Lm. Giu-se Vũ Đức Quý

Chính xứ Nam Xá

Sinh năm: 1975

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 02/06/2014

Đ/c: Nhà thờ Nam Xá, Nhân Nghĩa, Lý Nhân, Hà Nam

Scroll to Top