Thánh giá ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội đã tới Miền Giáo xứ Bút Đông và giáo xứ Dưỡng Thọ

bd5
bd5

Ngày 14 tháng 9 năm 2015, lễ Suy tôn Thánh giá, Miền Giáo xứ Bút Đông – Dưỡng Thọ hân hoan đón và cung nghinh Thánh giá giới trẻ. Thánh giá ở lại với hai giáo xứ từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9. Trong những ngày này, cộng đoàn dân Chúa hai giáo xứ hân hoan cung nghinh và tham dự các nghi thức suy tôn Thánh giá đông đảo và sốt sắng.

bd

bd2

bd3

bd9
bd4

bd5

bd6

bd8Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top