Linh Mục Đoàn

Lm. Giuse Trần Ngọc Vàng

Lm. Giuse Trần Ngọc Vàng Phó xứ Chính Tòa Sinh năm: 1985 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 3/12/2020 Đ/c: Nhà thờ Chính tòa, 1 Nhà thờ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lm. Giuse Phạm Văn Thế

Lm. Giuse Phạm Văn Thế Phó xứ Bút Đông Sinh năm: 1983 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 3/12/2020 Đ/c: Nhà thờ Bút Đông, Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam

Lm. Micae Nguyễn Hoàng Nam

Lm. Micae Nguyễn Hoàng Nam Phó xứ Bái Xuyên Sinh năm: 1988 Lễ quan thầy: 29/9 Thụ phong linh mục: 3/12/2020 Đ/c: Nhà thờ Bái Xuyên, Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội

Lm. Antôn Giuse Phạm Văn Hưng

Lm. Antôn Giuse Phạm Văn Hưng Phó xứ Nam Định Sinh năm: 1987 Lễ quan thầy: 13/6 Thụ phong linh mục: 3/12/2020 Đ/c: Nhà thờ Nam Định, 16 Hai Bà Trưng, Tp. Nam Định

Lm. Phêrô Phạm Văn Hùng

Lm. Phêrô Phạm Văn Hùng Phó xứ Thạch Bích Sinh năm: 1988 Lễ quan thầy: 29/6 Thụ phong linh mục: 3/12/2020 Đ/c: Nhà thờ Thạch Bích, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội

Lm. Giuse Trần Mạnh Hiệp

Lm. Giuse Trần Mạnh Hiệp Phó xứ Đồng Bào Sinh năm: 1983 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 3/12/2020 Đ/c: Nhà thờ Đồng Bào, Tiên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam

Lm. Giuse Vương Văn Đủ

Lm. Giuse Vương Văn Đủ Phó xứ Vỉ Nhuế Sinh năm: 1984 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 3/12/2020 Đ/c: Nhà thờ Vỉ Nhuế, Yên Đồng, Ý Yên, Nam Định

Lm. Giuse Phạm Quang Đăng

Lm. Giuse Phạm Quang Đăng Phó xứ Nghĩa Ải Sinh năm: 1984 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 3/12/2020 Đ/c: Nhà thờ Nghĩa Ải, Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Cao

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Cao Phó xứ Bảo Long Sinh năm: 1990 Lễ quan thầy: 29/6 Thụ phong linh mục: 3/12/2020 Đ/c: Nhà thờ Bảo Long, Mỹ Hà, Mỹ Lộc, Nam Định

Lm. Giuse Trần Văn Tuấn

Lm. Giuse Trần Văn Tuấn  Phó xứ Đạo Truyền, thường trực An Tập Sinh năm: 1985 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 28/10/2019 Đ/c: Nhà thờ An Tập, Bình Lục, Hà Nam

Lm. Giuse Trần Tiến Thạo

Lm. Giuse Trần Tiến Thạo  Phó xứ Đại Ơn, thường trực Chúc Lý Sinh năm: 1983 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 28/10/2019 Đ/c: Nhà thờ Chúc Lý – Ngọc Hòa – Chương Mỹ – Hà Nội

Scroll to Top