Linh Mục Đoàn

Lm. Gioan Trần Văn Viện

Lm. Gioan Trần Văn Viện Phó xứ Phủ Lý Sinh năm: 1990 Lễ quan thầy: 27/12 Thụ phong linh mục: 3/12/2022 Đ/c: Nhà thờ Phủ Lý – Biên Hòa – Minh Khai – Phủ Lý – Hà Nam

Lm. Giuse Trần Xuân Vị

Lm. Giuse Trần Xuân Vị Phó xứ Chính Tòa Sinh năm: 1989 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 3/12/2022 Đ/c: Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội – Số 1 Nhà Thờ – Hàng Trống – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Lm. Gioan Nguyễn Văn Tuyên

Lm. Gioan Nguyễn Văn Tuyên Phó xứ Bằng Sở Sinh năm: 1988 Lễ quan thầy: 27/12 Thụ phong linh mục: 3/12/2022 Đ/c: Nhà thờ Bằng Sở – Ninh Sở – Thường Tín – Hà Nội

Lm. Giuse Đỗ Văn Long

Lm. Giuse Đỗ Văn Long Phó xứ Nam Định Sinh năm: 1987 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 3/12/2022 Đ/c: Nhà thờ Nam Định – 16 Hai Bà Trưng – Nam Ðịnh

Lm. Giuse Chu Mạnh Linh

Lm. Giuse Chu Mạnh Linh Phó xứ Đồng Bào Sinh năm: 1987 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 3/12/2022 Đ/c: Nhà thờ Đồng Bào – Tiên Ngoại – Duy Tiên – Hà Nam

Lm. Giuse Đỗ Hữu Huynh

Lm. Giuse Đỗ Hữu Huynh Phó xứ Bút Đông Sinh năm: 1986 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 3/12/2022 Đ/c: Nhà thờ Bút Đông – An Lão – Bình Lục – Hà Nam

Lm. Antôn Bùi Văn Hoạt

Lm. Antôn Bùi Văn Hoạt Phó xứ Thạch Bích Sinh năm: 1989 Lễ quan thầy: 13/6 Thụ phong linh mục: 3/12/2022 Đ/c: Nhà thờ Thạch Bích – Bích Hòa – Thanh Oai – Hà Nội

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hiệu

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hiệu Phó xứ Gia Trạng Sinh năm: 1987 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 3/12/2022 Đ/c: Nhà thờ Gia Trạng – Yên Phúc – Ý Yên – Nam Định

Lm. Phaolô Trần Xuân Dũng

Lm. Phaolô Trần Xuân Dũng Phó xứ Đồng Gianh Sinh năm: 1984 Lễ quan thầy: 29/6 Thụ phong linh mục: 3/12/2022 Đ/c: Nhà thờ Đồng Gianh – Phú Thành – Lạc Thuỷ – Hoà Bình

Lm. Giuse Nguyễn Văn Chung

Lm. Giuse Nguyễn Văn Chung Phó xứ Bái Xuyên Sinh năm: 1983 Lễ quan thầy: 19/3 Thụ phong linh mục: 3/12/2022 Đ/c: Nhà thờ Bái Xuyên – Minh Tân – Phú Xuyên – Hà Nội

Lm. Tô-ma Nguyễn Quang Cao

Lm. Tô-ma Nguyễn Quang Cao Phó xứ Vĩnh Trị Sinh năm: 1989 Lễ quan thầy: 3/7 Thụ phong linh mục: 3/12/2022 Đ/c: Nhà thờ Vĩnh Trị – Yên Trị – Ý Yên – Nam Định

Lm. Gioan Tạ Đức Vượng

Lm. Gioan Tạ Đức Vượng Phó xứ Bảo Long Sinh năm: 1988 Lễ quan thầy: 27/12 Thụ phong linh mục: 3/12/2021 Đ/c: Nhà thờ Bảo Long – Thôn 10 – Mỹ Hà – Mỹ Lộc – Nam Định

Scroll to Top