Danh sách linh mục hiện tại trong Tổng Giáo phận Hà Nội

(Lưu ý: Để biết thêm thông tin của Linh mục, xin bấm vào tên của Linh mục cần biết)

Các linh mục dòng đang mục vụ tại Tổng Giáo phận

Các linh mục đang nghỉ hưu

Các linh mục đã qua đời từ năm 2013

Scroll to Top