Trò chơi ô chữ – Chúa nhật XXXII thường niên – Năm B

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa nhật XXXI thường niên – Năm B

MẪU 1

1. Duy nhất

2. Dân riêng

3. Luật Mô-sê

4. Người thân cận

5. Lễ toàn thiêu

6. Kinh sư

7. Tạ ơn

8. Nhóm Sa-đốc

9. Khôn ngoan

Từ khóa: YÊU THƯƠNG

MẪU 2

1. Mác-cô                                           

2. Hết                                   

3. Điều răn                         

4. Xa-đốc

5. Hai                                   

6. Chúa                       

7. It-ra-el                   

8. Hy lễ                              

9. Mô-sê                               

10. Đầu                        

11. Xi-nai                   

12. Khôn ngoan

13. Kinh sư                          

14. Mười                       

15. Linh hồn

Từ Khóa:   MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI        

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ tuần này!              

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top