Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa Nhật IV Mùa Chay

Cùng nhau học giáo lý

393. Hỏi: Có nhiều loại tội hay không?

Thưa: Có rất nhiều loại tội. Các tội có thể được phân biệt theo đối tượng của chúng hoặc theo các nhân đức hay các giới răn, mà tội đối nghịch. Người ta còn có thể phân biệt tội theo tương quan trực tiếp của chúng với Thiên Chúa, với tha nhân hoặc với chính bản thân. Ngoài ra, người ta cũng có thể phân biệt tội trong tư tưởng, lời nói, việc làm và việc bỏ sót không làm.

394. Hỏi: Người ta phân biệt tội theo tính chất trầm trọng của chúng như thế nào?

Thưa: Người ta phân biệt tội trọng và tội nhẹ.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top