Các đức tính nhân bản chính là gì? – Cùng nhau học giáo lý

379. Hỏi: Các đức tính nhân bản chính là gì?

Thưa: Ðó là các đức tính được gọi là các đức tính “căn bản”. Tất cả các nhân đức khác đều qui tụ quanh các đức tính này và tạo thành nền tảng cho đời sống đạo đức. Ðó là: khôn ngoan, công bằng, can đảm và tiết độ.

380Hỏi: Khôn ngoan là gì?

Thưa: Khôn ngoan là đức tính giúp lý trí sẵn sàng trong mọi hoàn cảnh phân định điều thiện đích thực và chọn lựa những phương tiện thích hợp để đạt tới điều thiện đó. Sự khôn ngoan hướng dẫn các đức tính khác, bằng cách chỉ ra cho chúng luật lệ và mức độ của chúng.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top