Lm. Luca Loan Phạm Xuân Hướng

Lm. Luca Loan Phạm Xuân Hướng

Phó xứ Bàng Ba

Sinh năm: 1988

Lễ quan thầy: 05/6

Thụ phong linh mục: 03/12/2021

Đ/c: Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top