Thông báo mới nhận

Thông báo: Thay đổi nhân sự tại Tổng Giáo phận Hà Nội năm 2024

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
40 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Kính thưa quý cha, quý tu sĩ và anh chị em,

Vì nhu cầu của Tổng Giáo phận, sau khi suy nghĩ, cầu nguyện và bàn hỏi với Ban Tư vấn, Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên có một số thuyên chuyển và bổ nhiệm về nhân sự như sau:

I. Các Tân Quản hạt

1. Linh mục (Lm) Giu-se Đào Hữu Thọ – Chính xứ Kẻ Sét, được bổ nhiệm làm Quản hạt Chính Tòa Hà Nội. Đồng thời, ngài cũng được tái bổ nhiệm làm Trưởng Ủy ban Phụng Tự.

2. Lm. Phê-rô Nguyễn Phú Hùng – Chính xứ Hà Thao, được bổ nhiệm làm Quản hạt Phú Xuyên.

3. Lm. An-tôn Trần Quang Tiến – Chính xứ Cẩm Sơn, được bổ nhiệm làm Quản hạt Phủ Lý. Đồng thời, ngài cũng được bổ nhiệm làm Trưởng Ủy ban Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc.

4. Lm. An-tôn Phạm Văn Dũng – Chính xứ Cát Lại, được bổ nhiệm làm Quản hạt Lý Nhân.

5. Lm. Giu-se Phạm Minh Triệu – Chính xứ Nam Định, được bổ nhiệm làm Quản hạt Nam Định.

II. Các Ủy ban

1. Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hải – Chính xứ Giang Xá, được bổ nhiệm làm Giám đốc Caritas TGP Hà Nội.

2. Lm. Giu-se Trần Hữu Nam – Chính xứ Lỗ Xá, được bổ nhiệm làm Trưởng Ủy ban Giới Trẻ.

3. Lm. Giu-se Nguyễn Văn Linh – Chính xứ Từ Châu, được bổ nhiệm làm Trưởng Ủy ban Thánh Nhạc.

4. Lm. An-phong-sô Phạm Hùng – Chính xứ Hàm Long, được tái bổ nhiệm Đặc trách Ngoại Kiều.

5. Lm. Giu-se Nguyễn Văn Liên – Chính xứ Cổ Nhuế, được tái bổ nhiệm làm Trưởng Ủy ban Giáo Dân.

6. Lm. Phao-lô Nguyễn Huy Trình – Chính xứ Tân Lạc, được tái bổ nhiệm làm Trưởng Uỷ ban Xây Dựng.

7. Lm. Giu-se Đào Trọng Thành – Chính xứ Giảng Võ, được tái bổ nhiệm làm Trưởng Uỷ ban Thiếu Nhi.

8. Lm. Phê-rô Tạ Văn Tuân – Chính xứ Đình Quán, được tái bổ nhiệm làm Trưởng Uỷ ban Sinh Viên.

9. Lm. Phao-lô Nguyễn Hữu Hiệp – Chính xứ Mường Cắt và Lm. Giu-se Nguyễn Văn Tuấn được bổ nhiệm làm Phó ban Xây dựng.

10. Đức Tổng Giám mục cũng bổ nhiệm các Phó Ban Thánh Nhạc, gồm: Lm An-tôn Nguyễn Ngọc Sáng – Chính xứ Đại Ơn; Lm. Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Truyền Giáo – Chính xứ Đồng Gianh; và Lm. Gio-an Phạm Văn Đát – Trưởng Ủy ban Truyền thông.

III. Một số Giáo vụ khác

1. Lm. An-tôn Nguyễn Văn Thắng – Chính xứ Chính Toà Hà Nội, được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội. Ngài đồng thời cũng được tái bổ nhiệm làm Tổng Đại diện và Đại diện Giám mục về Đời sống Thánh hiến.

2. Lm. Tô-ma A-qui-nô Nguyễn Xuân Thủy được tái bổ nhiệm là Tổng Quản lý và Tuyên úy Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội.

3. Lm. Bru-nô Phạm Bá Quế – Giám đốc Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội, được bổ nhiệm làm Chính xứ Hà Đông.

4. Lm. Giu-se Nguyễn Văn Diễm được tái bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội.

5. Lm. Giu-se Tạ Minh Quý – Đặc trách Ứng sinh, được bổ nhiệm làm Chính xứ Chính Tòa Hà Nội.

6. Lm. Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Quang – Chính xứ Hà Đông, được bổ nhiệm làm Chính xứ Thuỵ Phương.

7. Lm. Giu-se Vũ Quang Học – Đặc trách Lớp Tu Đức, Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội, được bổ nhiệm làm Chưởng Ấn, Chánh Văn Phòng Toà Tổng Giám mục Hà Nội. Đồng thời, ngài cũng được tái bổ nhiệm làm Trưởng Ủy ban Giáo lý.

8. Lm. Giu-se Vũ Công Viện, Giám học Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội, được tái bổ nhiệm làm Đại diện Tư pháp

9. Lm. Gio-an Nguyễn Văn Toàn được tái bổ nhiệm làm Phó Tổng Quản lý và Thư ký riêng.

10. Lm. Giu-se Kiều Văn Tụ được bổ nhiệm làm Phó ban Ơn gọi, Đặc trách Ứng sinh Tổng Giáo phận Hà Nội.

11. Lm. Giu-se Đinh Văn Long được bổ nhiệm làm Quản lý Toà Giám mục, Phó Đặc trách Ứng sinh – Tiền Chủng viện.

12. Lm. Giu-se Trần Văn Thích – Phó xứ Vỉ Nhuế, được bổ nhiệm làm Phó Đặc trách Ứng sinh – Sinh viên.

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2024
Lm. An-phong-sô Phạm Hùng
Chánh Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội

Scroll to Top