Cơ cấu tổ chức Caritas Tổng Giáo phận Hà Nội

Ủy ban Bác ái Xã hội – Caritas Tổng Giáo phận Hà Nội

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Lm. Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Quang – Giám đốc

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hải – Phó Giám đốc

Nt. Mát-ta Nguyễn Thị Mai – Thư ký

Nt. Mô-ni-ca Trần Thị Dung – Thủ quỹ

CARITAS GIÁO HẠT

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hải – Đặc trách Caritas Hạt Chính Tòa

Lm. An-tôn Phạm Văn Giảng – Đặc trách Caritas Hạt Nam Định

Lm. An-tôn Trần Văn Mạnh – Đặc trách Caritas Hạt Phủ Lý

Lm. Phao-lô Phạm Văn Mạnh – Đặc trách Caritas Hạt Phú Xuyên

Lm. Mi-ca -e Nguyễn Ngọc Thanh – Đặc trách Caritas Hạt Thanh Oai

Lm. An-tôn Phạm Văn Dũng – Đặc trách Caritas Hạt Lý Nhân

Lm. Phê-rô Bùi Ngọc Tuấn – Đặc trách Caritas Hạt Mỹ Đức-Hòa Bình

CÁC NHÓM CÔNG TÁC XÃ HỘI

Lm. Giu-se Vũ Đức Quý – Đặc trách Ve Chai

Lm. Sa-vi-ô Lại Văn Sử C.Ss.R – Đặc trách Bảo vệ sự sống kiêm đặc trách Y tế cộng đồng

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hải – Đặc trách Bữa cơm yêu thương

Nt. Mô-ni-ca Trần Thị Dung – Đặc trách Người Khuyết tật

Nt. Mát-ta Nguyễn Thị Mai – Đặc trách HIV/AIDS

Nt. Ma-ri-a Nguyễn Thị Hoàng – Đặc trách Mục vụ người nghèo

CARITAS GIÁO XỨ

HIV/AIDS

Bảo vệ sự sống

Y tế cộng đồng

Chương trình khác

Mục vụ người nghèo 

Khuyết tật

Khuyến học

Ve chai

Hũ gạo tình thương

Lợn nhựa tiết kiệm

Nhà tình thương

Scroll to Top