Cơ cấu tổ chức Caritas Tổng Giáo phận Hà Nội

Ủy ban Bác ái Xã hội – Caritas Tổng Giáo phận Hà Nội

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Lm. Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Quang – Giám đốc

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hải – Phó Giám đốc

Nt. Mát-ta Nguyễn Thị Mai – Thư ký

Nt. Mô-ni-ca Trần Thị Dung – Thủ quỹ

CARITAS GIÁO HẠT

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hải – Đặc trách Caritas Hạt Chính Tòa

Lm. An-tôn Phạm Văn Giảng – Đặc trách Caritas Hạt Nam Định

Lm. An-tôn Trần Văn Mạnh – Đặc trách Caritas Hạt Phủ Lý

Lm. Phao-lô Phạm Văn Mạnh – Đặc trách Caritas Hạt Phú Xuyên

Lm. Mi-ca -e Nguyễn Ngọc Thanh – Đặc trách Caritas Hạt Thanh Oai

Lm. An-tôn Phạm Văn Dũng – Đặc trách Caritas Hạt Lý Nhân

Lm. Phê-rô Bùi Ngọc Tuấn – Đặc trách Caritas Hạt Mỹ Đức-Hòa Bình

CÁC NHÓM CÔNG TÁC XÃ HỘI

Lm. Giu-se Vũ Đức Quý – Đặc trách Ve Chai

Lm. Sa-vi-ô Lại Văn Sử C.Ss.R – Đặc trách Bảo vệ sự sống kiêm đặc trách Y tế cộng đồng

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hải – Đặc trách Bữa cơm yêu thương

Nt. Mô-ni-ca Trần Thị Dung – Đặc trách Người Khuyết tật

Nt. Mát-ta Nguyễn Thị Mai – Đặc trách HIV/AIDS

Nt. Ma-ri-a Nguyễn Thị Hoàng – Đặc trách Mục vụ người nghèo

CARITAS GIÁO XỨ

HIV/AIDS

Bảo vệ sự sống

Y tế cộng đồng

Chương trình khác

Mục vụ người nghèo 

Khuyết tật

Khuyến học

Ve chai

Hũ gạo tình thương

Lợn nhựa tiết kiệm

Nhà tình thương

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top