Linh Mục Đoàn

Lm. Gioan Trần Văn Viện

Lm. Gioan Trần Văn Viện Phó xứ Phủ Lý Sinh năm: 1990 Lễ quan thầy: 27/12 Thụ phong linh mục: 03/12/2022 Đ/c: Nhà thờ Phủ Lý, đường Biên Hòa, phường Minh Khai, Tp. Phủ Lý, Hà Nam

Lm. Giuse Trần Xuân Vị

Lm. Giuse Trần Xuân Vị Phó xứ Chính Tòa Sinh năm: 1989 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 03/12/2022 Đ/c: 1 Nhà Thờ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lm. Gioan Nguyễn Văn Tuyên

Lm. Gioan Nguyễn Văn Tuyên Phó xứ Bằng Sở Sinh năm: 1988 Lễ quan thầy: 27/12 Thụ phong linh mục: 03/12/2022 Đ/c: Nhà thờ Bằng Sở, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội

Lm. Giuse Đỗ Văn Long

Lm. Giuse Đỗ Văn Long Phó xứ Nam Định Sinh năm: 1987 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 03/12/2022 Đ/c: Nhà thờ Nam Định, 16 Hai Bà Trưng, Tp. Nam Ðịnh

Lm. Giuse Chu Mạnh Linh

Lm. Giuse Chu Mạnh Linh Phó xứ Đồng Bào Sinh năm: 1987 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 03/12/2022 Đ/c: Nhà thờ Đồng Bào, Tiên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam

Lm. Giuse Đỗ Hữu Huynh

Lm. Giuse Đỗ Hữu Huynh Phó xứ Bút Đông Sinh năm: 1986 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 03/12/2022 Đ/c: Nhà thờ Bút Đông, An Lão, Bình Lục, Hà Nam

Lm. Antôn Bùi Văn Hoạt

Lm. Antôn Bùi Văn Hoạt Phó xứ Thạch Bích Sinh năm: 1989 Lễ quan thầy: 13/6 Thụ phong linh mục: 03/12/2022 Đ/c: Nhà thờ Thạch Bích, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hiệu

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hiệu Phó xứ Gia Trạng Sinh năm: 1987 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 03/12/2022 Đ/c: Nhà thờ Gia Trạng, Yên Phúc, Ý Yên, Nam Định

Lm. Phaolô Trần Xuân Dũng

Lm. Phaolô Trần Xuân Dũng Phó xứ Đồng Gianh Sinh năm: 1984 Lễ quan thầy: 29/6 Thụ phong linh mục: 03/12/2022 Đ/c: Nhà thờ Đồng Gianh, Phú Thành, Lạc Thuỷ, Hoà Bình

Lm. Giuse Nguyễn Văn Chung

Lm. Giuse Nguyễn Văn Chung Phó xứ Bái Xuyên Sinh năm: 1983 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 03/12/2022 Đ/c: Nhà thờ Bái Xuyên, Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội

Lm. Tôma Nguyễn Quang Cao

Lm. Tôma Nguyễn Quang Cao Phó xứ Vĩnh Trị Sinh năm: 1989 Lễ quan thầy: 03/7 Thụ phong linh mục: 03/12/2022 Đ/c: Nhà thờ Vĩnh Trị, Yên Trị, Ý Yên, Nam Định

Lm. Gioan Tạ Đức Vượng

Lm. Gioan Tạ Đức Vượng Phó xứ Bảo Long Sinh năm: 1988 Lễ quan thầy: 27/12 Thụ phong linh mục: 03/12/2021 Đ/c: Thôn 10 – Mỹ Hà – Mỹ Lộc – Nam Định

Scroll to Top