Lm. Giu-se Bùi Văn Giáp

Chính xứ Lường Xá

Sinh năm: 1971

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đ/c: Nhà thờ Lường Xá, Đại Thắng, Phú Xuyên, Hà Nội

Scroll to Top