Thông báo: Về việc mừng lễ quan thầy quý HĐMVGX và các BMV

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

ỦY BAN GIÁO DÂN

Bảo Long, ngày 03 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v mừng lễ Quan thày quý HĐMVGX và các BMV

Kính thưa:

– Cha Tổng Đại Diện;
– Quý Cha Quản hạt;
– Quý Cha xứ, cha Giám quản cùng quý Cha.

Ngày thứ Năm, 12 tháng 8 năm 2021, lễ kính thánh Antôn Nguyễn Tiến Đích, Quan thày quý Hội đồng Mục vụ (HĐMVGX) và các Ban Mục vụ (BMV) trong Tổng Giáo Phận, Đức Tổng Giám Mục Giuse sẽ cử hành Thánh lễ (trực tuyến) tại nhà thờ Chính Tòa, cầu nguyện cho quý HĐMVGX và các BMV.

Được phép của Đức Tổng Giuse, UBGD chúng con xin trân trọng kính báo tới Cha Tổng Đại Diện Antôn, quý Cha Quản hạt, quý Cha xứ và Cha Giám quản để quý đấng hiệp thông với Đức Tổng dâng lễ cầu nguyện cho quý HĐMVGX và các BMV.

Chương trình ngày lễ:

* 18g00’: Đức Tổng ban huấn từ cho quý HĐMVGX

* 18g30’: Thánh lễ đồng tế

Đức Tổng cũng lưu ý:

1. Quý Cha Đặc trách UBGD tại các giáo hạt cùng quý Cha trong Ban Nghiên huấn thu xếp tới đồng tế với Đức Tổng tại nhà thờ Chính Tòa;

2. Quý Cha xứ, Cha Giám quản sắp xếp tập trung các thành viên HĐMVGX và các BMV về nhà xứ nghe Đức Tổng huấn dụ, sau đó tham dự Thánh lễ chung tại nhà xứ.

UBGD kính báo!

TM. Ủy Ban Giáo Dân

Lm. Trưởng ban

Giuse Nguyễn Văn Liên

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top