Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa Nhật IV Mùa Chay

Lời Chúa: “Để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con” (Ga 17,21).

24. H. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu cầu xin gì cho các môn đệ?

T. Ngài cầu cho họ được hiệp nhất với nhau hết sức mật thiết như Ngài hiệp nhất với Chúa Cha. Ngài thưa với Chúa Cha: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta… để tất cả nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta” (Ga 17,11.21).

Nghị lực sống: Lạy Chúa, trong bữa tiệc ly, Chúa đã thiết lập Bí tích Thánh Thể, chức linh mục thừa tác và ban điều răn yêu thương. Xin cho chúng con siêng năng tôn kính Thánh Thể và rước lễ để luôn được sống liên kết với Chúa trong tình nghĩa tử và chân thành yêu mến và phục vụ anh chị em.

Scroll to Top