ttgm ha noi logo
Văn Phòng Toà Tổng Giám mục Hà Nội
40 – Nhà Chung – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Số: 06622/TB-VP

THÔNG BÁO

V/V THAY ĐỔI CƠ SỞ KHOA TU ĐỨC VÀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính thưa Quý Cha, Quý Tu sỹ và Anh Chị Em,

Vì nhu cầu của việc đào tạo cũng như nhu cầu của Giáo phận, ngày 30/5/2022, Đức Tổng Giám mục đã tổ chức cuộc họp với Đại Chủng Viện, Uỷ Ban Giáo dục và Uỷ ban Ơn gọi để bàn về vấn đề thay đổi cơ sở khoa Tu Đức của Đại Chủng viện cũng như vấn đề nhân sự cho Đại Chủng Viện.

Những vấn đề này cũng được bàn trong cuộc họp Ban Tư Vấn ngày 04/6/2022.

Sau khi suy nghĩ và cầu nguyện, Đức Tổng Giám mục đã có những quyết định như sau:

Chuyển khoa Tu Đức của Đại Chủng Viện Hà Nội đang được gửi tu học tại giáo phận Phát Diệm về lại Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Thuyên chuyển và bổ nhiệm một số linh mục:

Cha Alphongxô Phạm Hùng được bổ nhiệm làm chính xứ Hàm Long, kiêm nhiệm giáo xứ Trung Chí.

Cha Phaolô Nguyễn Trung Thiên được bổ nhiệm làm chính xứ Cửa Bắc, quản nhiệm giáo xứ An Thái.

Cha Phêrô Trần Ngọc Lâm được bổ nhiệm làm chính xứ Vân Đình, quản nhiệm giáo xứ Giang Soi.

Cha Giuse Vũ Quang Học được bổ nhiệm về Đại Chủng Viện, đặc trách lớp Tu Đức.

Cha Giuse Nguyễn Văn Hinh được bổ nhiệm về Đại Chủng Viện, làm việc tại khoa Triết Học.

Cha Phêrô Trần Quang Diệu, du học tại Hoa Kỳ, sau khi về lại Giáo phận sẽ được bổ nhiệm làm văn phòng và quản lý tại Khoa Thần Học, Đại Chủng Viện.

Cha Giuse Nguyễn Anh Đua về Toà Giám mục, chuẩn bị cho việc du học.

Cha Gioan Bùi Đình Sơn được thuyên chuyển về giúp cha Giuse Đào Bá Thuyết.

Cha Giuse Đỗ Văn Kiên được thuyên chuyển và bổ nhiệm về giúp cha Phaolô Nguyễn Văn Đoàn, Chính xứ Động Linh. Giáo xứ Trình Xá được tạm thời trao cho cha Gioan Nguyễn Huy Thịnh quản nhiệm.

Các quyết định này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 6 năm 2022.

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2022,

(đã ký)

Alphongxô Phạm Hùng
Chánh Văn Phòng Toà Tổng Giám mục Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top