Lịch lễ Giáng sinh năm 2023 tại các nhà thờ nội thành Hà Nội

1. TẠI GIÁO XỨ CHÍNH TÒA

 • Thứ Hai (11/12) đến thứ Tư (13/12)
  – 18h00: Giảng tĩnh tâm
  – 18h30: Thánh lễ
 • Thứ Năm (14/12)
  – 18h00: Sám hối cộng đồng do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự
  – 18h30: Giải tội
 • Chúa Nhật (24/12)
  – 18h00: Thánh lễ vọng Giáng sinh (tiếng Pháp)
  – 19h45: Hoan ca – Diễn nguyện
  – 22h30: Thánh lễ đêm do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự
 • Thứ Hai (25/12) – Đại lễ Chúa Giáng Sinh
  – 07h00: Thánh lễ rạng đông
  – 10h00: Thánh lễ Đại triều mừng Chúa Giáng sinh do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự
  – 18h00: Thánh lễ ban ngày
  – 19h00: Rước kiệu Chúa Hài Đồng

2. TẠI GIÁO XỨ CỬA BẮC

 • Thứ Sáu (15/12)
  – 19h30: Sám hối và tĩnh tâm cộng đồng
 • Chúa Nhật (24/12)
  – 20h00: Hoan ca – Diễn nguyện
  – 22h00: Thánh lễ Chúa Giáng sinh
 • Thứ Ha (25/12) – Đại lễ Chúa Giáng Sinh
  – 06h30: Thánh lễ rạng đông
  – 19h00: Thánh lễ ban ngày

3. TẠI GIÁO XỨ HÀ ĐÔNG

 • Thứ Ba (19/12)
  – 19h30: Sám hối cộng đồng
 • Chúa Nhật (24/12)
  – 20h00: Hoan ca
  – 22h30: Thánh lễ đêm

4. TẠI GIÁO XỨ KẺ SÉT

 • Thứ Ba (19/12) đến thứ Năm (21/12)
  – 19h00: Thánh lễ (kết hợp tĩnh tâm trong bài giảng lễ)
  – Sau Thánh lễ, quý cha ngồi tòa giải tội
 • Chúa Nhật (24/12)
  – 20h00: Hoan ca – Diễn nguyện – Canh thức
  – 22h00: Thánh lễ đêm
 • Thứ Hai (25/12) – Đại lễ Chúa Giáng Sinh
  – 06h00: Thánh lễ rạng đông
  – 16h00, 18h00 và 20h00: Thánh lễ ban ngày

5. TẠI GIÁO XỨ NAM DƯ

 • Chúa Nhật (24/12)
  – 20h00: Hoan ca
  – 22h00: Thánh lễ đêm
 • Thứ Hai (25/12) – Đại lễ Chúa Giáng Sinh
  – 06h30: Thánh lễ rạng động
  – 19h00: Thánh lễ ban ngày

6. TẠI GIÁO XỨ PHÁP VÂN

 • Chúa Nhật (24/12)
  – 08h00: Thánh lễ (Thiếu nhi)
  – 18h00: Lễ vọng Chúa Giáng Sinh
  – 20h00: Hoan ca
  – 22h00: Thánh lễ đêm
 • Thứ Hai (25/12) – Đại lễ Chúa Giáng Sinh
  – 06h00: Thánh lễ rạng đông
  – 18h30 và 20h00: Thánh lễ ban ngày

7. TẠI GIÁO XỨ TÂN LẠC

 • Thứ Tư (13/12)
  – 18h30: Sám hối cộng đồng
 • Chúa Nhật (24/12)
  – 20h00: Hoan ca – Diễn nguyện
  – 23h00: Thánh lễ đêm

8. TẠI GIÁO XỨ THƯỢNG THỤY

 • Thứ Năm (14/12)
  – 18h00: Sám hối cộng đồng
 • Chúa Nhật (24/12)
  – 20h00: Hoan ca – Diễn nguyện
  – 21h30: Thánh lễ đêm

9. TẠI GIÁO XỨ TRUNG TRÍ

 • Thứ Sáu (15/12) – Thiếu Nhi và Giới Trẻ
  – 18h15: Giảng tĩnh tâm
  – 19h00: Thánh lễ
  – 19h45: Giải tội
 • Chúa Nhật (17/12) – Cộng đoàn
  – 19h00: Thánh lễ
  – 20h00: Giảng tĩnh tâm
  – 20h30: Giải tội
 • Chúa Nhật (24/12)
  – 06h00: Thánh lễ Chúa Nhật IV mùa Vọng
  – 16h30: Thánh lễ vọng Chúa Giáng Sinh
  – 19h45: Hoan ca – Diễn nguyện
  – 22h00: Thánh lễ đêm và rước kiệu Chúa Hài Đồng
 • Thứ Hai (25/12) – Đại lễ Chúa Giáng Sinh
  – 06h30: Thánh lễ rạng đông
  – 16h30 và 19h00: Thánh lễ ban ngày
  (Lưu ý: Trước và sau Thánh lễ hàng tuần đều có giải tội. Khi cha xứ ở nhà, có thể giải tội bất cứ lúc nào.)

10. TẠI GIÁO XỨ YÊN DUYÊN

 • Chúa Nhật (24/12)
  – 10h00: Thánh lễ (Thiếu nhi)
  – 17h00: Thánh lễ vọng
  – 18h30: Thánh lễ vọng (Giáo họ Khuyến Lương)
  – 20h00: Hoan ca
  – 22h00: Thánh lễ đêm
 • Thứ Hai (25/12) – Đại lễ Chúa Giáng Sinh
  – 10h00: Thánh lễ rạng đông
  – 20h00: Thánh lễ ban ngày

11. TẠI GIÁO XỨ THÁI HÀ

 • Thứ Ba (12/12) đến thứ Năm (14/12)
  – 18h00: Cầu nguyện
  – 18h30: Thánh lễ tĩnh tâm (sau Thánh lễ sẽ có quý cha ngồi Tòa giải tội)
 • Thứ Ba (19/12) đến thứ Tư (20/12) – dành cho anh chị em xa quê
  – 20h00: Thánh lễ
 • Chúa Nhật (24/12)
  – 05h30: Thánh lễ Chúa Nhật tuần IV mùa Vọng
  – 08h00: Thánh lễ Chúa Nhật tuần IV mùa Vọng
  – 10h00: Thánh lễ Chúa Nhật tuần IV mùa Vọng
  – 16h00: Thánh lễ Chúa Nhật tuần IV mùa Vọng
  – 18h00: Thánh lễ vọng mừng Chúa Giáng Sinh (dành cho Thiếu nhi)
  – 20h00: Ca nguyện mừng Chúa Giáng Sinh
  – 22h00: Thánh lễ đêm mừng Chúa Giáng Sinh
 • Thứ Hai (25/12) – Đại lễ Chúa Giáng Sinh
  – 05h30: Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh
  – 08h00: Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh
  – 10h00: Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh
  – 16h00: Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh
  – 18h00: Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh
  – 20h00: Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh

VỀ VIỆC CỬ HÀNH BÍ TÍCH GIẢI TỘI
Thứ Hai đến thứ Sáu
– Sáng từ 08h00 đến 10h30
– Chiều từ 15h00 đến 17h00
– Tối từ 19h15 đến 21h00
Sau các Thánh lễ trong những ngày tĩnh tâm, sẽ có quý cha ngồi Tòa giải tội
Thứ Bảy
– Sáng từ 08h30 đến 10h00
– Trưa từ 11h00 đến 12h00
– Chiều từ 15h00 đến 18h00
– Tối từ 19h00 đến 20h00
Chúa Nhật
– Sáng từ 09h00 đến 10h00
– Chiều từ 14h30 đến 15h30
– Tối từ 19h00 đến 20h00

12. TẠI GIÁO XỨ CỔ NHUẾ

 • Thứ Tứ (20/12)
  – 19h30: Nguyện kinh
  – 19h45: Nghi thức thống hối cộng đồng
  – 20h00: Giải tội
 • Chúa Nhật (24/12)
  – 18h00: Thánh lễ vọng Chúa Giáng Sinh
  – 18h00: Thánh lễ vọng Chúa Giáng Sinh (Giáo họ Phú Mỹ)
  – 22h00: Thánh lễ đêm
 • Thứ Hai (25/12) – Đại lễ Chúa Giáng Sinh
  – 06h00: Thánh lễ rạng đông
  – 07h00: Thánh lễ rạng đông (Giáo họ Hoàng Thôn)
  – 16h00: Thánh lễ chính ngày
  – 18h00: Thánh lễ chính ngày
  – 18h00: Thánh lễ chính ngày (Giáo họ Phú Mỹ)
  – 20h00: Thánh lễ chính ngày

13. TẠI GIÁO XỨ VẠN PHÚC

 • Thứ Bảy (16/12) đến Chúa Nhật (24/12)
  – 18h45: Cử hành Tuần chín ngày (sám hối, giải tội và Thánh lễ)
 • Chúa Nhật (24/12)
  – 20h00: Hoan ca – Diễn nguyện
  – 21h30: Thánh lễ đêm
 • Thứ Hai (25/12) – Đại lễ Chúa Giáng Sinh
  – 05h00: Thánh lễ rạng đông
  – 19h00: Thánh lễ

14. TẠI GIÁO XỨ AN THÁI

 • Thứ Sáu (15/12)
  – 19h00: Thánh lễ
  – 19h30: Nghi thức thống hối cộng đồng
  – 19h45: Giải tội
 • Chúa nhật (24/12)
  – 6h30: Thánh lễ Chúa nhật IV Mùa vọng
  – 18h00: Thánh lễ vọng Chúa Giáng Sinh
  – 20h00: Hoan ca – Diễn nguyện Mừng Chúa Giáng sinh
  – 22h00: Thánh lễ đêm
 • Thứ Hai (25/12) – Đại lễ Chúa Giáng Sinh
  – 6h30: Thánh lễ rạng đông
  – 17h00: Thánh lễ ban ngày
  – 19h00: Thánh lễ ban ngày

15. TẠI GIÁO XỨ PHÙNG KHOANG

 • Chúa nhật (24/12)
  – 18h30: Họ Triều Khúc
  – 22h00: Giáo xứ Phùng Khoang
 • Thứ Hai (25/12)
  – 06h00: Giáo xứ Phùng Khoang
  – 18h00: Giáo họ Triều Khúc
  – 18h00: Giáo xứ Phùng Khoang
  – 18h30: Giáo họ Trung Văn
  – 20h00: Giáo xứ Phùng Khoang

16. TẠI GIÁO XỨ GIẢNG VÕ

 • Chúa nhật (24/12)
  – 20h00: Hoan ca – Diễn nguyện giáng sinh
  – 22h00: Thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh
 • Thứ Hai (25/12)
  – 06h30: Nhà thờ Giảng Võ
  – 18h00: Nhà thờ Vạn Phúc
  – 20h00: Nhà thờ Giảng Võ

17. TẠI GIÁO XỨ ĐÌNH QUÁN

 • Thứ Sáu (22/12)
  – 19h00: Tĩnh tâm, giải tội và Thánh lễ (Đình Quán)
 • Chúa Nhật (24/12)
  – 08h00: Thánh lễ Chúa Nhật IV mùa Vọng (Đình Quán)
  – 16h30: Thánh lễ vọng Chúa Giáng Sinh (Tây Tựu)
  – 18h00: Thánh lễ vọng (Đình Quán và Phúc Lý)
  – 20h00: Diễn nguyện (Đình Quán và Phúc Lý)
  – 21h00: Hoan ca (Đình Quán và Phúc Lý)
  – 22h30: Thánh lễ đêm (Đình Quán và Phúc Lý)
 • Thứ Hai (25/12)
  – 05h30: Thánh lễ rạng đông (Đình Quán và Phúc Lý)
  – 10h00: Thánh lễ ban ngày (Đình Quán)
  – 16h30: Thánh lễ ban ngày (Phúc Lý)
  – 18h00: Thánh lễ ban ngày (Đức Diễn)
  – 20h00: Thánh lễ ban ngày (Đình Quán)
 • Lưu ý: Trong mùa Vọng, cha xứ ngồi tòa giải tội trước và sau các Thánh lễ

18. TẠI GIÁO XỨ HÀNG BỘT

 • Thứ Ba đến thứ Năm (19 – 21/12)
  – 18h30: Thánh lễ – Giảng tĩnh tâm (sau Thánh lễ, quý cha ngồi toà giải tội)
 • Chúa Nhật (24/12)
  – 06h00: Thánh lễ Chúa Nhật IV mùa Vọng
  – 08h00: Thánh lễ Chúa Nhật IV mùa Vọng (thiếu nhi)
  – 17h00: Thánh lễ vọng
  – 20h00: Hoan ca – Diễn nguyện
  – 22h00: Thánh lễ đêm (sau Thánh lễ, rước kiệu Chúa Hài Đồng)
 • Thứ Hai (25/12)
  – 05h00: Thánh lễ rạng đông
  – 17h30: Thánh lễ ban ngày
  – 19h00: Thánh lễ ban ngày

19. TẠI GIÁO XỨ NGỌC MẠCH

 • Thứ Hai đến thứ Tư (18-20/12)
  – 19h00: Thánh lễ, Tĩnh Tâm, Ban Bí tích Hòa Giải
 • Chúa Nhật (24/12)
  – 7h00: Thánh lễ Chúa nhật IV mùa Vọng
  – 10h00: Thánh lễ Chúa nhật IV mùa Vọng
  – 16h00: Thánh lễ Chúa nhật IV mùa Vọng
  – 19h30: Hoan ca – Diễn nguyện mừng Chúa Giáng Sinh
  – 21h30: Thánh lễ đêm
 • Thứ Hai (25/12)
  – 5h30: Thánh lễ rạng đông
  – 17h00: Thánh lễ chiều
  – 19h00: Thánh lễ tối
  – 19h00: Thánh lễ tối tại Giáo họ Kim Hoàng

20. TẠI GIÁO XỨ HÀM LONG

 • Từ thứ Tư đến thứ Sáu (13-15/12)
  – 19h30-20h30: Giảng tĩnh tâm mùa Vọng
 • Giải tội
  – 19h30: Ngày thường (từ 13/12) và sau các giờ lễ Chúa nhật
 • Chúa nhật (24/12)
  – 6h30: Thánh lễ Chúa nhật IV mùa Vọng
  – 8h30: Thánh lễ Chúa nhật IV mùa Vọng
  – 10h30: Thánh lễ Chúa nhật IV mùa Vọng
  – 18h30: Thánh lễ vọng Giáng Sinh
  – 20h30: Hoan ca Giáng Sinh
  – 23h00: Thánh lễ đêm
 • Thứ Hai (25/12)
  – 6h30: Thánh lễ Giáng Sinh
  – 16h30: Thánh lễ Giáng Sinh
  – 18h30: Thánh lễ Giáng Sinh
  – 20h00: Thánh lễ Giáng Sinh

(Tiếp tục cập nhật …)

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top