Chúa Nhật Phục Sinh – Năm A

Chúa Nhật Phục Sinh – Năm B

Chúa Nhật Phục Sinh – Năm C

Thứ hai tuần bát nhật Phục Sinh

Thứ ba tuần bát nhật Phục Sinh

Thứ tư tuần bát nhật phục sinh

Thứ năm tuần bát nhật Phục Sinh

Thứ sáu tuần bát nhật Phục Sinh

Thứ bảy tuần bát nhật Phục Sinh

 

Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm A – Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa

Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm B – Chúa Nhật lòng Chúa Thương Xót

Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm C – Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót 

Thứ hai sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Thứ ba sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Thứ tư sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Thứ năm sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Thứ sáu sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Thứ bẩy sau Chúa Nhật II Phục Sinh

 

Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm A

Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm B

Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm C

Thứ hai sau Chúa nhật III Phục Sinh

Thứ ba sau Chúa Nhật III Phục Sinh

Thứ tư sau Chúa Nhật III Phục Sinh

Thứ năm sau Chúa Nhật III Phục Sinh

Thứ sáu sau Chúa Nhật III Phục Sinh

Thứ bảy sau Chúa Nhật III Phục Sinh

 

Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm A –Chúa Chiên Lành

Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm B – Chúa Chiên Lành

Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm C – Chúa Chiên Lành

Thứ hai sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

Thứ ba sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

Thứ tư sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

Thứ năm sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

Thứ sáu sau Chúa nhật IV Phục Sinh

Thứ bảy sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

 

Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A

Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm B

Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm C

Thứ hai sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Thứ ba sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Thứ tư sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Thứ năm sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Thứ sáu sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Thứ bảy sau Chúa Nhật V Phục Sinh

 

Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A

Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm B

Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm C

Thứ hai sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Thứ ba sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Thứ tư sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Thứ năm sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Thứ sáu sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

Thứ bẩy sau Chúa Nhật VI Phục Sinh

 

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN – NĂM A

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN – NĂM B

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN – NĂM C

 

Chúa nhật VII Phục Sinh – Năm A

Chúa Nhật VII Phục Sinh – Năm B

Chúa Nhật VII Phục Sinh – Năm C

Thứ hai sau Chúa Nhật VII Phục Sinh

Thứ ba sau Chúa Nhật VII Phục Sinh

Thứ tư sau Chúa Nhật VII Phục Sinh

Thứ năm sau Chúa Nhật VII Phục Sinh

Thứ sáu sau Chúa Nhật VII Phục Sinh

Thứ bẩy sau Chúa Nhật VII Phục Sinh

 

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

 

Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm A
Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm B

Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm C

Thứ hai tuần I thường niên

Thứ ba tuần I thường niên

Thứ tư tuần I thường niên

Thứ năm tuần I thường niên

Thứ sáu tuần I thường niên

Thứ bảy tuần I thường niên

Chúa Nhật II Thường niên – Năm A

Chúa Nhật II Thường niên – Năm B

Chúa Nhật II Thường Niên – Năm C
Thứ hai tuần II thường niên

Thứ ba tuần II thường niên

Thứ tư tuần II thường niên

Thứ năm tuần II thường niên

Thứ sáu tuần II thường niên

Thứ bảy tuần II thường niên

Chúa Nhật III Thường Niên – Năm A

Chúa Nhật III Thường Niên – Năm B

Chúa Nhật III Thường Niên – Năm C
Thứ hai tuần III thường niên

Thứ ba tuần III thường niên

Thứ tư tuần III thường niên

Thứ năm tuần III thường niên

Thứ sáu tuần III thường niên

Thứ bảy tuần III thường niên

Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm A

Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm B

Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm C

Thứ hai tuần IV thường niên

Thứ ba tuần IV thường niên
Thứ tư tuần IV thường niên

Thứ năm tuần IV thường niên

Thứ sáu tuần IV thường niên

Thứ bảy tuần IV thường niên

Chúa Nhật V Thường Niên – Năm A

Chúa Nhật V Thường Niên – Năm B

Chúa Nhật V Thường Niên – Năm C

Thứ hai tuần V thường niên

Thứ ba tuần V thường niên

Thứ tư tuần V thường niên

Thứ năm tuần V thường niên

Thứ sáu tuần V thường niên

Thứ bảy tuần V thường niên

Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm A

Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm B

Chúa Nhật VI Thường Niên – Năm C

Thứ hai tuần VI thường niên

Thứ ba tuần VI thường niên

Thứ tư tuần VI thường niên

Thứ năm tuần VI thường niên

Thứ sáu tuần VI thường niên
Thứ bảy tuần VI thường niên

Chúa Nhật VII Thường Niên – Năm A

Chúa Nhật VII Thường Niên – Năm B

Chúa Nhật VII Thường Niên – Năm C

Thứ hai tuần VII thường niên

Thứ ba tuần VII thường niên

Thứ tư tuần VII thường niên

Thứ năm tuần VII thường niên

Thứ sáu tuần VII thường niên
Thứ bẩy tuần VII thường niên

Chúa Nhật VIII Thường Niên – Năm A

Chúa Nhật VIII Thường Niên – Năm B

Chúa Nhật VIII Thường Niên – Năm C

Thứ hai tuần VIII thường niên

Thứ ba tuần VIII thường niên

Thứ tư tuần VIII thường niên

Thứ năm tuần VIII thường niên

Thứ sáu tuần VIII thường niên
Thứ bẩy tuần VIII thường niên

Chúa Nhật IX Thường Niên – Năm A

Chúa Nhật IX Thường Niên – Năm B

Chúa Nhật IX Thường Niên – Năm C
Thứ hai tuần IX thường niên

Thứ ba tuần IX thường niên

Thứ tư tuần IX thường niên

Thứ năm tuần IX thường niên

Thứ sáu tuần IX thường niên

Thứ bảy tuần IX thường niên

 

Chúa Nhật X Thường Niên – Năm A

Chúa Nhật X Thường Niên – Năm B

Chúa Nhật X Thường Niên – Năm C

Thứ hai tuần X thường niên

Thứ ba tuần X thường niên

Thứ tư tuần X thường niên

Thứ năm tuần X thường niên

Thứ sáu tuần X thường niên

Thứ bảy tuần X thường niên

 

Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm A

Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm B

Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm C

Thứ hai tuần XI thường niên

Thứ ba tuần XI thường niên

Thứ tư tuần XI thường niên

Thứ năm tuần XI thường niên

Thứ sáu tuần XI thường niên

Thứ bẩy tuần XI thường niên

 

Chúa Nhật XII thường niên – Năm A

Chúa Nhật XII thường niên – Năm B

Chúa Nhật XII Thường Niên – Năm C

Thứ hai tuần XII thường niên

Thứ ba tuần XII thường niên

Thứ tư tuần XII thường niên

Thứ năm tuần XII thường niên

Thứ sáu tuần XII thường niên

Thứ bảy tuần XII thường niên

 

Chúa Nhật XIII thường niên – Năm A

Chúa Nhật XIII Thường Niên – Năm B

Chúa Nhật XIII Thường Niên – Năm C

Thứ hai tuần XIII thường niên

Thứ ba tuần XIII thường niên

Thứ tư tuần XIII thường niên

Thứ năm tuần XIII thường niên

Thứ sáu tuần XIII thường niên

Thứ bẩy tuần XIII thường niên

 

Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm A

Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm B

Chúa nhật XIV Thường Niên – Năm C

Thứ hai tuần XIV thường niên

Thứ ba tuần XIV thường niên

Thứ tư tuần XIV thường niên

Thứ năm tuần XIV thường niên

Thứ sáu tuần XIV thường niên

Thứ bẩy tuần XIV thường niên

 

Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm A

Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm B

Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm C

Thứ hai tuần XV thường niên

Thứ ba tuần XV thường niên

Thứ tư tuần XV thường niên

Thứ năm tuần XV thường niên

Thứ sáu tuần XV thường niên

Thứ bẩy tuần XV thường niên

 

Chúa Nhật XVI thường niên – Năm A

Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm B

Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm C

Thứ hai tuần XVI thường niên

Thứ ba tuần XVI thường niên

Thứ năm tuần XVI thường niên

Thứ tư tuần XVI thường niên

Thứ sáu tuần XVI thường niên

Thứ bẩy tuần XVI thường niên

 

Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm A

Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm B

Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm C

Thứ hai tuần XVII thường niên

Thứ ba tuần XVII thường niên

Thứ tư tuần XVII thường niên

Thứ năm tuần XVII thường niên

Thứ sáu tuần XVII thường niên

Thứ bẩy tuần XVII thường niên

 

Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm A

Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm B

Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm C

Thứ hai tuần XVIII thường niên

Thứ ba tuần XVIII thường niên

Thứ tư tuần XVIII thường niên

Thứ năm tuần XVIII thường niên

Thứ sáu tuần XVIII thường niên

Thứ bảy tuần XVIII thường niên

 

Chúa Nhật XIX Thường Niên – Năm A

Chúa Nhật XIX Thường Niên – Năm B

Chúa Nhật XIX Thường Niên – Năm C

Thứ hai tuần XIX thường niên

Thứ ba tuần XIX thường niên

Thứ tư tuần XIX thường niên

Thứ sáu tuần XIX thường niên

Thứ năm tuần XIX thường niên

Thứ bảy tuần XIX thường niên

 

Chúa Nhật XX Thường Niên – Năm A

Chúa Nhật XX Thường Niên – Năm B

Chúa Nhật XX Thường Niên – Năm C

Thứ hai tuần XX thường niên

Thứ hai tuần XX thường niên

Thứ ba tuần XX thường niên

Thứ tư tuần XX thường niên

Thứ năm tuần XX thường niên

Thứ sáu tuần XX thường niên

Thứ bảy tuần XX thường niên

 

Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm B

Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm A

Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm C

Thứ hai tuần XXI thường niên

Thứ ba tuần XXI thường niên

Thứ tư tuần XXI thường niên

Thứ năm tuần XXI thường niên

Thứ sáu tuần XXI thường niên

Thứ bảy tuần XXI thường niên

 

Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm A

Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm B

Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm C

Thứ hai tuần XXII thường niên

Thứ ba tuần XXII thường niên

Thứ tư tuần XXII thường niên

Thứ năm tuần XXII thường niên

Thứ sáu tuần XXII thường niên

Thứ bẩy tuần XXII thường niên

 

Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm B

Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm C

Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm A

Thứ hai tuần XXIII thường niên

Thứ ba tuần XXIII thường niên

Thứ tư tuần XXIII thường niên

Thứ năm tuần XXIII thường niên

Thứ sáu tuần XXIII thường niên

Thứ bảy tuần XXIII thường niên

 

Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm A

Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm B

Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm C

Thứ hai tuần XXIV thường niên

Thứ ba tuần XXIV thường niên

Thứ tư tuần XXIV thường niên

Thứ năm tuần XXIV thường niên

Thứ sáu tuần XXIV thường niên

Thứ bảy tuần XXIV thường niên

 

Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm A

Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm B

Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm C

Thứ hai tuần XXV thường niên

Thứ ba tuần XXV thường niên

Thứ tư tuần XXV thường niên

Thứ năm tuần XXV thường niên

Thứ sáu tuần XXV thường niên

Thứ bảy tuần XXV thường niên

 

Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm A

Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm B

Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm C

Thứ hai tuần XXVI thường niên

Thứ ba tuần XXVI thường niên

Thứ tư tuần XXVI thường niên

Thứ năm tuần XXVI thường niên

Thứ sáu tuần XXVI thường niên

Thứ bảy tuần XXVI thường niên

 

Chúa Nhật XXVII Thường Niên – Năm A

Chúa Nhật XXVII Thường Niên – Năm B

Chúa Nhật XXVII Thường Niên – Năm C

Thứ hai tuần XXVII thường niên

Thứ ba tuần XXVII thường niên

Thứ tư tuần XXVII thường niên

Thứ năm tuần XXVII thường niên

Thứ sáu tuần XXVII thường niên

Thứ bảy tuần XXVII thường niên

 

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm A

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm B

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm C

Thứ hai tuần XXVIII thường niên

Thứ ba tuần XXVIII thường niên

Thứ tư tuần XXVIII thường niên

Thứ năm tuần XXVIII thường niên

Thứ sáu tuần XXVIII thường niên

Thứ bảy tuần XXVIII thường niên

 

Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm A

Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm B

Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm C

Thứ hai tuần XXIX thường niên

Thứ ba tuần XXIX thường niên

Thứ tư tuần XXIX thường niên

Thứ năm tuần XXIX thường niên

Thứ sáu tuần XXIX thường niên

Thứ bảy tuần XXIX thường niên

 

Chúa Nhật XXX Thường Niên – Năm A

Chúa Nhật XXX Thường Niên – Năm B

Chúa Nhật XXX Thường Niên – Năm C

Thứ hai tuần XXX thường niên

Thứ ba tuần XXX thường niên

Thứ tư tuần XXX thường niên

Thứ năm tuần XXX thường niên

Thứ sáu tuần XXX thường niên

Thứ bảy tuần XXX thường niên

 

Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm A

Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm B

Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm C

Thứ hai tuần XXXI Thường niên

Thứ ba tuần XXXI Thường niên

Thứ tư tuần XXXI Thường niên

Thứ năm tuần XXXI thường niên

Thứ sáu tuần XXXI Thường niên

Thứ bảy tuần XXXI Thường niên

 

Chúa nhật XXXII Thường Niên – Năm A

Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm B

Chúa nhật XXXII Thường Niên – Năm C

Thứ hai tuần XXXII thường niên

Thứ ba tuần XXXII thường niên

Thứ tư tuần XXXII thường niên

Thứ năm tuần XXXII thường niên

Thứ sáu tuần XXXII thường niên

Thứ bảy tuần XXXII thường niên

 

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm A

Chúa nhật XXXIII Thường Niên – Năm B

Chúa nhật XXXIII Thường Niên – Năm C

Thứ hai tuần XXXIII thường niên

Thứ ba tuần XXXIII thường niên

Thứ tư tuần XXXIII thường niên

Thứ năm tuần XXXIII thường niên

Thứ sáu tuần XXXIII thường niên

Thứ bảy tuần XXXIII thường niên

 

Chúa Nhật XXXIV thường niên – Chúa Kitô Vua vũ trụ – Năm A

Chúa Nhật XXXIV thường niên – Chúa Kitô Vua vũ trụ – Năm B

Chúa Nhật XXXIV thường niên – Chúa Kitô Vua vũ trụ – Năm C

Thứ hai tuần XXXIV thường niên

Thứ ba tuần XXXIV thường niên

Thứ tư tuần XXXIV thường niên

Thứ năm tuần XXXIV thường niên

Thứ sáu tuần XXXIV thường niên

Thứ bẩy tuần XXXIV thường niên

 

Hạnh Các Thánh
Scroll to Top