáng đến thế gian này để soi sáng cho mọi người, để tiêu diệt sự chết, để làm cho nhân loại được tham dự vào sự phục sinh sáng láng của Người.

 – Phần Thứ Hai: Phụng Vụ Lời Chúa

Tin tưởng vào Lời Chúa và điều Chúa hứa, Hội Thánh suy niệm những kỳ công Chúa đã làm cho dân Người ngay từ lúc khởi nguyên.

 – Phần Thứ Ba: Phụng Vụ Thánh Tẩy

Vì bí tích Thánh Tẩy gắn liền mật thiết với mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô. Đêm nay, Hội Thánh đón nhận các anh chị em tân tòng. Họ ước cùng chết và sống lại với Chúa Kitô trong bí tích Thánh Tẩy. Toàn thể cộng đoàn cũng lặp lại những lời đã cam kết khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy.

 – Phần Thứ Tư: Phụng Vụ Thánh Thể

Gần rạng sáng ngày Phục Sinh, cùng với những chi thể mới đã được tái sinh trong bí tích Thánh Tẩy, Hội Thánh được mời vào bàn tiệc mà Chúa đã dọn sẵn cho dân Người qua sự chết và qua sự phục sinh của Người.

7. Phải cử hành Đêm Canh Thức Vượt Qua cách trang trọng, để giáo dân có thể hiểu ý nghĩa của các biểu tượng và các nghi thức. Ý nghĩa này cũng được nói lên qua các lời nhắn nhủ và các Lời Nguyện.

8. Để duy trì tính chân thật của dấu chỉ, Nến Phục Sinh phải được làm bằng sáp nguyên tuyền, đủ lớn và mới, để diễn tả hình ảnh Chúa Ki-tô là ánh Sáng thật soi chiếu thế gian.

9. Do nhu cầu, bài Công Bố Tin Mừng Phục Sinh (Exsultet) cũng có thể do một ca viên (không phải là phó tế) công bố; nhưng người này không xin chủ tế ban phép lành và bỏ câu “Vậy giờ đây…” cho đến hết lời kêu gọi, kể cả lời chào “Chúa ở cùng anh chị em”. Có thể hát bài dài hay bài ngắn.

10. Phải đọc ít nhất ba bài Cựu Ước, và trong trường hợp gấp rút thì đọc ít nhất là hai bài; nhưng không bao giờ được bỏ bài trích sách Xuất Hành.

Nên hướng dẫn vắn tắt để giáo dân hiểu ý nghĩa Ki-tô giáo của các bài Cựu Ước.

11. Phụng Vụ Thánh Tẩy trong Đêm Canh Thức Vượt Qua đạt ý nghĩa trọn vẹn nếu có ban bí tích Thánh Tẩy cho người lớn (hay ít là cho trẻ em).

Bằng không, tại các nhà thờ giáo xứ thì làm phép nước Rửa tội; nơi nào không có ai lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy và cũng không phải làm phép Giếng Rửa Tội, thì làm phép nước nhắc lại bí tích Thánh Tẩy, sau đó lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích này, rồi rảy nước thánh trên dân chúng.

12. Có thể xông hương khi đọc Tin Mừng, nhưng không mang đèn nến.

13. Dấu chỉ bí tích Thánh Thể được hoàn hảo khi cho rước lễ dưới hai hình bánh rượu trong Đêm Canh Thức Vượt Qua. Bản Quyền Địa Phương suy xét và ấn định các quy tắc về điều này.

14. Thánh lễ Đêm Canh Thức Vượt Qua là Thánh lễ Phục Sinh, tưởng niệm Chúa sống lại. Các tư tế đã cử hành (hoặc đồng tế) trong Thánh lễ Đêm Canh Thức Vượt Qua, còn được cử hành (hoặc đồng tế) trong Thánh lễ ngày Lễ Phục Sinh.

Các bài đọc: Đêm Vọng Phục Sinh.

1. St 1,1–2,2 (hoặc St 1,1.26-31a). Đc: Tv 103 hoặc Tv 32.

2. St 22,1-18 (hoặc St 22,1-2.9a.10-13.15-18). Đc: Tv 15.

3. Xh 14,15–15,1a. Đc: Xh 15,1-2. 3-4.5-6.17-18.

4. Is 54,5-14. Đc: Tv 29.

5. Is 55,1-11. Đc: Is 12,2-3.4bcd. 5-6.

6. Br 3,9-15.32–4,4. Đc: Tv 18.

7. Ed 36,16-17a.18-28; Đc: Tv 41 hoặc Tv 50.

8. Rm 6,3-11. Đc: Tv 117

9. Mt 28,1-10.

09 19 Tr CHÚA NHẬT PHỤC SINH. CHÚA SỐNG LẠI, lễ trọng và buộc.

Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày.

Thánh Lễ Phục Sinh ban ngày phải được cử hành rất trọng thể. Phải đọc (hay hát) Ca Tiếp Liên trong ngày lễ Phục sinh, còn trong Tuần Bát Nhật thì tùy ý.

 Trong lễ Phục Sinh ban ngày thay vì dùng công thức thống hối, sẽ rảy nước thánh (đã được thánh hóa vào đêm Vọng Phục Sinh) trên cộng đoàn, để nhắc nhở bí tích rửa tội của tất cả các tín hữu.

 Xứ An Tập, Hà Thao, họ Lạc Chính, họ Đôn Thư Bến, và họ Mậu Chử chầu Mình Thánh.

 Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

 Cv 10,34a.37-43; Cl 3,1-4 (hoặc 1Cr 5,6b-8); Ga 20,1-9 (hoặc Mt 28,1-10).

 Lễ ban chiều có thể đọc Lc 24,13-35.

Hướng dẫn phụng vụ:

1. Trong Thánh Lễ này và suốt Tuần Bát Nhật cuối thánh lễ Linh mục chúc: “Lễ đã xong…. Allêluia.” Từ Chúa Nhật Phục Sinh đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng cho đến hết mùa Phục sinh.

2. Nến Phục Sinh phải được đặt tại gần giảng đài hoặc bàn thờ và được thắp lên khi cử hành Thánh Lễ và giờ kinh Phụng Vụ chung cho đến hết mùa Phục sinh (đến hết Chúa Nhật Hiện Xuống). Các ngày trong Tuần Bát Nhật, mừng lễ trọng kính Chúa, nhưng không đọc kinh Tin Kính trong Thánh lễ (x. AC.24).

3. Các ngày trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh chỉ được cử hành Thánh lễ an táng mà thôi, không được cử hành lễ nào khác. Trong trường hợp cần thiết, có thể cử hành nghi thức Hôn Phối trong Thánh Lễ với lời nguyện chúc hôn và phép lành tân hôn cuối lễ, nhưng phải theo lễ của ngày trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh, tuy nhiên một (01) bài đọc của Lễ Hôn Phối có thể được chọn thêm vào cùng với các bài đọc của ngày trong tuần.

4. Trong các ngày Chúa Nhật của mùa Phục sinh, cấm cử hành Thánh lễ khác, kể cả Thánh lễ an táng.

5. Các ngày trong tuần của mùa Phục sinh, cấm cử hành các Thánh lễ cầu hồn hàng ngày (IM 337). Nhưng được cử hành các Thánh lễ tuỳ nhu cầu hay Thánh lễ ngoại lịch, khi thực sự có nhu cầu và mục đích đòi hỏi (IM 333); cũng được cử hành các lễ nhớ bắt buộc hay không bắt buộc về vị thánh có ghi trong Sổ Bộ Các Thánh ngày hôm đó (IM 316b), nhưng phải đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Phục Sinh.

Cùng nhau học giáo lý

13. Hỏi: Truyền thống tông đồ được thực hiện như thế nào?

Thưa: Tông truyền được thực hiện bằng hai cách: qua việc chuyển đạt sống động Lời Chúa (được gọi cách đơn sơ là Thánh truyền) và qua Thánh Kinh, trong đó cùng một lời rao giảng ơn cứu độ được ghi lại thành chữ viết.

14. Hỏi: Tương quan giữa Thánh truyền và Thánh Kinh như thế nào?

Thưa: Thánh truyền và Thánh Kinh liên kết và giao lưu mật thiết với nhau. Thật vậy, cả hai làm cho mầu nhiệm Ðức Kitô được hiện diện và sung mãn trong Hội thánh và cả hai cùng xuất phát từ một cội nguồn là Thiên Chúa. Cả hai làm nên một kho tàng đức tin duy nhất, nơi Hội thánh nhận được sự đảm bảo chắc chắn về tất cả những chân lý được mạc khải.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

10  20  Tr   THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Trong cả tuần này, đọc (hát) kinh Vinh Danh và không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

 Cv 2,14.22b-33; Mt 28,8-15.

11  21  Tr   THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Không cử hành lễ thánh Sta-nit-la-ô, Giám mục, Tử đạo.

Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.

12 22 Tr   THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Cv 3,1-10; Lc 24,13-35.

13 23 Tr  THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Không cử hành lễ thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo.

Cv 3,11-26; Lc 24,35-48.

14 24 Tr  THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.

15 25 Tr  THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Cv 4,13-21; Mc 16,9-15.

16 26 Tr   CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

(Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa)

Ca vịnh tuần II.

Chúa Nhật III trong tháng. Ngày truyền giáo của giáo phận.

Xứ Bái Xuyên, Hạ Trang, Mỹ Hạ, Mỹ Thành (Mường Riệc), và họ Tân Hưng chầu Mình Thánh.

Không cử cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 2,42-47; 1Pr 1,3-9; Ga 20,19-31.

Cùng nhau học giáo lý

15. Hỏi: Kho tàng đức tin đã được ủy thác cho ai?

Thưa: Từ thời các thánh Tông đồ, kho tàng đức tin đã được ủy thác cho toàn thể Hội thánh. Nhờ Chúa Thánh Thần hỗ trợ và nhờ Huấn quyền hướng dẫn, với cảm thức siêu nhiên của đức tin, toàn thể dân Chúa đón nhận Mạc khải của Thiên Chúa, hiểu biết mỗi ngày một sâu xa hơn, và cố gắng sống Mạc khải đó.

16. Hỏi: Ai có thẩm quyền để giải nghĩa kho tàng đức tin?

Thưa: Chỉ có Huấn quyền sinh động của Hội thánh, nghĩa là vị kế nhiệm thánh Phêrô làm Giám mục Rôma và các Giám mục hiệp thông với ngài, mới có đủ thẩm quyền giải thích kho tàng đức tin. Huấn quyền, trong việc phục vụ Lời Chúa, được hưởng đặc sủng về chân lý, có trách nhiệm xác định các tín điều, nghĩa là những công thức trình bày các chân lý chứa đựng trong Mạc khải của Thiên Chúa; thẩm quyền này cũng áp dụng trên các chân lý có liên hệ thiết yếu với Mạc khải.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

17 27 Tr    Thứ Hai Tuần II Phục Sinh.

Cv 4,23-31; Ga 3,1-8.

18 28 Tr Thứ Ba Tuần II Phục Sinh.  

Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.

19 29 Tr Thứ Tư Tuần II Phục Sinh.

Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.

20 01/3 Tr Thứ Năm Tuần II Phục Sinh.  

Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.

21 02 Tr Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh.

(Tr) Thánh An-sen-mô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.

Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.

22 03 Tr Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh.  

Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.

23 04 Tr CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

Ca vịnh tuần III.

Xứ Đại Lại, Yên Mỹ, Yên Lộ chầu Mình Thánh.

Trong các Thánh lễ Chúa nhật này, xin các cha kêu gọi giáo dân quyên góp giúp chủng viện và việc đào tạo ơn gọi làm linh mục vào Chúa nhật sau.

Không cử hành lễ thánh Grê-gô-gi-ô, tử đạo và lễ thánh A-đan-bét-tô, giám mục, tử đạo.  Và không cử cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.  

Cv 2,14.22b-33; 1Pr 1,17-21; Lc 24,13-35.

Cùng nhau học giáo lý

17. Hỏi: Ðâu là mối tương quan giữa Thánh truyền, Thánh Kinh và Huấn quyền?

Thưa: Thánh Kinh, Thánh Truyền và Huấn quyền liên hệ chặt chẽ với nhau, đến độ thực thể này không hiện hữu nếu không có hai thực thể kia. Dưới tác động của cùng một Chúa Thánh Thần, cả ba góp phần cách hữu hiệu vào ơn cứu độ loài người, mỗi thực thể theo cách thức riêng của mình.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

24 05 Tr Thứ Hai Tuần III Phục Sinh.

(Đ) Thánh Fi-đê-lê Si-ma-rin-gen, linh mục, tử đạo.   

Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.

25 06  Đ     Thứ Ba Tuần III Phục Sinh.

THÁNH MÁC-CÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

Kinh Tiền tụng các Thánh Tông đồ.

Có thể cử hành lễ an táng. 

1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20.

26 07 Tr Thứ Tư Tuần III Phục Sinh.

Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.

27 08 Đ    Thứ Năm Tuần III Phục Sinh.

Thánh Lô-ren-xô Nguyễn Văn Hưởng, Linh mục (+1856), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

28 09 Đ    Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh.

Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu, Thầy giảng (+1840), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

(Đ) Thánh Phê-rô Cha-nen (Chanel), Linh mục, Tử đạo.

(Tr) Thánh Lu-i đơ Mông-pho (Luis Grignion de Montfort), Linh mục.

Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan, Linh mục (+1840); và Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Đinh Văn Thành, Thầy giảng (+1840), Tử đạo.

Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.

29   10  Tr   Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh.

Thánh Ca-ta-ri-na thành Si-ê-na, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Thánh Giuse Nguyễn Duy Tuân, linh mục (+1861), Tử đạo.

Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69.

30 11 Tr CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Cầu nguyện cho ơn thiên triệu.

Ca vịnh tuần IV.

Hôm nay Hội Thánh cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi linh mục và tu sỹ. Xin Chúa sai các thợ gặt đến cánh đồng của Chúa, cho nhiều bạn trẻ quảng đại đáp lại tiếng Chúa, để dấn thân phục vụ mở mang Nước Chúa. Ý chỉ này cần được giải thích trong bài giảng và được bao gồm trong lời nguyện tín hữu.  

Xứ Tân Độ, Thanh Lãm, họ Đanh Xuyên, và họ Bình Chính chầu Mình Thánh.

Hôm nay tất cả các giáo xứ trong Tổng Giáo Phận Hà Nội sẽ quyên góp để trợ giúp chủng viện và việc đào tạo ơn gọi làm Linh mục. Tất cả các tiền thu được trong các Thánh lễ Chúa nhật này sẽ được chuyển về Tòa Tổng Giám Mục.

Không cử hành lễ thánh Pi-ô V, Giáo hoàng. Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Cv 2,14a.36-41; 1Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10.

Cùng nhau học giáo lý

18. Hỏi: Tại sao Thánh Kinh lại có thể dạy chân lý?

Thưa: Bởi vì chính Thiên Chúa là tác giả của Thánh Kinh. Thánh Kinh là quyển sách được linh ứng và dạy dỗ cách không sai lạc những chân lý cần thiết cho ơn cứu độ chúng ta. Thật vậy, Chúa Thánh Thần linh ứng cho các tác giả phàm nhân để họ viết ra những điều Thiên Chúa muốn dạy dỗ chúng ta. Tuy nhiên, đức tin Kitô giáo không phải là một “tôn giáo của sách vở”, nhưng là của Lời Thiên Chúa, “không là một ngôn từ được viết ra và câm lặng, nhưng là Ngôi Lời nhập thể và sống động” (thánh Bênađô Clairvaux)

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top