Điều Lệ – Ủy ban Bác ái Xã hội – Caritas Tổng Giáo phận Hà Nội

Ủy ban Bác ái Xã hội – Caritas Tổng Giáo phận Hà Nội

ĐIỀU LỆ

CARITAS LÀ Gì ?

“Caritas” theo nguyên ngữ Latinh có nghĩa là Yêu Thương – Bác ái. Caritas là dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa dành cho mọi người, một tình yêu tự do và không biên giới. Caritas minh chứng cho tình yêu của Thiên Chúa giữa chúng ta, một tình yêu dành cho mọi người, cách riêng cho những người nghèo khổ.

TẦM NHÌN

Cộng đồng yêu thương loan báo Tin Mừng trong sứ vụ thực thi bác ái của Hội Thánh.

SỨ MẠNG

Dấn thân phục vụ cho việc phát triển con người, đặc biệt người nghèo, cách toàn diện và vững bền.

Phục vụ sự sống, xây dựng cộng đòng yêu thương và chăm sóc môi trường.

Sống chứng tá tình yêu Chúa qua việc thực thi bác ái.

CÁC GIÁ TRỊ

Những giá trị nền tảng mà Caritas theo đuổi là: Công bằng, Trung thực, Liên đới và cộng tác, Bác ái, Tôn trọng nhân phẩm và sự sống, Đối thoại bao dung.

ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ

Đối tượng phục vụ của Caritas là con người, ưu tiên những người nghèo cả vật chất lẫn tinh thần, bị bỏ rơi, bị gạt ra bên lề xã hội, thiếu những điều kiện sống căn bản.

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Caritas hoạt động theo những nguyên tắc luân lý Kitô giáo và Giáo huấn xã hội của Hội thánh Công giáo:

Bảo vệ nhân phẩm và sự sống con người ở mọi nơi và mọi thời.

Dấn thân hoạt động nhằm giảm thiểu đói nghèo bằng cách chọn lựa ưu tiên phục vụ người nghèo.

Duy trì sự hiệp nhất trong Gia đình Caritas.

Cổ võ tình liên đới và cộng tác tại địa phương cũng như quốc tế.

Bảo vệ môi trường sống trong sạch, lành mạnh.

Lên đầu trang