Trung tâm hành hương Bằng Sở: Thư ngỏ kêu gọi giúp đỡ xây dựng Đền thánh Phêrô Lê Tùy

B5
Thu_Ngo

Những hình ảnh về công trình xây dựng ngôi nhà thờ mới

{besps}tgphanoi/tingiaophan/Bangso/XaydungTTHNH/Thukeugoi{/besps}

TTHH Bằng Sở

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top