Lm. Giu-se Trần Văn Thu 

Chính xứ Bói Kênh, quản xứ Đô Hai

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 19/10/2017

Đ/c: Nhà thờ Bói Kênh, An Lão, Bình Lục, Hà Nam

Scroll to Top