Lm. Giu-se Nguyễn Hữu Lam 

Chính xứ Sở Hạ

Sinh năm: 1982

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 19/10/2017

Đ/c: Nhà thờ Sở Hạ, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội

Lên đầu trang