Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa nhật XXVIII thường niên

các tông đồ

Lời Chúa: “Tên của 12 Tông đồ là: Si-mon cũng gọi là Phêrô người đứng đầu, An-rê anh của ông, Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và Gio-an em của ông; Phi-líp-phê và Ba-tô-lô-mê-ô, ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế, ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô; ông Simon thuộc nhóm quá khích và ông Giuđa Ít-ca-ri-ốt, chính là kẻ nộp Người” (x.Mt 10,2-4).

60. H. Tại sao Hội Thánh có đặc tính là tông truyền?

T. Hội Thánh là tông truyền vì Hội Thánh được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ. Hội Thánh nắm vững Truyền thống do các ngài truyền lại, và Hội Thánh được cai quản bởi các đấng kế vị các Tông Đồ.

Chúa Giêsu đã kêu gọi các Tông đồ để làm cộng tác viên thân cận nhất của Người. Sau khi sống lại, Người đã ban Chúa Thánh Thần và sai các ông đi như những người loan tin có đầy đủ quyền năng đến toàn thế giới. Điều mà các giám mục ngày nay thực hiện theo như các tông đồ đã làm, được gọi là sự nối tiếp các Tông đồ.

Nghị lực sống: Lạy Chúa, để lưu truyền toàn vẹn giáo lý đức tin, Chúa đã tuyển chọn các Tông đồ, rồi sai các ông đi rao giảng và làm chứng cho Chúa. Giờ đây xin cho mỗi người chúng con trở nên chứng nhân đức tin tinh tuyền mà Chúa truyền lại qua các Đấng kế vị các Tông đồ nơi Thân Thể và Hiền Thê của Chúa.

(Trích sách Giáo lý năm mục vụ Hiệp Thông 2020-2021.)

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top