Lm. Giu-se Đỗ Văn Long

Phó xứ Nam Định

Sinh năm: 1987

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 03/12/2022

Đ/c: Nhà thờ Nam Định, 16 Hai Bà Trưng, Nam Ðịnh

Scroll to Top