Cơ cấu tổ chức – Caritas Tổng Giáo phận Hà Nội

Ủy ban Bác ái Xã hội – Caritas Tổng Giáo phận Hà Nội

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Lm. Gioan.Baotixita Nguyễn Văn Quang  – Giám đốc

Lm. Giuse Nuyễn Văn Hải – Phó Giám đốc

Nt. Maria Phạm Thị Huyền – Thư ký

CARITAS GIÁO HẠT

Lm. Antôn Trần Công Ý – Đặc trách Caritas Hạt Chính Tòa

Lm. Antôn Phạm Văn Giảng – Đặc trách Caritas Hạt Nam Định

Lm. Antôn Trần Văn Mạnh – Đặc trách Caritas Hạt Phủ Lý

Lm. Phaolô Phạm Văn Mạnh – Đặc trách Caritas Hạt Phú Xuyên

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hải – Đặc trách Caritas Hạt Thanh Oai

Lm. Giuse Đào Bá Thuyết – Đặc trách Caritas Hạt Lý Nhân

CÁC NHÓM CÔNG TÁC XÃ HỘI

Lm. Giuse Vũ Đức Quý – Đặc trách Ve Chai

Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng Đặc trách Bảo vệ sự sống kiêm đặc trách Y tế cộng đồng

Lm. Giuse Đào Bá Thuyết – Đặc trách môi trường

Nt. Maria Bùi Thị Huệ – Đặc trách Người Khuyết tật

Nt. Maria Phạm Thị Huyền – Đặc trách HIV/AIDS

Nt. Maria Nguyễn Thị Hoàng – Đặc trách Mục vụ người nghèo

CARITAS GIÁO XỨ

HIV/AIDS

Bảo vệ sự sống

Y tế cộng đồng

Chương trình khác

Mục vụ người nghèo 

Khuyết tật

Khuyến học

Ve chai

Hũ gạo tình thương

Lợn nhựa tiết kiệm

Nhà tình thương

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top