Lm. Luca Loan Phạm Xuân Hướng

Lm. Luca Loan Phạm Xuân Hướng

Phó xứ Bút Đông, thường trực Vạn Lương

Sinh năm: 1988

Lễ quan thầy: 05/6

Thụ phong linh mục: 03/12/2021

Đ/c: Thủy Cơ, Duy Tiên, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top