Tuần cấm phòng cho bổn đạo – Ngày thứ Bảy

NGÀY THỨ BẢY

BAN SỚM MAI: Ngắm về sự phán xét riêng.

AUDIO 

BAN CHIỀU HÔM: Ngắm về sự phán xét chung.

 NGÀY THỨ BẢY – BAN SỚM MAI: Ngắm về sự phán xét riêng.

Thứ nhất: Phải suy có Đức Chúa Trời ở trước mặt con.

Thứ hai: Con phải tưởng như thể con xem thấy một linh hồn đứng một mình trước mặt Đức Chúa Giêsu kinh khủng run sợ cả và mình. Đoạn con sẽ cầu xin Đức Chúa Trời soi lòng cho con biết ngắm sự phán xét này cho nên cho được ích cho con.

*Lẽ thứ nhất hãy ngắm: Lời trong Kinh Thánh dạy rằng: Đức Chúa Trời đã định cho người ta phải chết một lần, mà chết đoạn thì chịu phán xét là đến trước mặt Đức Chúa Giêsu mà thưa lại các việc lành dữ đã làm khi còn sống. Vậy khi con vừa tắt hơi, đang khi anh em bóp mắt nắn miệng cho con, lúc xác con còn nóng, khi vợ con anh em con chưa kịp khóc, thì con đã phải chịu phán xét trong nhà trong phòng con chết. Linh hồn con ra khỏi xác vừa đoạn thì bỗng chốc con phải đứng trước mặt Đức Chúa Giêsu rất uy nghi sáng láng vô cùng. Thương ôi! Khi ấy con sẽ sợ hãi kinh khiếp là dường nào. Đứa nghịch ngụy khi phải bắt điệu đến trước mặt quan có quyền, tôi tá gian giảo lúc đem nó đến trước mặt chủ mình để mà chịu phạt thì sợ hãi kinh kiếp là dường nào, Phương chi con là kẻ có tội đã làm phản nghịch cùng Đức Chúa Trời nhiều lần, khi đến trước mặt Người cho được thưa lại về các sự trái nghịch con đã làm mất lòng Người thì biết con sẽ sợ hãi kinh khủng hơn là dường nào. Xưa quân dữ đến bắt Đức Chúa Giêsu  trong vườn Giêtsimani, vừa nghe tiếng Đức Chúa Giêsu phán rằng: Này Ta đây, chúng liền kinh kiếp ngã xuống như chết vậy, phương chi con phải đứng một mình trước mặt Đức Chúa Giêsu uy nghi sáng láng vô cùng thì con càng sợ hãi rụng rời hơn là dường nào! Khi ấy chẳng có ai bầu chữa và kêu đỡ con được điều nào, chỉ có một bên là thánh thiên thần bản mệnh con, một bên là ma quỷ đến đây cho được cáo nài con về tội lỗi đã xúi giục con phạm mà thôi. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, Chúa đã phán dạy cho con biết chết đoạn con phải chịu phán xét riêng, là con phải đứng trước mặt Đức Chúa Giêsu mà thưa lại về các việc lành dữ con đã làm khi còn sống, thì con tin điều ấy cho vững vàng chẳng dám hồ nghi chút nào.

Thứ 2: Thương ôi!, con tin thật ngày con phải chịu phán xét riêng đã gần đến, hoặc là năm nay hoặc là tháng này, mà con không hay nhớ đến sự ấy, không sợ hãi, không dọn mình chịu phán xét thì con u mê tối tăm là dường nào!

Thứ 3: Lạy Chúa, con hèn sức cùng yếu đuối mọi đàng cho nên con xin Chúa mở lòng cùng thêm sức cho con được ăn năn sửa mình lại trong tuần cấm phòng này, để ngày phán xét riêng con được vững vàng, khỏi sợ hãi xấu hổ.

*Lẽ thứ hai hãy ngắm: Khi con phải đứng một mình trước mặt uy nghi sáng láng vô cùng Đức Chúa Giêsu thì con sẽ sợ hãi kinh khiếp quá lẽ, nhưng mà khi thánh thiên thần cho con xem thấy hết các tội lỗi con đã phạm trót đời con thì bấy giờ con còn sợ hãi kinh kiếp xấu hổ biết là dường nào! Bấy giờ con sẽ được xem thấy tỏ tường những tội con đã phạm lúc còn trẻ, những tội con đã phạm lúc đang thì và những tội con đã phạm khi con đã già. Con đã lỗi 10 điều răn Đức Chúa Trời, 6 điều răn Hội Thánh nhiều lần nhiều cách: con đã không đọc kinh cầu nguyện cho được thờ phượng kính mến Đức Chúa Trời, con đã không giữ ngày chủ nhật và các ngày lễ buộc, con đã bỏ xưng tội chịu lễ hay là xưng tội chịu lễ không nên: con đã tin dông dài dối trá, tin địa lý đất cát mồ mả kết phát, còn những lẽ trong đạo thì con tin yếu hay là không tin; con đã không dạy dỗ con cái cho nó biết đàng thờ phượng kính mến Đức Chúa Trời, một chỉ lo nó học hành chữ nghĩa phần đời mà trông bổng lộc danh vọng; con đã mê sắc dục không giữ nghĩa vợ chồng; con đã ăn gian nói dối làm thiệt hại người ta lỗi phép công bằng mà không đền trả; con đã nói hành nói xấu mất tiếng tốt người ta; con đã làm gương xấu cho người ta vv… biết là bao nhiêu tội con đã phạm bởi con mắt, lỗ tai miệng lưỡi cùng chân tay mình mẩy và còn biết bao là tội con đã phạm bởi tư tưởng ước ao! Hơn nữa, còn rất nhiều lần con đã bỏ những ơn trọng, những cách thế tốt lành Đức Chúa Trời đã ban cho con được giữ đạo, làm việc lành đi đàng nhân đức lập công phúc và lo việc rỗi linh hồn, lại những tội con bỏ chẳng làm việc lành hay là làm cách ơ hờ trễ nải, làm có ý cho người ta khen hay là cho được ích lợi phần xác. Lúc đó con sẽ thấy hết mọi tội lỗi nặng nhẹ con đã phạm, dù một lời hư từ thì cũng chẳng sót, chẳng bỏ qua không. Tội lỗi con nặng nề gớm ghiếc, lại nhiều như sao trên trời như cát bãi biển mà việc lành của con thì ít ỏi là dường nào! Khi ấy con sẽ sợ hãi xấu hổ và chẳng còn tìm được lẽ nào mà chữa mình được, con chỉ còn cúi mình xuống khóc lóc chảy nước mắt ra, nhưng vô ích vì mùa ăn năn mùa thương xót đã qua mà mùa chịu phạt đã đến rồi. Con cũng phải suy rằng khi ấy ma quỷ sẽ cáo nài con, sẽ đưa ra mọi tội lỗi con, nhưng thiên thần sẽ bầu chữa cho con, sẽ bênh đỡ con, sẽ dâng những việc lành con làm, những sự khó con chịu cho được đền vì những tội lỗi con. Nhưng thương ôi, những việc lành con làm, những sự khó con chịu thì ít quá, chẳng được là bao nhiêu. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, con nghĩ đến giờ con sẽ phải đứng một mình trước mặt Chúa mà chịu phán xét, nhớ đến lúc Chúa giãi bày tội lỗi con ra trước mặt con thì con sợ hãi quá sức, vì chưng khi ấy dù kẻ nhân đức cũng phải run sợ chẳng được vững chắc, phương chi kẻ có tội thì biết càng phải sợ hãi kinh khủng là dường nào!

Thứ 2: Con dốc lòng ăn năn trở lại cùng Chúa, đền trả của người ta, bỏ lòng buồn giận ghen ghét, bỏ những nghĩa trái với người ta, xưng hết mọi tội lỗi con ra trong tuần cấm phòng này và dốc lòng chừa thật không còn dám phạm những tội ấy nữa.

Thứ 3: Con lại dốc lòng từ nay về sau chịu khó làm việc lành đền tội lỗi con, giữ đạo hẳn hoi, lập công phúc để đến ngày phán xét riêng con được vững chắc cùng bớt sợ hãi xấu hổ.

*Lẽ thứ ba hãy ngắm: Khi Đức Chúa Giêsu đã tra xét, đã cân nhắc các tội phúc con đoạn thì Người sẽ ra lý đoán cho con, mà lý đoán của Người thì rất công thẳng rất chính trực cùng bền vững đời đời, chẳng có lẽ nào mà đổi được nữa. Nếu khi ấy con được sạch tội trọng thì con sẽ được nghe lời rất dịu dàng Người phán bảo con rằng:

Hỡi con là kẻ Cha Ta đã thương yêu, con hãy đến lĩnh lấy phần thưởng đã sắm sẵn cho con từ tạo thiên lập địa. Khi nghe lời ấy thì con sẽ vui mừng đội ơn Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa nhân lành vô cùng, con khó nhọc ít mà Chúa trả công cho con nhiều, việc lành con đã làm thì chẳng có là bao, chẳng thấm vào đâu cùng phúc trọng Chúa ban cho con; nhưng Chúa rộng rãi vô cùng muốn trả công rất trọng cho con thì con vâng chịu lấy ơn Chúa cùng sẽ hát mừng ngợi khen đội ơn Chúa trên thiên đàng đời đời. Nhược bằng khi ấy con mắc tội trọng nào chưa ăn năn chưa xưng, chưa dốc lòng chừa thì Đức Chúa Giêsu sẽ ra lý đoán phạt con xuống hỏa ngục. Người sẽ lấy lời rất công thẳng rất uy nghi mà phán bảo con rằng: ở đứa vô phúc khốn nạn kia, mày không đáng ở trước mặt Ta, mày hãy đi ra khỏi mà xuống hỏa ngục chịu lửa đốt cùng mọi giống hình khổ vô cùng, vì khi ở thế gian mày đã khinh dể không vâng lời Ta, thì bây giờ mày không đáng lên thiên đàng ở cùng Ta nữa. Khi còn sống mày đã làm đầy tớ ma quỷ, mê những sự vui sướng thế gian, thì bây giờ mày hãy xuống hỏa ngục chịu mọi hình khổ làm một với nó đời đời. Khi con nghe lời rất công thẳng ấy thì con sẽ sợ hãi kinh khủng khốn cực cùng giận thân rủa mình. Con cũng sẽ chửi rủa mình. Con cũng sẽ chửi rủa cha mẹ vì chẳng coi sóc dạy dỗ con cho nên con phải hư mất linh hồn. Con cũng sẽ chửi rủa anh em bạn hữu cùng những kẻ đã làm gương xấu, đã làm dịp mở đàng cho con phạm tội. Nhưng mà con chẳng kịp kêu nhiều điều vì Đức Chúa Giêsu vừa ra lý đoán phạt con tức thì thánh thiên thần lìa con ra và ma quỷ sẽ bắt kéo con xuống hỏa ngục. Vậy con phải suy chẳng bao lâu nữa con sẽ phải nghe lý đoán Đức Chúa Giêsu ra cho con. Nếu bây giờ con biết mình tội lỗi đáng chịu lý đoán phạt con xuống hỏa ngục, thì con phải liệu vì hãy còn kịp tránh khỏi lý đoán ấy. Bấy lâu nay con đã dùng năm tháng ngày giờ mà phạm tội theo tính xác thịt mê những sự vui sướng thế gian, tham lam của cải chức quyền cùng chơi bời đàng điếm, thì từ bây giờ con hãy dùng năm tháng ngày giờ Đức Chúa Trời còn ban cho mà ăn năn chừa tội cùng làm việc lành phúc đức cùng giữ đạo cho trọn, thì đến ngày phán xét riêng con sẽ được nghe Đức Chúa Giêsu ra lý đoán thưởng con trên nước thiên đàng đời đời. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, các thánh xưa nay khi nhớ đến lý đoán rất công thẳng Chúa ra lúc phán xét riêng thì đều sợ hãi cả. Thánh Xi-phi-ri-a-nô giám mục khi phải điệu đi tử vì đạo thì người bảo rằng: tôi chẳng sợ chết, tôi chỉ sợ phán xét. Phương chi con là kẻ có tội khi nhớ đến lý đoán ấy mà chẳng sợ hãi, chẳng dốc lòng chừa tội lỗi thì làm sao.

Thứ 2: Con dốc lòng từ rầy về sau giữ lời Đức Chúa Giêsu đã phán rằng: Đừng xét đoán để khỏi phải xét đoán và lời thánh Phaolô dạy rằng: Con có muốn Đức Chúa Giêsu không đoán xét con sau này thì con hãy xét đoán mình con bây giờ, nghĩa là con hãy ăn năn cùng xưng hết các tội lỗi con ra, để đến khi chết đoạn con phải đến trước mặt Đức Chúa Giêsu thì chẳng còn gì cho Đức Chúa Giêsu phán xét con nữa.

Thứ 3: Lạy Chúa, giả như Chúa định cho con chết khi con đang đi đàng tội lỗi thì con phải mất linh hồn sa hỏa ngục đời đời, nhưng mà Chúa nhân lành vô cùng đã nhịn tội con, cùng để con sống cho đến bây giờ thì con đội ơn Chúa lắm, con dốc lòng ăn năn trở lại trong tuần cấm phòng này và từ nay về sau làm tôi cùng theo thánh ý Chúa cho đến trọn đời.

******************

NGÀY THỨ BẢY – BAN CHIỀU HÔM: Ngắm về sự phán xét chung.

Thứ nhất: Con phải suy có Đức Chúa Trời ở trước mặt con.

Thứ hai: Con phải tưởng như con xem thấy hết mọi người thế gian họp lại một nơi mà Đức Chúa Giêsu uy nghi sáng láng vô cùng ngự trên đám mây phán xét mọi người. Đoạn con sẽ cầu xin Đức Chúa Trời soi sáng cho con biết kính sợ phép Đức Chúa Giêsu công thẳng vô cùng dường ấy, lại mở đàng cho con bỏ đàng tội lỗi cùng ăn năn sửa mình lại giữ đạo cho trọn, cho khỏi Đức Chúa Giêsu ra lý đoán phạt con mất linh hồn trong ngày phán xét chung.

*Lẽ thứ nhất hãy ngắm: Trong kinh Tin Kính có lời rằng: Tôi tin ngày sau Đức Chúa Giêsu bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Vậy đến ngày tận thế Đức Chúa Giêsu ở trên trời sẽ xuống phán xét cả và loài người ta. Kinh Thánh gọi ngày phán xét là ngày cả thể, ngày sợ hãi, ngày cả giận, ngày báo oán, vì trước ngày ấy thiên hạ sẽ phải chịu nhiều sự khốn khó, sẽ thấy nhiều điềm gở lạ gớm ghiếc trên trời dưới đất, cùng vì trong ngày ấy Đức Chúa Giêsu sẽ hợp hết mọi người trên thế gian lại một nơi, sẽ tra xét tội phúc người ta, cùng ra lý đoán cho kẻ lành được lên thiên đàng hưởng phúc vui vẻ vô cùng và kẻ dữ phải phạt mất linh hồn sa hỏa ngục chịu mọi giống hình khổ đời đời. Chính Đức Chúa Giêsu đã phán bảo cho người ta biết những sự khốn khó sẽ có trước ngày phán xét. Khi ấy hầu hết các dân các nước thiên hạ đã bỏ đàng công chính phạm mọi giống tội chẳng kém gì đời ông No-e. Thiên hạ khắp nơi sẽ phải chịu nhiều sự khốn khó: ôn dịch thần khí mất mùa đói khát loạn lạc giặc giã, các dân sẽ đánh giết lẫn nhau, nước nọ đánh nước kia, có nhiều kẻ nổi lên tự xưng mình là đấng tiên tri, là đấng cứu thế mà nói dối đánh lừa người ta, khuyên dỗ người ta theo nó mà đừng tin đừng giữ đạo thánh Đức Chúa Trời nữa. Quỷ vương là đầu là tướng sẽ xưng mình là đấng cứu thế dân Do thái trông đợi cùng sẽ bắt người ta bỏ đạo thật mà thờ nó, ai chẳng theo thì nó giết. Nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ sai Đức Thánh Thiên Thần Micae giết nó. Khi ấy sẽ có nhiều điềm gở lạ trên trời dưới đất, mặt trời mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao trên trời sa xuống đất sóng biển gầm vang kinh khủng, cả và trời đất chuyển động, núi non là đá vỡ ra tan tác. Người ta sẽ héo hắt đi vì sợ hãi và mọi người còn sống khi ấy sẽ phải chết hết.

Khi người ta đã chết hết rồi thì thánh thiên thần thổi loa thu thập hết mọi người đã chết từ tạo thiên lập địa cho đến ngày cuối cùng. Các linh hồn trên thiên đàng, các linh hồn nơi luyện ngục cũng như các kẻ đã sa hỏa ngục, đều sống lại với chính xác cũ mình mà chịu phán xét. Kẻ lành sẽ sống lại sáng láng tốt lành, còn kẻ dữ thì đen đủi xấu xa gớm ghiếc. Khi cả và thiên hạ đã sống lại và họp lại một nơi thì Đức Chúa Giêsu sẽ hiện đến uy nghi sáng láng giữa các thiên thần chầu chực. Bấy giờ kẻ lành sẽ vui mừng, còn kẻ dữ sẽ sợ hãi kinh khiếp biết là dường nào! Thiên thần sẽ phân kẻ lành kẻ dữ ra. Kẻ lành thì ở bên hữu Đức Chúa Giêsu, còn kẻ dữ thì ở bên tả. Nếu con là kẻ sạch tội trọng, được nghĩa cùng Đức Chúa Trời thì phúc cho con là dường nào! Nhược bằng con đã chết đang khi mắc tội trọng thì thương ôi, con sẽ mất linh hồn đời đời! Vậy con phải chịu khó giữ đạo cho trọn ở đời này, để ngày phán xét con được ở bên hữu Đức Chúa Giêsu làm một với kẻ lành kẻ thánh. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, con tin thật các điều Chúa đã phán về ngày phán xét chung cùng về những sự khốn khó trước ngày ấy, chẳng dám hồ nghi điều nào sốt.

Thứ 2: Chúa nhân lành vô cùng đã thương lo liệu cho con được lĩnh nhận các ơn của tuần cấm phòng này, để con suy ngắm cùng in vào lòng những điều rất kinh khủng làm vậy mà làm ích cho linh hồn con, thì con đội ơn Chúa muôn nghìn trùng.

Thứ 3: Con suy đến những điếu ấy thì lo lắng sự hãi cùng xưng ra bấy lâu nay bởi con quên không nhớ đến những điều ấy, thì con đã đi đàng tội lỗi mất lòng Chúa nhiều lần kể chẳng xiết. Vì vậy con dốc lòng trong tuần cấm phòng này sửa mình lại giữ nghĩa cùng Chúa cho trọn, chẳng dám đi đàng tội lỗi mất lòng Chúa nữa.

*Lẽ thứ hai hãy ngắm: Khi mọi người đã tụ tập xong rồi, thì Đức Chúa Giêsu ngự tòa uy nghi sáng láng trên đám mây, mới tra xét phúc tội mọi người, cùng bày giãi tố lộ ra trước mặt cả và thiên hạ xem thấy hết mọi tội lỗi, cùng mọi sự lành dữ người ta đã làm từ tạo thiên lập địa cho đến tận thế. Ôi khi xem thấy những tội con đã phạm trót đời con nhiều vô kể thì con sẽ kinh khiếp sợ hãi là dường nào! Những sự dơ dáy xấu xa con đã làm nơi vắng vẻ lúc đêm tối thì con sẽ thẹn thùng xấu hổ là dường nào! Xưa con dấu tội không muốn xưng cùng thày cả trong tòa giải tội vì xấu hổ, thì đến giờ phán xét Đức Chúa Giêsu sẽ tỏ tội con ra cho cả và thiên hạ, lúc ấy con sẽ phải xấu hổ thẹn thùng biết là dường nào Xưa con giả nết na cùng mạo hình nhân đức bề ngoài cho người ta khen, nhưng mà đến ngày phán xét Đức Chúa Giêsu sẽ tỏ ra cho cả và thiên hạ biết con là kẻ giả trá tội lỗi xấu nết, bấy giờ con sẽ xấu hổ là chừng nào! Sau là Đức Chúa Giêsu sẽ tỏ ra các việc lành con phải làm mà con đã bỏ không làm, các ơn chung ơn riêng Người hằng xuống cho con liên mãi mà con đã làm hư đi, những cách thế tốt lành Người đã liệu cho con được rỗi linh hồn nên lành nên thánh mà con đã bỏ chẳng dùng. Vì chưng Đức Chúa Trời đã thương cho con được chịu phép rửa tội làm con cái Chúa từ khi mới sinh, được hiểu biết các lẽ đạo cho tỏ, được năng nghe giảng giải khuyên bảo, được nhiều dịp xưng tội chịu lễ, chẳng có ơn nào Người chẳng ban cho con cho được lo việc rỗi linh hồn mà con chẳng lo. Con chẳng khác gì cây kia Đức Chúa Trời trồng trong vườn tốt mầu là Hội Thánh, cùng đã chăm bón vun xới mà chẳng sinh ra hoa quả ngon ngọt, chỉ toàn những quả chua chát mà thôi. Chẳng những là con chẳng dùng ơn Đức Chúa Trời, không báo ơn trả nghĩa Người, mà lại còn đi đàng tội lỗi thao tính xác thịt mê những sự vui giả thế gian. Vậy khi Đức Chúa Giêsu tỏ bày những sự ấy ra thì con sẽ lấy lẽ nào mà chữa mình trong lúc túng cực dường ấy. Con hãy sợ phép công thẳng Đức Chúa Trời mà bỏ đàng tội lỗi cùng ăn năn đền tội bây giờ để đến ngày phán xét con được vững lòng khỏi sợ hãi cùng phàn nàn trách mình. Chớ thì con phải ăn năn xưng các tội lỗi con ra cùng thày cả trong tòa giải tội bây giờ, cho khỏi Đức Chúa Giêsu tỏ ra trước mặt cả và thiên hạ trong ngày phán xét sau này. Vậy con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, Chúa đã định đến  ngày phán xét chung sẽ bày giãi ra trước mặt thiên hạ các sự lành dữ cùng tội phúc người ta, để cho kẻ lành được sáng danh được vui mừng và kẻ dữ phải xấu hổ phải lo buồn. Sự ấy làm chứng Chúa là đấng công bằng vô cùng. Con đội ơn Chúa vì sự ấy lắm.

Thứ 2: Chúa là đấng sáng láng vô cùng, thông biết mọi sự, dù những sự kín trong lòng người ta thì Chúa cũng biết hết chẳng có lẽ nào giấu được. Vì vậy con dốc lòng xưng hết mọi tội con ra cùng thày cả trong tòa giải tội không dám giấu nữa kẻo đến ngày phán xét Chúa tỏ tội ấy ra trước mặt thiên hạ, mà con phải hổ ngươi xấu hổ là dường nào!

Thứ 3: Con dốc lòng từ rầy về sau hễ ma quỷ xác thịt càn dỡ xúi giục con phạm tội nào xấu xa, làm sự gi dơ dáy thì con sẽ nhớ đến sự Chúa sẽ tỏ tội ấy ra trước mặt thiên hạ trong ngày phán xét chung, để con được sức chống trả ma quỷ và hãm xác thịt con lại.

*Lẽ thứ ba hãy ngắm: Trong Kinh Thánh gọi ngày phán xét chung là ngày cả thể kinh khủng cay đắng khốn nạn vì trong ngày ấy Đức Chúa Giêsu sẽ phán đoán tội phúc cả và loài người ta, Người sẽ ra lý đoán cho kẻ lành được lên thiên đàng và kẻ dữ phải xuống hỏa ngục. Đức Chúa Giêsu sẽ trở mặt lại bên hữu cùng lấy lời yêu dấu thương xót mà phán bảo kẻ lành rằng: Hỡi những kẻ Cha ta chúc phúc, chúng con đã giữ lòng kính mến, đã giữ đạo thánh Người cho trọn cùng đã chịu nhiều sự khốn khó xấu hổ vì đạo. Chúng con hãy lĩnh lấy phần thưởng là phúc thiên đàng đã để dành cho chúng con từ tạo thiên lập địa. Kẻ lành nghe những lời ấy thì được vui mừng hoan hỷ biết là dường nào! Sau đấy Người sẽ quay mặt sang bên tả lấy lời rất công thẳng uy nghiêm mà phán bảo kẻ dữ rằng: Hỡi quân vô phúc khốn nạn kia, bay hãy đi khỏi mặt Ta vì Ta là Cha là Chúa rất nhân từ đã dựng nên các ngươi, đã ra đời làm người chịu nạn chịu chết chuộc tội cho các ngươi mà các ngươi chẳng biết ơn, không trả nghĩa, các ngươi là kẻ bất nhân tệ bạc. Bấy lâu nay các ngươi lấy ma quỷ làm hơn Ta, cùng hằng làm đầy tớ nó thì bây giờ các ngươi hãy theo nó. Ta đã dựng nên thiên đàng cho các ngươi được hưởng mà các ngươi chê thiên đàng chọn hỏa ngục, các ngươi hãy xuống đấy mà chịu lửa đốt đời đời làm một với ma quỷ cùng những kẻ theo nó. Nghe lý đoán đó, kẻ dữ sợ hãi lo buồn đau đớn phàn nàn trách mình kể chẳng xiết. Nó ước ao đừng sinh ra thì hơn. Nó mong cho được tan ra gio ra không, nhưng chẳng được! Thương ôi! Giờ kẻ dữ phải lìa kẻ lành cùng phải xua ra khỏi mặt Đức Chúa Giêsu mà xuống hỏa ngục, là giờ rất khốn cực đau đớn cho nó là dường nào! Vì từ bấy giờ nó chẳng còn trông được sự gì lành nữa, một sẽ phải chịu mọi giống hình khổ đời đời kiếp kiếp mà chớ. Còn kẻ lành kẻ thánh thì sáng láng vui vẻ theo Chúa Giêsu lên thiên đàng hưởng phúc thanh nhà vui vẻ đời đời vô cùng. Vậy con suy lý đoán rất công thẳng Đức Chúa Giêsu sẽ ra phạt kẻ dữ mà con chẳng sợ hãi kinh khủng sởn tóc gáy lên thì sao. Con phải tin thật nếu con không đền của người ta, không bỏ lòng buồn giận ghen ghét, chẳng làm hòa với người ta, không chịu bỏ tính mê sự vui sướng xác thịt, không giữ điều răn Đức Chúa Trời, thì đến ngày phán xét chung con sẽ phải chịu lý đoán  phạt con xuống hỏa ngục, chịu mọi giống hình khổ làm một với ma quỷ và các kẻ dữ đời đời kiếp kiếp chẳng sai. Vậy con có muốn tránh khỏi lý đoán rất công thẳng dường ấy thì con có thể tránh được, vì Đức Chúa Trời nhân lành vô cùng ban ơn cấm phòng này cho con, con hãy dùng lấy đừng bỏ mất ơn trọng này kẻo thiệt hại cùng phải buồn tiếc đời đời vô cùng. Con phải than thở cùng Đức Chúa Trời rằng:

Thứ 1: Lạy Chúa, con thấy những kẻ phản nghịch phạm luật vua chúa thế gian, khi nó nghe biết các quan đã làm án xử, nó liền kinh khiếp rụng rời mất vía đi, phương chi các kẻ dữ nghe lý đoán rất công thẳng Chúa phạt nó thì biết nó kinh khiếp là dường nào!

Thứ 2: Khi con nhớ giờ cực khốn ấy thì con run sợ lắm. xin Chúa phù hộ cho con được ăn năn trở lại trong kỳ này và cứu chữa con cho khỏi lý đoán kẻ dữ. Con xin sự ấy vì công nghiệp Máu Thánh Chúa đã đổ ra chuộc tội con.

Thứ 3: Con dốc lòng chừa mọi tội lỗi và giữ các điều răn Chúa, lại ra sức dùng những năm tháng ngày giờ Chúa ban mà làm việc lành đền vì tội lỗi con để ngày sau được lên thiên đàng.

Lm. Phê-rô Maria Lương

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top