Lm. Giu-se Trần Mạnh Hiệp

Phó xứ Tiêu Hạ, thường trực Trung Lương

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 03/12/2020

Đ/c: Nhà thờ Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam

Scroll to Top