Lm. Giu-se Nguyễn Minh Chí  

Đặc trách họ Đồi Cả, họ Ba Rường, họ Đồi Kỳ

Sinh năm: 1981

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 28/10/2019

Đ/c: Nhà thờ Đồi Cả, Mỹ Thành, Lạc Sơn, Hòa Bình

Scroll to Top